11 грудня 2002, 17:26

Пленарне засідання 11 грудня 2002 року

У СЕРЕДУ, 11 ГРУДНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖИЛА РОБОТУ У ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI.

На початку засiдання Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН внiс на розгляд парламенту проект Постанови "Про внесення змiн до Календарного плану проведення другої сесiї Верховної Ради України четвертого скликання". Постанову було прийнято. Згiдно з нею 16 грудня вiдбудеться засiдання Погоджувальної ради, 17 грудня - пленарнi засiдання, 18 грудня - пленарне засiдання та робота в комiтетах, фракцiях i групах, 19 i 20 грудня - пленарнi засiдання, а з 8 по 10 сiчня 2003 року - робота в комiтетах, фракцiях i групах.

Вiдповiдно до Регламенту народнi депутати вирiшили ряд процедурних питань. Вiдбулося оголошення депутатських запитiв, заяв i повiдомлень, внесення пропозицiй.

Далi, згiдно з узгодженим порядком денним, продовжився розгляд законопроектiв у першому читаннi.

За пiдсумками доповiдi першого заступника державного секретаря Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики Iвана ГНИБIДЕНКА i спiвдоповiдi голови парламентського Комiтету з питань соцiальної полiтики та працi Василя ХАРИ було проаналiзовано нову редакцiю законопроекту щодо внесення змiн до Закону України "Про колективнi договори i угоди".
Зазначалось, зокрема, що в доопрацьованому варiантi чiткiше виписано норми стосовно рiвностi прав працiвника i роботодавця, що законопроект повнiше i конкретнiше вiдображає їх взаємовiдносини. Однак висловлювались i слушнi зауваження. Наприклад, щодо того, що в документi не вiдображено своєрiднiсть трудовiдносин в аграрному секторi. З врахуванням пропозицiй, поданих у перебiгу обговорення, пропонувалося взяти проект за основу.
Народний депутат України Валерiй ПУСТОВОЙТЕНКО (вiд авторської групи) представив проект Закону про телекомунiкацiї.

Зi спiвдоповiдi Богдана КОСТИНЮКА, який оприлюднив рiшення щодо законопроекту парламентського Комiтету з питань будiвництва, транспорту i зв'язку, iз виступiв учасникiв обговорення випливав висновок: такий рамковий правовий акт потрiбен. Вiн регулюватиме спiвпрацю операторiв зв'язку, застерiгатиме вiд монополiзацiї цiєї сфери окремими з них. Вiдзначалося, що документ пiдготовлено з врахуванням вiдповiдного досвiду країн Європейського союзу. Проте авторам радили посилити норми i положення, що стосуються захисту iнтересiв споживача послуг, надати прогнознi розрахунки затрат з реалiзацiї закону. Проект пропонуватиметься на голосування.

За скороченою процедурою народнi депутати розглянули i рекомендували визначитися в день прийняття рiшень стосовно законопроектiв:
· щодо внесення змiн до статтi 71 i 73 Кодексу законiв про працю України (стосовно порядку залучення працiвникiв до роботи у святковi та неробочi днi). Доповiдав заступник державного секретаря Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики Микола СОЛДАТЕНКО, спiвдоповiдав голова парламентського Комiтету з питань соцiальної полiтики та працi Василь ХАРА;
· щодо внесення змiни до статтi 14 Закону України "Про захист прав споживачiв" (стосовно механiзму взаємовiдносин мiж продавцями та споживачами). Доповiдав голова Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики Леонiд ШКОЛЬНИК, спiвдоповiдав голова парламентського Комiтету з питань соцiальної полiтики та працi Василь ХАРА;
· щодо внесення змiн до статтi 3 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (iдеться про придбання торгового патенту для реалiзацiї зошитiв вiтчизняного виробництва). Доповiдав заступник державного секретаря Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї Iгор УМАНСЬКИЙ, спiвдоповiдав голова пiдкомiтету парламентського Комiтету з питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй Володимир ЧЕРНЯК;
· щодо внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з метою запобiгти незаконним втручанням у роботу мереж електрозв'язку. Доповiдав заступник голови Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України Андрiй ОМЕЛЬЧЕНКО, спiвдоповiдав перший заступник голови парламентського Комiтету з питань будiвництва, транспорту i зв'язку Станіслав ДОВГИЙ;
· щодо внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (стосовно розмiру штрафiв за порушення порядку проведення розрахункiв). Доповiдав заступник голови Державної податкової адмiнiстрацiї Сергiй ГУРЖIЙ, спiвдоповiдав член парламентського Комiтету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi Марiя МАРКУШ;
· щодо внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рiк" (про повернення боргiв шахтарям). Доповiдав заступник державного секретаря Мiнiстерства фiнансiв Олександр СВИРИДА.

На цьому ранкове засiдання завершилося.

З 15 години, в рамках вечiрнього пленарного засiдання, у сесiйнiй залi проходили парламентськi слухання на тему: "УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ" (див. окреме повiдомлення).

РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI ВЕРХОВНА РАДА ПРОДОВЖИТЬ 12 ГРУДНЯ, В ЧЕТВЕР. ЦЬОГО ДНЯ, ЗГIДНО З РЕГЛАМЕНТОМ, ПРИЙМАТИМУТЬСЯ РIШЕННЯ З РОЗГЛЯНУТИХ ПИТАНЬ.