Новини

19 вересня 2019, 18:28

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів обговорив низку законодавчих ініціатив щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму

докладніше
19 вересня 2019, 18:13

Засідання Верховної Ради

докладніше
19 вересня 2019, 17:26

Голова Верховної Ради України обговорив з Головою Представництва НАТО в Україні можливості підтримки та розширення співпраці

докладніше
19 вересня 2019, 16:40

Верховна Рада призначила Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна України

докладніше
19 вересня 2019, 16:20

Члени Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин провели особистий прийом громадян

докладніше
19 вересня 2019, 15:34

Відбулося організаційне засідання депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків зі США

докладніше
19 вересня 2019, 14:03

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»

докладніше
19 вересня 2019, 14:00

Обрано керівництво депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Японією

докладніше
19 вересня 2019, 13:12

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб»

докладніше
19 вересня 2019, 13:11

Відбулося організаційне засідання депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Канадою

докладніше
19 вересня 2019, 13:10

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

докладніше
19 вересня 2019, 13:07

До складу міжфракційного об’єднання «Українці в світі» увійшли 49 народних депутатів

докладніше
19 вересня 2019, 13:02

Розпочне роботу Книжковий клуб Верховної Ради України «Саміт з книгою»

докладніше
19 вересня 2019, 13:01

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель»

докладніше

Канал Рада 

Програма стажування молоді в Апараті Верховної Ради України

Програма стажування молоді в Апараті Верховної Ради України у 2019 році 

3D-тур відкриває Парламент України 

Верховна Рада України у соціальних мережах

twitter  facebook  youtube


Звіти депутатів
Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП Портал відкритих даних
Децентралізація влади
14 жовтня 2003, 17:21

День Уряду у Верховній Раді України 14 жовтня 2003 року

У ВIВТОРОК, 14 ЖОВТНЯ, В РАМКАХ РАНКОВОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСIДАННЯ В СЕСIЙНIЙ ЗАЛI ПРОХОДИВ ДЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНИ У ВЕРХОВНIЙ РАДI УКРАЇНИ.

Першим з порядку денного Дня уряду розглядалося питання "Про стан дотримання вимог законодавства та його вдосконалення щодо забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та пiдготовки збiрних команд до лiтнiх XXVIII Олiмпiйських та ХII Параолiмпiйських iгор у 2004 роцi". Доповiдав голова Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту Микола КОСТЕНКО, спiвдоповiдала голова парламентського Комiтету з питань молодiжної полiтики, фiзичної культури, спорту i туризму Катерина САМОЙЛИК. Доповiдач i спiвдоповiдач вiдповiли на численнi запитання народних депутатiв.

Йшлося про широкий комплекс завдань, що постають перед нами в цiй сферi. Було проаналiзовано стан законодавства в галузi фiзичної культури i спорту, основнi тенденції розвитку олiмпiйського, параолiмпiйського i дефлiмпiйськоо спорту в свiтi та iнтеграцiя України в цей рух, основнi напрями розвитку спорту вищих досягнень, органiзацiя роботи з пiдготовки спортивного резерву тощо. Належну увагу було придiлено становi матерiально-технiчного, фiнансового забезпечення спорту вищих досягнень та пiдготовки України до Iгор XXVIII Олiмпiади та ХII Параолiмпiйських iгор. Наголошувалось на потребi спiльними зусиллями парламенту й уряду визначити додатковi джерела фiнансування потреб для пiдготовки до всесвiтнiх iгор.

В обговореннi доповiдi i спiвдоповiдi взяли участь Микола ШЕРШУН, Володимир ПУЗАКОВ, Володимир ДЕМЬОХIН, Ольга ГIНЗБУРГ, Юрiй КАРМАЗIН, Микола КОЛIСНИК, Валерiй СУШКЕВИЧ, iншi народнi депутати України.

Йшлося про назрiлiсть ухвалення в оновленiй редакцiї Закону України "Про фiзичну культуру i спорт", що має вiдобразити найсучаснiшi тенденцiї в цiй сферi. В цiлому порушувалися нагальнi проблеми органiзацiї роботи з пiдготовки спортивного резерву, спортивної дiяльностi серед iнвалiдiв, статусу спортсменiв i тренерiв - членiв збiрної команди України та їх соціального захисту, кадрового, науково-методичного, медико-бiологiчного забезпечення галузi.

Вносились пропозицiї i зауваження до проекту постанови з цього питання, який розглядатиметься в день прийняття рiшень.

З питання "Про стан дотримання природоохоронного законодавства при здiйсненнi дiяльностi, пов'язаної з надрокористуванням в Українi" доповiдав мiнiстр екологiї та природних ресурсiв Сергiй ПОЛЯКОВ, спiвдоповiдав голова парламентського Комiтету з питань екологічної полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи Геннадiй РУДЕНКО.

У доповiдi та спiвдоповiдi, в перебiгу вiдповiдей на запитання народних депутатiв, а далi й у їх виступах пiдкреслювалось особливе нацiональне значення проблем, пов'язаних iз забезпеченням рацiонального та невиснажливого використання природних ресурсiв, дотриманням вимог природоохоронного законодавства, зi збереженням i вiдтворенням природних комплексiв. Йшлося про недостатню в цьому планi дiяльнiсть уряду, регiональних органiв виконавчої влади. Всi сходились на тому, що найближчим часом слiд пiдготувати й ухвалити довготермiнову державну стратегiю вивчення надр, вiдтворення мiнерально-сировинної бази.

У виступах Юрiя КАРМАЗIНА, Володимира БОНДАРЕНКА, Володимира ПУЗАКОВА, Олександра ШЕВЧЕНКА, Iвана ЗАЙЦЯ, Iвана МИГОВИЧА та iнших народних депутатiв наголошувалось на необхiдностi вжиття комплексу економiчних, правових та органiзацiйних заходiв з метою залучення iнвестицiй на розвиток i вiдтворення мiнерально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсiв України.

Що стосується правової бази, то урядовi й парламентовi рекомендувалось у невiдкладному порядку пiдготувати й ухвалити законодавчо-нормативнi акти про вiдведення земельних дiлянок пiд гiрничi роботи в регiонах, де орнi землi розпайовано; про спецiальний лiквiдацiйний фонд гiрничовидобувних пiдприємств та полiпшення екологiчного стану гiрничих регiонiв; про концепцiю рентної полiтики; про природнi лiкувальнi ресурси, вiднесенi до надр тощо. А в цiлому, пiдкреслювалось, маємо якнайшвидше затвердити Загальнодержавну програму полiпшення екологiчного стану гiрничовидобувних регiонiв.

Йшлося про важливу роль, яку покликаний вiдiграти в цiй сферi новостворений Державний комiтет природних ресурсiв України.
Вiдповiдним парламентським комiтетам та урядовим пiдроздiлам пропонувалось повнiше врахувати в проектах рiшень з цього питання поради i зауваження, висловленi в перебiгу його розгляду в сесiйнiй залi.

По доповiдi голови Державного комiтету з питань житлово-комунального господарства України Григорiя СЕМЧУКА та спiвдоповiдей голiв парламентських комiтетiв: з питань будiвництва, транспорту, житлово-комунального господарства i зв'язку - Валерiя ПУСТОВОЙТЕНКА та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки - Андрiя КЛЮЄВА сесiя розглянула й третє питання порядку денного Дня Уряду України у Верховнiй Радi України: "Про стан пiдготовки до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2003-2004 рокiв об'єктiв теплопостачання та експлуатацiї тепломереж, забезпечення їх енергоресурсами та стан формування тарифiв на теплоносiї".

У дискусiї по доповiдi та спiвдоповiдях взяли участь: Василь КАЛIНЧУК, Юрiй КАРМАЗIН, Ольга ГIНЗБУРГ, Iван БОКИЙ, Володимир ПУЗАКОВ, Микола ШЕРШУН, Юрiй КАРМАЗIН, Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, Петро СИМОНЕНКО, iншi народнi депутати України.

Зазначалось, що в останнi роки склалася вкрай негативна тенденцiя постiйного погiршення стану теплопостачання в осiнньо-зимовий перiод як окремих об'єктiв, так i цiлих регiонiв, про що свiдчать численнi скарги населення, тривожнi звернення органiв мiсцевого самоврядування.

В аварiйному станi знаходиться 4 тис км тепломереж (18% вiд загальної кiлькостi), 5,4 тис. км мереж (23%) замортизованi. Термiн експлуатацiї 6,5 тис. котлiв (29%) перевищує 20 рокiв, 8,4 тис. котлiв є застарiлими i малоефективними з низьким коефiцiєнтом корисної дiї (70-80%).

В той же час в рядi регiонiв ремонт i пiдготовка об'єктiв теплопостачання до опалювального сезону проводиться з вiдставанням вiд затверджених графiкiв, планiв. Незадовiльно вiдбувається накопичення необхiдних запасiв вугiлля, рiдкого палива для роботи об'єктiв теплопостачання в осiнньо-зимовий перiод.

Зростає заборгованiсть як пiдприємств житлово-комунального господарства за спожитi газ, електричну енергiю, так i споживачiв за послуги водо-, теплопостачання та водовiдведення. Полiтика цiн i тарифiв стала непосильним тягарем для населення, що в свою чергу призводить до збитковостi пiдприємств житлово-комунального господарства.

Встановлення тарифiв органами мiсцевого самоврядування вiдбувається не прозоро, iснують випадки включення до собiвартостi послуг необгрунтованих витрат, а у разi зниження якостi послуги, вiдключення теплопостачання не вiдбувається вiдповiдний перерахунок вартостi послуги за iнiцiативою виробника (виконавця) послуги. Крiм того, укорiнилась практика встановлення завищених норм споживання газу, води, тепла, норм втрат i витрат. Урядом незадовiльно забезпечується i виконується Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами облiку та регулювання споживання води i теплової енергiї, виконання якої передбачалось до 2000 року.

Невиправдано затягується реформування житлово-комунального господарства, Уряд неодноразово порушував встановлений Верховною Радою України термiн пiдготовки вiдповiдної Загальнодержавної програми.

У спiвдоповiдях, виступах учасникiв обговорення було висловлено низку порад i пропозицiй, побажань i зауважень, якi, за їх врахування можуть допомогти в полiпшеннi становища в галузi. Рекомендувалось, зокрема:

- здiйснити комплексну перевiрку реального стану забезпечення об'єктiв теплопостачання енергоресурсами на початок опалювального сезону з врахуванням нормативних запасiв та запасiв держрезерву;

- забезпечити завершення пiдготовки до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2003-2004 рокiв об'єктiв теплопостачання та експлуатацiї тепломереж суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi i розпочати опалювальний сезон вiдповiдно до нормативних вимог;

- переглянути дiючi норми i нормативи споживання послуг, цiни i тарифи на них, порядок формування собiвартостi послуг з метою встановлення економiчно-обгрунтованих тарифiв i цiн;

- провести комплекс заходiв щодо погашення боргiв минулих перiодiв споживачами житлово-комунальних послуг, зокрема населенням, пiдприємствами, установами i органiзацiями, якi фiнансуються за рахунок державного та мiсцевого бюджетiв перед пiдприємствами житлово-комунального господарства, а так само пiдприємствами житлово-комунального господарства перед постачальниками енергоносiїв;

- розробити дiєвий механiзм сплати бюджетними установами соцiальної сфери (школи, дошкiльнi заклади, лiкарнi тощо) за спожитi житлово-комунальнi послуги, зокрема послуги теплоелектропостачання;

- запровадити порядок (механізм) отримання пiльгових цiльових адресних кредитiв для депресивних регiонiв для закупiвлi енергоносiїв;

- переглянути доцільність продовження дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 за № 822 "про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1996 року "Про затвердження норм споживання природного газу населенням в разi вiдсутностi газових лiчильникiв".

Рекомендувалось, крiм того:
в мiсячний термiн забезпечити перегляд діючих державних норм, стандартiв i правил з метою вилучення з них норм, якi роблять припустимими зниження температури в жилих будинках, закладах освiти, охорони здоров'я, культури та iнших об'єктiв соцiальної сфери та подати iнформацiю до Верховної Ради України з цього питання;

провести аналiз стану виконання Державного бюджету України на 2003 рiк в частинi виплати субвенцiй органам мiсцевого самоврядування на надання пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення з метою уникнення зловживань та впорядкування iснуючого механiзму сплати за отриманi послуги;

проаналiзувати виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами облiку та регулювання споживання води i теплової енергiї на 1996-1997 роки та вжити заходiв щодо прискорення встановлення засобiв обігу, розробити механiзм заохочення населення за встановлення лiчильникiв;

до 1 березня 2004 року розробити i затвердити тимчасовi методичнi рекомендацiї про порядок розробки та корегування схем теплопостачання населених пунктiв;

не пiзнiше 1 листопада 2003 року надати iнформацiю народним депутатам України про потребу забезпечення енергоресурсами об'єктiв теплопостачання по кожнiй областi України та про фактичний початок опалювального сезону 2003-2004 рокiв.

Вносились також рекомендацiї органам мiсцевого самоврядування. Зокрема, щодо посилення контролю за самостiйним встановленням приладiв опалення споживачами та змiною схем опалення багатоквартирних будинкiв, не допускати випадкiв порушення систем теплопостачання через самовiльне та несанкцiоноване втручання в роботу систем теплопостачання; вжиття додаткових заходiв стосовно своєчасної виплати субсидiй населенню для сплати за житлово-комунальнi послуги, в тому числi за спожитi теплову та електричну енергiю.

У перебiгу дискусiї наголошувалось на необхiдностi невiдкладного розгляду в парламентi й ухвалення Житлового кодексу України.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, пiдбиваючи пiдсумки розмови, наголосив на потребi посилення роботи комiтетських фахiвцiв парламенту в спiльнiй пiдготовцi проектiв документiв, якi готуються до Днiв Уряду України у Верховнiй Радi України.
На цьому розгляд питань чергового Дня Уряду завершився.