Стенограма пленарного засідання

21 травня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української РСР.  21 травня 1990 року.     10 година .

Головує депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Шановні     товариші     депутати,      прохання зареєструватися.

     За даними  із  столів  реєстрації  на  сесію  з'явилося  382 депутати. Присутніх народних депутатів СРСР від Української РСР - 13. Запрошених - 48.

     Шановні товариші депутати,  дозвольте засідання першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого  скликання  оголосити відкритим.

     Ми продовжуємо обговорення Тимчасового регламенту.  Минулого разу на сесії було обрано комісію по  узагальненню  пропозицій  і зауважень,  внесених  до  проекту  Тимчасового регламенту під час обговорення.  Президія  сесії  просила  депутатів   направити   в письмовій  формі  свої  пропозиції чи зауваження до цієї комісії. Вона плідно попрацювала вчора і сьогодні.  Комісія  запропонувала надати слово   народному   депутату  Крижанівському  Володимиру Петровичу.

     Будь ласка, Володимире Петровичу!

 

     Крижанівський В.П.,    начальник    відділу     Українського науково-дослідного       інституту       "Проектстальконструкція" (Лівобережний виборчий округ,  м.  Київ).  Шановні  товариші!  За вашим  дорученням робоча група по опрацюванню проекту Тимчасового регламенту  засідань  Верховної  Ради  Української   РСР   уважно розглянула  всі  пропозиції  і  зауваження  по  його  тексту,  що надійшли від депутатів усіх  груп,  а  також  від  Демократичного блоку  та  молодіжного  об'єднання.  Усього  таких  пропозицій  і зауважень надійшло  понад  120.  Багато  з  них  повторюють  один одного. Переважна

 

     3

 

     більшість пропозицій   виявилася   слушною  і  дістала  своє відображення в тих змінах та доповненнях до  проекту  Тимчасового регламенту, що їх подано на ваш розгляд. Ви отримали їх сьогодні.

     Перше. Перш   за  все  про  вступну  частину.  Пропонувалося відновити на  початку  Тимчасового  регламенту  зміст  статті  97 Конституції   Української  РСР,  сказавши,  що  найвищим  органом державної влади Української РСР є Верховна Рада Української  РСР. Верховна  Рада Української РСР правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що належить до відання Української РСР.

     Друге. Погоджуючись з такою пропозицією, ми дійшли висновку, що  необхідно  змінити абзац перший статті 3 Регламенту,  в якому йдеться про виключно компетенцію Верховної Ради Української РСР.

 

     Третє. До  цієї  статті  пропонувалось  додати,  що  рішення приймається  більшістю  присутніх  на  сесії  або  більшістю  від загальної кількості народних депутатів.  Відстоювалась думка, щоб залишити текст, який пропонувався у проекті. Незважаючи на те що з приводу цього питання надійшло багато пропозицій,  робоча група вирішила  на  даному  етапі  спинитися  на  формулюванні,  за яке висловилася  більшість  членів  робочої  групи  і  записати  так: "Рішення  Верховної  Ради  Української  РСР приймається більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів". Саме так, як записано  в Конституції.  У зв'язку з цим внесено зміни до всього тексту Тимчасового регламенту.

     Четверте. Враховуючи широку дискусію,  яка  розгорнулася  на сесії  під  час  обговорення  проекту,  а  також ті пропозиції та зауваження,  які були подані  в  письмовій  формі,  робоча  група визнала  за  доцільне  доповнити  статтю  6 абзацом другим такого змісту:  "Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, яке вноситься на обговорення. Головуючий за погодженням з Верховною Радою  може  визначати  черговість  виступаючих.  Такий запис,  на  нашу  думку,  дозволить  зняти  ті  звинувачення,  що надійшли на адресу тимчасової Президії сесії, оскільки, по-перше, визначає  момент,  з якого може почати запис для того,  щоб взяти участь у дебатах.  І,  по-друге, врегульовує право головуючого за погодженням з Верховною Радою змінювати черговість виступаючих".

     П'яте. Ця  ж  стаття  доповнена  новою нормою,  яка визначає право головуючого брати участь у дебатах.  Можете подивитися,  як вона звучить.  Доповнюється ця стаття,  це 6 стаття,  і абзацом четвертим такого змісту: "Головуючий може позбавити виступаючого

 

     4

 

     слова у  випадках,  коли  той  виступає  не  з  питань,   що обговорюються  або  порушує  норму  депутатської етики".  На нашу думку,  такий  запис  дозволить,  з  одного  боку,  більш   чітко визначити  компетенцію головуючого на сесії з цього питання.  А з іншого,  вимагатиме від депутатів додержуватись певної дисципліни і порядку в ході обговорення.

     Шосте. Уточнено,  на вимогу депутатів, абзац перший статті 8 проекту Тимчасового регламенту.

     Сьоме. Уточнюється також  абзац  третій  статті  9  проекту Тимчасового  регламенту  і  подається в такому запису:  "Народний депутат  Української  РСР  може   висунути   для   обрання   свою кандидатуру".

 

     Восьме. Висловлюють  в ході обговорення і заперечення проти докладного  регламентування   порядку   обговорення   кандидатур. Зокрема,  проти встановлення граничного часу,  що відводиться для обговорення кожної кандидатури.

 

     У зв'язку з цим останню частину статті дев'ятої пропонується викласти  так:  "Для  виступу  кандидата  в  депутати відводиться тридцять хвилин".  А далі вже буде так, як вирішить сесія під час обговорення саме цього кандидата.

 

     Дев'яте. Деякі  уточнення  вносяться  і в абзац третій статті 10 проекту.  Зокрема,  пропонується  сформулювати  її  таким чином:  "Якщо  при  виборах  з двох кандидатів або при повторному голосуванні жоден з них не одержав кількості голосів..."  і  далі за текстом.

     У такій  редакції  ця  норма  проекту Тимчасового регламенту буде повніше відповідати ситуації, яка може виникнути при обранні Голови Верховної Ради.

     Тобто таким чином,  що начебто пропозиція Демблоку прийнята. Виходячи з тих змін,  які були внесені до статті  1  проекту Тимчасового  регламенту,  пропонується  переробити  друге речення абзацу першого статті 13, визначивши в ньому, що обраною вважається  особа,  яка  одержала  більше половини голосів не від складу Верховної Ради,  обраної на час проведення  сесії,  а  від загальної кількості народних депутатів.

     Десяте. На  думку  багатьох,  посилання в абзаці другому статті 14 на групи  народних  депутатів,  що  утворюються  за  їх професійною  ознакою,  за  соціальними  або  творчими  інтересами депутатів,  не вичерпує всіх можливих засад  при  утворенні  груп депутатів. Тому вирішено зробити цей перелік відкритим, вказавши, що  такі  групи  можуть  утворюватися  за  творчими  або   іншими інтересами депутатів.

 

     5

 

     Стаття 15,  за  якою  Тимчасовий  регламент визначає порядок призначення Голови  Ради  Міністрів  Української  РСР,  Головного державного   арбітра   УРСР,   обрання   Голови   Верховної  Ради Української РСР і Голови Комітету народного контролю УРСР.  Проте за  Тимчасовим  регламентом процедура призначення і обрання інших службових   осіб   залишається   такою,   як   вона   встановлена Конституцією   Української  РСР.  Саме  тому  статтю  15  проекту Тимчасового  регламенту  пропонується  доповнити  другим  абзацом такого  змісту:  "Призначення  і  обрання  осіб  до  складу  Ради Міністрів   Української   РСР,   Комітету   народного    контролю Української   РСР,   Верховного  Суду  Української  РСР,  колегії Державного арбітражу Української РСР і обласних суддів  та  міста Києва  проводиться  при  наявності висновку відповідних постійних комісій Верховної Ради Української РСР",  тобто тільки  після  їх розгляду на засіданнях постійних комісій.

     У зв'язку  з цим абзац другий вважати третім,  у якому цифри 14 замінити на 13. Стаття 17...

     Чекайте, я останню фразу взагалі недоречно скажу,  включення до    проекту    такої    норми    сприятиме   посиленню   впливу представницького органу державної влади,  якою  є  Верховна  Рада республіки, на формування інститутів виконавчої і судової влади.

     У статті   18  пропонується  уточнити,  що  йдеться  про  ці пропозиції щодо змін і доповнень чинних законодавчих  актів,  які вносяться в порядку законодавчої ініціативи.

     Багато зауважень  надійшло  до  абзацу  третього  статті  19 проекту    Тимчасового    регламенту.    Зазначалась,    зокрема, неконкретність  застосування  в  тексті слова "заздалегідь",  яке давало б можливість довільного  тлумачення.  Тому  перше  речення статті 19 вирішено викласти так:  "Народному депутату Української РСР  передаються  проекти  законів,  що  вносяться   на   розгляд Верховної  Ради  Української РСР та матеріали до них не пізніш як за три дні". Тобто так, як у Верховній Раді СРСР.

     Уточнюється і останнє речення цієї частини статті 19. Пропонується    включити    його   в   такій   редакції:   "В стенографічний звіт за рішенням Верховної  Ради  Української  РСР включаються  тексти  виступів  народних  депутатів  УРСР,  які не виступили у зв'язку з припиненням дебатів,  якщо тексти  передані головуючому".

     При обговоренні  проекту  Тимчасового  регламенту  ставилося питання про те,  щоб  уточнити,  за  яких  умов  має  відбуватися обговорення   відповідей   на   запитання   депутата.  При  цьому висловлювалися різні думки.

 

     6

 

     Узагальнюючи і  намагаючись  звести  до  одного  знаменника, робоча  група  вважає  за  можливе абзац другий статті 20 проекту Тимчасового  регламенту   доповнити   реченням   такого   змісту: "Обговорення  відповіді  на  запит  проводиться,  якщо  на  цьому наполягає не менше однієї п'ятої  народних  депутатів".  Було  40 депутатів, була одна третина, ми пропонуємо одну п'яту.

     Ряд змін   внесено   до   статті   21   проекту  Тимчасового регламенту.  Зокрема, в  абзаці третьому передбачається, по-перше, виключити  слова  "в своєму складі" як зайві,  а слово "президія" замінити  словами  "головуючому  на  сесії",  як  більш   широким поняттям,  що  торкатиметься  не  лише  тимчасової президії,  а й Голови Верховної Ради та його заступників після їх обрання.

     Пропонується цей абзац одночасно доповнити і  такою  нормою, що кожний народний депутат одночасно може бути членом не більш як двох груп депутатів,  хоча точки зору  є  надзвичайно  різними  і одна,  і декілька.  Зокрема,  хтось з депутатів запропонує більш, ніж дві групи.

     З метою створення для народного депутата широких можливостей для  висвітлення своїх позицій з тих чи інших питань депутатської діяльності  пропонується  закріпити  право  депутата  публікувати відповідні  інформації  не  лише  в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины",  а  користуватися  й  іншими  засобами  масової інформації.

 

     Статтю 23 Тимчасового регламенту,  яка торкається поіменного голосування,  пропонується  доповнити  нормою  про  те,  що  таке голосування  не проводиться стосовно складу осіб або органів,  що обираються Верховною Радою Української РСР,  тобто, коли мова йде про персонал.

     Включене до останнього абзацу статті 24 доповнення, згідно з яким   публікації   в   пресі   поіменного   голосування   можуть проводиться, у моїй доповіді було написано, за рішенням Верховної Ради.  Але  ми  вирішили  перед  засіданням  і  ви,  будь  ласка, подивіться   статтю   24   ось   у  цьому  документі.  Статтю  24 пропонується викласти так:  у абзаці п'ятому останнього  речення  після слова  "звіти"  внести доповнення - "може публікуватись в пресі". Тобто   без   "за   рішенням   Верховної   Ради".   Раніш    було "публікується",  а  зараз  ми  пропонуємо  "може  публікуватись". Цебто,  якщо хтось має бажання опублікувати і  преса  згодна,  то таке можна виконати.

     Статтю 23  проекту  Тимчасового  регламенту,  яка торкається поіменного. Ні, це вже я прочитав.

 

     7

 

     Деякі уточнення  вносяться  до  Регламенту  і  в  зв'язку  з гласністю роботи Верховної Ради. Так, у статті 27 встановлюється, що запрошення на сесію Верховної Ради здійснює Секретаріат. Хоча, на мою точку зору, здійснює Секретаріат, але займатися цим і кому робити,  має здійснювати Секретаріат сесії.  А вже сам акт видачі цих запрошень може здійснювати Секретаріат.

     Це моя  пропозиція.  Передбачається  також,  що запрошені на сесію  не  повинні  висловлювати  свого  ставлення  до   виступів аплодисментами,  вигуками та іншими діями.  Таким чином,  шановні депутати,  слід відзначити,  що проект  Регламенту  в  результаті доопрацювання  стосовно висловлених пропозицій і зауважень зазнав ряду істотних змін.  Ми намагалися  якомога  повніше  втілити  ці настанови,  які були запропоновані депутатами в нашій пропозиції, але,  зрозуміло,  що залишились і такі,  які не  були  враховані. Деякі пропозиції не узгоджувались з Конституцією, ревізували, так би мовити, її норми.

     Можна ставити питання про зміну Конституції,  але доки вона діє,  ми маємо дотримуватись її норм.  Були й такі,  що виключали одна одну.  Задовольнивши пропозицію одних, ми неминуче ввійшли в суперечність  з  іншим.  Нарешті,  були  такі  пропозиції,  що не вкладалися в рамки самого проекту Регламенту і в разі включення призвели б до непорозумінь.

     Спинимося лише  на  деяких відхиленнях робочою групою.  Так, пропонувалось до статті 15 проекту Тимчасового регламенту, в якій визначається, що до кола осіб, які призначаються або обираються Верховною Радою,  включити  і   Прокурора   республіки.   Реалізація   цієї пропозиції неминуче призвела б до порушення статті 97 Конституції Української  РСР,  яка  власне  і  відтворюється  в   цій   нормі Регламенту.

 

     І до   статті  163  Конституції  УРСР,  яка  встановлює,  що Прокурор Української  РСР  призначається  Генеральним  прокурором СРСР.  Ми  враховували  також  пропозицію про те,  що голосування вважається таким, що відбулось, якщо в ньому взяли участь не менш як дві третини загальної кількості депутатів.  Хоча,  я вам скажу відверто,  ми так і не зрозуміли,  як  при  таємному  голосуванні чітко встановити норму, хто бере, хто не бере бюлетені, хто кидає у скриньку.  Це досить спірне все-таки  питання,  дуже  і  дуже надзвичайно спірне.

     Стаття 1 Регламенту встановлює,  що сесія Верховної Ради є  правомочною,  якщо  на  засіданні  присутні  дві  третини  від загальної кількості народних депутатів. Що ж до голосування, то

 

     8

 

     це справа депутатів голосувати "за",  "проти",  "утриматись" або взагалі не брати участь у голосуванні.

     Конституція Української РСР визначає ту  кількість  голосів, при наявності якої рішення є прийнятим. Так, частина друга статті 104 Конституції визначає,  що закони Української РСР і  постанови Верховної Ради Української РСР вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість народних  депутатів  Української  РСР.  А стаття  171 встановлює,  що для зміни Конституції Української РСР рішення має прийматись більшістю не менш як  у  дві  третини  від загальної кількості народних депутатів УРСР.

     Таким чином,  якщо  сесія  Верховної  Ради є правомочною,  а рішення прийнято відповідно  до  згаданих  норм  Конституції,  то вважати,  що голосування не відбулось, неможливо. Це суперечитиме як статті 1 проекту Регламенту,  так  і  згаданим  конституційним нормам.

     Висловлювалось міркування   щодо   порядку   обрання   голів постійних  комісій   Верховної   Ради   Української   РСР.   Одні пропонували надати право висувати кандидатури на цю посаду Голові Верховної Ради,  інші - обрати голову кожної постійної комісії на засіданні цієї комісії.

     Я вам скажу відверто, це помилка в моїй доповіді. Розумієте, не  було  жодної  пропозиції  обирати  голову,  була   пропозиція висувати голову. Давайте пропозицію.

     Водночас  обрання  голови комісії на засіданні комісії порушило б вимоги Конституції РСР,  яка покладає  цю  функцію  на Верховну  Раду  в  цілому.  Тому  після детального обговорення ми вирішили залишити той порядок,  який  передбачено  у  проекті.  А саме,  що  пропозиції  про  кандидатури  на  посаду голів комісій Верховної Ради попередньо обговорюються на зборах  груп  народних депутатів,   що   утворюються   за  їх  професійною  ознакою,  за соціальними, творчими чи іншими інтересами, а також і в постійних комісіях.

     Щодо оголошення  на  сесії  пропозицій,  вироблених  групами депутатів стосовно кандидатур на посаду голів Постійних  комісій, то  їх  міг би вносити  після цього Голова Верховної Ради УРСР. Остаточні варіанти ми просимо визначати шляхом голосування.  Тому що все-таки до згоди ми не дійшли, а кожен з депутатів має теж точку зору.

     Висловлюються думки  про  відмовлення  від  створення   груп народних  депутатів за територіальним принципом.  Але ця практика існує.  Тим  більше  що,  зокрема,  йдеться   про   відстоювання економічних інтересів

 

     9

 

     областей і міст республіканського підпорядкування. Ставилось питання і  про  те,  щоб  надати  право  законодавчої  ініціативи Верховній Раді УРСР, народним депутатам Верховної Ради Союзу РСР, обраних від України.  З такою пропозицією  погодитись  не  можна, оскільки вона вступає в суперечність з Конституцією УРСР, а також не відповідає загальним принципам статуту  народних  депутатів  у СРСР.  Народні  депутати  СРСР від Української РСР за їх бажанням можуть брати участь у роботі Парламенту України,  можуть  вносити свої пропозиції,  виявляти свою ініціативу в постановці будь-яких питань,  але ці ініціативи не можуть розглядатись як законодавчі, тобто не підлягають обов'язковому розгляду Верховною Радою. Різні пропозиції висловлювались щодо кількості  депутатів,  які  можуть вимагати  проведення поіменного голосування.  Пропонується надати таке право одній  третині  чи  одній  п'ятій  частині  депутатів. Розумієте, до статті внесено, якщо ви подивитесь, одна п'ята - ми пропонуємо,  ми зібрались ще раз і все-таки вирішили внести  це на загальне обговорення. І взагалі була така пропозиція, що кожен має право вирішувати,  як це робити.  Це  одна  третина  чи  одна п'ята, як вирішить Верховна Рада, це і буде внесено в Регламент.

     Такі загалом  пропозиції, які робоча група вносить на ваше обговорення.  Зокрема,  товариші,  я як депутат все-таки хочу  внести  пропозицію про те,  щоб Верховна Рада обирала свого Голову  так,  як  це  роблять  деякі  зарубіжні  парламенти.   Ви розумієте, наш Голова поки що не Президент, а це деякою мірою спікер палат,  спікер нашого парламенту.  Це має бути людина, яка чудово  вміє  керувати  аудиторією,  яка  вміє  вгамувати всілякі пристрасті.  І взагалі в багатьох парламентах світу введена  така норма,  що  спікер  палати,  або Голова парламенту,  а це поки що Голова парламенту,  а не Президент,  обирається Верховною  Радою, має  обиратись  двома  третинами  голосів.  Тому  я все-таки хочу внести,  підтримати цю пропозицію,  на ваш  загал,  щоб  обирався Голова Верховної Ради двома третинами.

     Спасибі за увагу.

 

     Головуючий. Спасибі.  Товариші,  дякую.  Хвилину, Володимире Петровичу. Запитання є?

     Товариші депутати!   Повідомлення   Секретаріату   зроблено. Будуть  запитання  до  групи,  повідомлення від робочої групи?  Є запитання.  Так,  товариші,  не всі  зразу.  Будь  ласка,  третій мікрофон.

 

     10

 

     Шаповал В.Н.,   голова   виконавчого   комітету   Черкаської обласної Ради народних депутатів  (Чигиринський  виборчий  округ, Черкаська область). Я вчора чітко і ясно вніс пропозицію, точніше у п'ятницю,  про те,  що закони,  постанови можуть  вноситись  на розгляд  сесії  за умори,  коли вноситься механізм їх реалізації, тобто нормативні  документи,  і  вносилась  пропозиція  визначати правову  основу  відповідальності  за  реалізацію цих документів. Чому Секретаріат не врахував мою пропозицію?

     Я прошу,  товариші,  правильно зрозуміти мене.  Я  працюю  у виконавчому  органі і мені достатньо відомі дуже багато постанов, дуже багато законів,  які практично йдуть у корзину. А справи так і не просуваються вперед. Тому я прошу якраз це питання поставити на поіменне голосування і вношу цю пропозицію.

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Крижанівський В.П. Я хочу відповісти ось таким чином.

     Товариші, шановний депутате Шаповал! По-перше, я хочу сказати, що  ви  страшенно  затягли  нашу  роботу  і  ми надзвичайно багато витратили часу тому,  що ви дуже багато подавали своїх пропозицій не  як  пропозиції,  а  як побажання.  Ви маєте чітко формулювати, які статті доповнити. Розумієте, депутат  Шаповал,дійсно, подав таку пропозицію.  Чому ми не внесли цієї пропозиції?  Ні-ні, я до вас нічого не маю, шановний депутате Шаповал.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Так, шановний товариш депутате, я хочу сказати одне єдине. Ви не написали, до якої це статті. Ми потім знайшли, в яку статтю це можна включити,  але ми не виносили на цей загал вашої пропозиції ось чому.  Тому,  що це взагалі абсолютно  зрозуміла  річ.  Жодна пропозиція,  жоден  закон  і  жоден законопроект не можуть вийти за межі...

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Крижанівський В.П. Будь ласка, як вирішить Верховна Рада, як вирішить головуючий. Будь ласка, ми нічого не маємо проти.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Лубківський Р. М.,  голова  правління Львівської організації Спілки  письменників   України   (Яворівський   виборчий   округ, Львівська область).  Я вносив, на мій погляд, суттєву поправку до статті  16,  останній  абзац.  Після  слів      "право законодавчої  ініціативи  мають"  я  пропонував "політичні партії, а  далі за

 

     11

 

     текстом "також громадські організації".  Просив  би,  чи  це питання  розглядалося і на яких підставах ця поправка не включена до статті 16?

     Дякую.

 

     Крижанівський В.П.   Ви   розумієте,   взагалі   зрозумійте, товариші,  це  точка  зору робочої групи.  Це не точка зору цього парламенту.  Ми не внесли  "політичні  партії"  тільки  з  однієї причини,  тільки  з  поважної  причини,  тому  що  в  Конституції написано "громадські організації" і немає в  Конституції  поняття політичні партії поки що.  Зміниться,  тоді можна внести.  Але це наша точка зору. Захоче Верховна Рада, давайте таку пропозицію.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Мороз О.О.,  завідуючий аграрним відділом Київського  обкому Компартії   України   (Таращанський   виборчий   округ,  Київська область). У мене не стільки запитання до  Володимира  Петровича, скільки поправка до статті 21.

 

     Головуючий. Депутате Мороз,  якщо поправка, то ми ж не будемо держати депутата на трибуні.  Я із запитанням прошу.  Є запитання? Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Крижанівський В.П.  Я  не  бачив  просто  вашої  пропозиції.

 

     Головуючий. Володимире Петровичу, запитання, будь ласка.

 

     Голобородько О.М.,   директор    Харківського    виробничого кооперативу   "Інструмент"   (Червонозаводський  виборчий  округ, Харківська область).  Такой  вопрос.  Статья 10,  третий  абзац, последние слова: "відбуваються повторні вибори з новим висуненням кандидатур".  Имеют ли право выдвигаться те кандидатуры,  которые не прошли в первом и втором турах голосования?

 

     Крижанівський В.П.  Розумієте,  там обмежень ніяких немає. У нашій,  там,  де у нас написано,  немає  теж  обмежень  висування кандидатур.  Але це не говорить про те,  що жодна кандидатура, що голосувалася,  не  може  висуватися  знову.  Такого обмеження немає "не може висуватися знову".

 

     Голобородько О.М.  Значит,  если  я вас правильно понял,  те кандидатуры,  которые у нас не прошли в первом,  во  втором  туре могут снова повторно выдвигаться. Правильно я вас понял?

 

     Крижанівський В.П. Саме так.

 

     Головуючий. Будь  ласка,  другий  мікрофон.

    Бандурка  О.М., начальник  Харківського  обласного  управління  внутрішніх  справ (Дергачівський виборчий округ, Харківська

 

     12

 

     область). Шановні  товариші,  дві  такі  суттєві пропозиції.

 

     Головуючий. Пропозиції потім.

 

     Бандурка О.М.  До  регламенту  і  питання,  як  це   комісія розглядала.  Під  час засідань Верховної Ради УРСР у сесійний зал вноситься Державний прапор республіки і я вимагаю, щоб це питання ми розглянули зараз, шляхом голосування (Оплески).

 

     Друге. Ми - суверенна, велика країна, чому ми проводимо свої засідання без державного прапора?

 

     Головуючий. Шановний депутате,  зараз  запитання  до  робочої групи.

 

     Бандурка О.М.   Це   теж  запитання.  Це  питання  вносилося письмово до комісії, але чомусь воно із зору комісії випало.

     Верховна Рада розглядає заходи по забезпеченню  громадського порядку  та створення нормальних умов праці депутатів у службових приміщеннях  та  навколо  будинку  під  час  сесії.  Ми  сьогодні переконалися, що це потрібно.

     І останнє.  Вибори  Голови  Верховної  Ради  двома третинами голосів вважаю не прийнятними.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, п'ятий мікрофон.

 

     Грищук В.П.,  народний депутат СРСР. У мене одне запитання і по  процедурі  трохи.  Спочатку  запитання.  "Загальна  кількість депутатів", що це означає?

 

     Крижанівський В.П.  "Загальна кількість депутатів" ми досить довго обговорювали це питання і вирішили, що якщо до цього дійде, то тоді вирішимо,  що таке загальна кількість депутатів.  На  мій погляд,  це 450 чоловік,  а на погляд деяких інших депутатів - це 449.  У Конституції записана норма,  я вже  казав,  коли  про  це говорив.  У  Конституції  записана  норма  "з загальної кількості народних депутатів".

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Ківшик П.А.,     генеральний      директор      Полтавського облагропостачу (Глобинський виборчий округ,  Полтавська область). Я вносив пропозицію, щоб ми визначилися з порядком денним сесії і назвали  дату  закінчення  сесії  шляхом поіменного голосування народних депутатів.

     Полтавська група депутатів на цьому наполягає.

 

     Крижанівський В.П.  Ми розглянули цю пропозицію і  вирішили, що, якщо ми точно визначимо, і разом з тим ми маємо виконати

 

     13

 

     порядок денний,  а ми ж поки що соціалістична країна,  тобто ми маємо виконати план,  то ми почнемо пекти закони  з  швидкістю один закон за півгодини і потім нам народ України скаже: "Хлопці, що  це  ви  таке  надрукували?"  Ви  нас  пробачте,  ви   все-таки парламент,  а не фабрика по випіканню млинців. І тому ми вирішили зняти таку пропозицію.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Хотлубей Ю.Ю.,  голова Маріупольської міської Ради  народних депутатів,  перший  секретар  Маріупольського міськкому Компартії України (Маріупольський  -  Жовтневий  виборчий  округ,  Донецька область).  Володимире  Петровичу,  у  мене  запитання  щодо статті 5.  Президія визначає головуючого на кожне засідання і керує роботою   Верховної   Ради  Української  РСР  до  обрання  Голови Верховної Ради та його заступників.  Слід це враховувати  чи  ні. Можливо,  робити  так  доцільно  до обрання Голови Верховної Ради, доручити роботу уже Голові Верховної Ради після його обрання.

     У мене одне таке питання.  Тоді Голова,  якщо,  не дай  бог, йому треба вийти,  то він не зможе вийти із залу.  Не зможе, тому що не буде кому навіть надати слово.

 

     Головуючий. Дякую. Будь  ласка,  другий   мікрофон.

    

     Із залу. Хватит вопросов, предложения уже есть.

 

     Головуючий. Питання, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Чебан О.О.,   голова  колгоспу  імені  Леніна  Арбузинського району (Арбузинський виборчий округ, Миколаївська область). Як ви пропонуєте офіційно звергатись у Верховній Раді: товариш, пан чи, може,  друже?  Якщо пан, то що у нас тоді за народ, що так швидко встиг понасаджувати собі панів? Відповідайте, будь ласка.

 

     Крижанівський В.П.  Я  не  розумію,  чому  ви  мене  про  це запитуєте?  Ми цього питання не розглядали, а як ви хочете так...

 

     Головуючий. І таких пропозицій не було.

 

     Крижанівський В.П.  Таких пропозицій не було, будь ласка, як ви хочете, так і говоріть.

 

     Головуючий. Дякую.  Всі питання?  Будь ласка. А третій, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Носов В.В.,  інженер-електронник Полтавського заводу штучних алмазів і  алмазного  інструменту  (Октябрський  виборчий  округ, Полтавська  область).  Я  вносил  целый  пункт:  "При  проведенні розслідувань

 

     14

 

     постійні та тимчасові комісії ведуть слідство і  вивчення  з тими ж повноваженнями і обмеженнями, що і судові органи. Висновки комісій,   винесені   за   результатами   розслідування,   не   є вирішальними для суду.  Суди вільні в розслідуванні,  обговоренні та оцінці обставин,  що стали підставою  для  висновків  комісій, имея  в виду создание следственной комиссии по Чернобылю.  Мне непонятно,  почему этот пункт не включен во Временный регламент?  Я знаю,  что существует такая уловка,  создать комиссию, но не дать ей полномочий. Может быть, мы целеустремленно хотим это сделать?

 

     Крижанівський В.П.  Ви розумієте, це просто наша точка зору, просто таке враження,  що,  начебто,  під час роботи першої сесії нам не прийдеться поки що розглядати таких питань.  Дай то  боже, але все-таки, якщо прийдеться, то, я думаю, Верховна Рада зможе прийняти і по ходу вона щось придумає. Я думаю, що те, що не буде в регламенті, не обмежить можливість створити тимчасову комісію.

 

     Головуючий. Немає питань? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Танюк Л.С.,  режисер (Ватутінський виборчий округ, м. Київ). До статті 12 була подана поправка відносно того,  що  кандидатури Першого  заступника,  заступника  Голови  Верховної  Ради висуває Голова Верховної Ради України.  Був такий додаток із Декрету  про владу   академіка   Сахарова,  а  також  альтернативно  -  групою депутатів. Який тут мотив?

 

     Крижанівський В.П.  Я хочу сказати так. Я особисто підтримую цю   точку  зору,  але  більшість  груп  виходила  з  точки  зору латинської приказки: "Хай загине світ, але торжествує юстиція". У Законі,  на превеликий жаль, записано так, поки що в Конституції, і от робоча група прийняла так, хоча я підтримую вашу точку зору.

 

     Головуючий. Дякую.  Немає  запитань?   Будь   ласка,   третій мікрофон. Є запитання? Ваше запитання.

 

     Дідоренко Е.О.,   начальник   Ворошиловградського  обласного управління   внутрішніх   справ   (Ленінський   виборчий   округ, Ворошиловградська  область).  Уважаемый  Владимир Петрович!  Меня интересует,  чем руководствовалась рабочая группа, определяя, что каждый  депутат  может  являться  членом не больше двух груп?  Мы вносили предложение по  признакам  трех  групп:  территориальная, профессиональная и политическая.

 

     15

 

     Крижанівський В.П.   Ви   розумієте,  взагалі  я  вам  скажу відверто, що ми виходили з такої точки зору, що взагалі створення чисто професійної,  і навіть територіальних, це іноді досить може мати погані наслідки.  Обрання професійної групи-такого  немає  в інших  парламентах.  Створює якимось чином лоббі.  Лоббі саме цій професії і крім цього,  розумієте,  у нас же є постійні  комісії, які мають права практично ті,  що і робочі групи. І все-таки ми вирішили,  що це вже забагато буде три групи.  Але це точка  зору робочої групи. Верховна Рада вирішить по іншому, будь ласка.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шевченко В.П.,   начальник  Бердянського  кабельного  заводу виробничого об'єднання "Азовкабель" (Бердянський міський виборчий округ,  Запорізька  область).  У мене запитання.  Головуючий може позбавити виступаючого слова у разі якщо він виступає не  з питання, що обговорюється чи порушує норми депутатської етики.

     Где оговорены нормы депутатской этики? Это первый вопрос.

 

     Крижанівський В.П. Я не розчув добре.

 

     Шевченко В.П. Где оговорены нормы депутатской этики?

 

     Крижанівський В.П.  Ми будемо думати. Ми вважали так, що все-таки головуючий буде якось  до  того,  поки  немає  Комісії  по депутатській етиці,  якимось чином досить толерантно поводитися в цих питаннях.  Тобто  не буде за абсолютно невинні якісь  забави депутатів робити їм зауваження,  а, дійсно,  якщо не буде виходити за якісь уже рамки.

 

     Шевченко В.П.  Второй вопрос у меня. Это к чему же. То есть не  к  этому,  а  к  статье  11.  Там  сказано,  что "питання про відкликання...  від загальної кількості", а потом тут же "рішення про відкликання... теж від загальної кількості".

     Я подавал   предложение:   от   одной   трети  вопрос  может ставиться. Почему его отклонили?

 

     Крижанівський В.Н.  Розумієте, були пропозиції - тільки одна третина,  навіть одна п'ята.  Це товариш Романов, так? Розумієте, робоча група прийняла рішення.  Із свого боку,  вона  все-таки вважає,  що  нехай  буде  так,  як  було.  А  Верховна  Рада - як вирішить, на те вона і Верховна Рада.

 

     Головуючий. Дякую.  У  вас  запитання?  Будь  ласка,  третій мікрофон.

 

     16

 

     Рябченко М.А.,   директор   Криворізького  цементно-гірничого комбінату  (Довгинцівський   виборчий   округ,   Дніпропетровська область).  Значит, у меня такой вопрос. Дело в том, что в целом у нас набрано очень много вопросов сегодня по повестке дня.  И  для того  чтобы нам каким-то образом ограничить время на каждом этапе разбора по каждому вопросу,  я считаю важным и  внес  предложение комиссии,   записав  его  таким  образом:  пункт 25 дополнить  -  по  каждому  вопросу  индивидуально   устанавливать регламент   по  времени  обсуждения.  Здесь  такого  нет.  Почему комиссия не нашла возможным это принять?

 

     Крижанівський В.П.  Розумієте,  ці  поняття   ми   не   дуже розуміємо.  Там  настільки все розгалужено...  Ми не вважали,  що потрібно щоразу через це починати дебати.

 

     Рябченко М.А.  Нет,  перед  рассмотрением  я   имею   в виду. Объявили  какой-то  вопрос для обсуждения - его четко ограничили. Мы,  товарищи,  должны решить - в  течение  дня  будем  разбирать вопрос,  либо два дня разбирать,  либо час его разбирать.  Нельзя же, в конце концов, можно так прийти к тому, что на одном вопросе зависнем и всю сессию будем рассматривать один вопрос.

 

     Крижанівський В.П.   Шановний   депутате  Рябченко,  якщо  ви говорите взагалі про термін розглядання питань, то ви продивіться уважно  Регламент,  там  написано  про те,  що головуючий може за згодою Верховної Ради,  я не кажу дослівно, припинити дебати, при цьому  він  повинен  після  закінчення  дебатів надати слово  як мінімум  двом депутатам від груп,  які не отримали його під  час дебатів.

 

     Рябченко М.А.  Я  бы  согласился,  но  иногда  люди входят в азарт.

 

     Крижанівський В.П. Механізм для того, щоб зупиняти через три години,  через 15 хвилин.  Якщо Верховна Рада бачить,  що питання вичерпано, то головуючий це зробить. Механізм є.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Ізмалков В.М.,  військовослужбовець (Шевченківський виборчий округ,  Запорізька  область).  Сначала замечание.  Что вы сегодня вправо смотрите,  а здесь тоже вопросы есть. У меня такой вопрос: я  подавал  предложение  в  редакционную  комиссию  с тем,  чтобы изменить рабочий день.  Имеется в виду вот что.  Наш рабочий день по этому Регламенту составляет 5,5 часов. Такого

 

     17

 

     рабочего дня нет нигде в республике,  по-моему, стыдно иметь такой рабочий день для высшего органа,  который  должен  подавать пример людям. Поэтому я предлагаю, в пункте 2 записать, что заседание проводится либо с 9 до 14,  либо с 16 до 19.  Я  такое предложение подавал, ответа на него не получил.

     Второе, что я предлагал. Здесь звучит много заявлений, очень много.  Ведь это не просто слова, это чья-то боль. Были заявления по Чернобылю,  по Донбассу - 2,  по Днепру,  по - Черновцам - это боль.  И они здесь вот так и  умирают  потихоньку.  Прозвучали  и потихоньку умирают.

     Я думаю,  и я подавал такое предложение, что здесь надо было бы  где-то  отдельной  специальной  статьей  выделить,  что   все заявления должны выпускаться Секретариатом отдельным бюллетенем и раздаваться утром.  С тем,  чтобы мы,  во-первых,  их  знали.  Не просто  прозвучали  в  стенограмме и умерли потихоньку,  а с тем, чтобы мы потом принимали решения,  передавали в  комиссии,  чтобы работа по этим заявлениям шла.  Ведь это не просто заявления, это крик души по многим вопросам.  Посмотрите, сколько их прозвучало, и они так потихоньку и умирают.

 

     Крижанівський В.П.  Шановний товаришу депутате!  Я відповідаю на питання товариша, починаючи з цього звертання.

     Шановний товаришу депутате!  Ви  говорили  про  термін  нашої роботи,  тобто скільки годин ми працюємо в день. Розумієте, ми це розглядали і на робочій комісії, і після того в робочій групі. Я вам скажу відверто,  позавчора,  в суботу,  я закінчив роботу о 5 годині.  Учора-десь о 12 годині ночі.  І я  вам  скажу  відверто, більшість   депутатів   працює   надзвичайно  напружено  і  після засідання,  і під час засідання.  Ми всі,  ви ж чудово розумієте, товаришу підполковнику,  коли виходите в коридор,  то більшу частину  свого  часу  витрачаєте  на  те,  що  обговорюєте  якісь питання. Мозок у вас весь час працює. Ви працюєте в кулуарах - це наша надзвичайна,  складна,  тяжка і відповідальна праця.  Саме в кулуарах відбувається вирішення більшості питань. Тому, я вважаю, це нормальний розпорядок робочого дня.  Нам  зауважують,  що  (не чути) РСФСР.  У них З'їзд,  у них невеликий термін,  розумієте? А ми,  я не знаю,  може,  ми  до  "морковкиного  заговєнія"  будемо працювати,  а це невідомо.  Ну,  хоча б до початку З'їзду,  то це напевно будемо працювати.  Так що  тяжко  працювати  кожний  день виснажливо.  А щодо другого питання,  то взагалі у нас чітко це обговорено, як відповідати на запитання, запити і таке інше.

 

     18

 

     Головуючий. Так, немає більше запитань? Запитання? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Романов Ю.С., завідуючий відділом астрономічної обсерваторії Одеського державного університету імені І.І. Мечникова (Жовтневий виборчий округ,  Одеська область).  Мы договаривались,  что будут обобщены предложения  и  представлены  нам  на  рассмотрение.  По какому  принципу,  вот  уже  здесь видно,  целый ряд предложений, имеющихся у нескольких депутатов, вы исключили?

     Это первый вопрос,  - по какому принципу вы исключили  целый ряд предложений?

 

     Крижанівський В.П. Ви розумієте, я дійсно бачив - у товариша Романова були надзвичайно взагалі цікаві  пропозиції,  але  якось так вийшло, що не всі вони були прийняті.

 

     Романов Ю.С. Но, наверное, их надо было все-таки представить для того,  чтобы мы могли потом иметь их в письменном виде. А так получается, мы опять будем воспринимать их на слух.

 

     Крижанівський В.П.   Шановний   товаришу  Романов,  якщо  ви захочете до  мене  звернутися,  і  взагалі,  я  думаю,  це  можна зробити,   ми  опрацювали  всі  ваші  запити  і  пропозиції  щодо регламенту.  Вони опрацьовані,  і ми  можемо  на  прохання  через Секретаріат розповсюдити для всіх...

 

     Романов Ю.С.  Собственно,  речь идет, извините, о том, чтобы они были опубликованы,  чтобы мы могли с  ними  работать,  а  так получается та же самая ситуация,  которая была и с повесткой дня. Так же неудобно работать. Тогда вопрос у меня...

 

     Крижанівський В.П.  Опрацьовані всі по кожній  статті,  будь ласка, якщо...

 

     Романов Ю.С. Все, хорошо, понятно. Я думаю, что все-таки эти предложения будут опубликованы.

 

     Крижанівський В.П.  Я думаю,  не в "Радянській Україні", а у нас...

 

     Романов Ю.С.   Теперь  следующее  предложение.  Вопрос.  Как считает комиссия - данный  президиум,  когда  должен  закончиться срок его полномочий?

 

     Крижанівський В.П. Коли буде обраний Голова...

 

     Романов Ю.С. Так это надо написать. Такое предложение было.

 

     19

 

     Головуючий. Там так і записано.

 

     Крижанівський В.П.   Товаришу   Романов,   ваші   пропозиції говорять про те,  що ви уважно читаєте.  А це чомусь ви неуважно прочитали.

 

     Романов Ю.С.  Ясно.  Следующий вопрос. Большинство депутатов все-таки   предполагает   рассмотреть   относительно   количества голосов,   поданных   по   вопросу  о  переизбрании  Председателя Верховного Совета.  Очевидно,  все-таки здесь есть  противоречия. Если мы переизбираем большинством голосов,  то постановка вопроса не должна быть  -  большинством  голосов,  в  любом  случае.  Как комиссия к этому подходит?

 

     Крижанівський В.  П.  Комісія  вважає  так,  якщо норма при обранні була більше половини голосів,  то норма  при  відкликанні теж має бути...

 

     Романов Ю.С.  Нет,  это  же  постановка вопроса.  Совершенно разные вещи. Даже с юридической точки зрения.

 

     Крижанівський В.П.  Ваша пропозиція була-одна третина.  Так. Ви розумієте, ми вирішили все-таки так. Це головне.

 

     Романов Ю.С.    Наверное,   этот   вопрос   все-таки   нужно рассмотреть...

 

     Крижанівський В.П. Ми виходили з того, що Голова

- це дуже поважна особа,  і просто такий термін "одна третина" не застосовувати, але це наша точка зору.

 

     Голос із залу.  Следующий вопрос по  статье 21.  Было  предложено исключитъ "...а також про тих осіб, які уповноважені виступати від імені групи".  Не нужно представлять этот список,  потому что  по каждому отдельному вопросу могут выступать различные специалисты, это совершенно ограничивает возможности депутатов.

 

     Крижанівський В.П.  Ви розумієте,  якщо ви уважно подивитесь пропозиції,  які  ми  внесли,  то  там сказано,  крім того,  що я виступав, ви продивіться уважно і самі пропозиції. Там говориться про те,  що треба вказувати представників груп,  координаторів, а кому виступати, щоразу група буде вирішувати, але представляти групу,  говорити,  хто буде виступати від групи.  Наприклад,  від київської групи - Крижанівський,  Танюк, Костенко, оце один із нас трьох.

     Якщо хтось  іще,  наприклад,  Мокроус,  при всьому шанованому ставленні до нього, але він не був уповноважений.

 

     20

 

     Голос із залу.  Очевидно,   это   все-таки   четко   должно   быть сформулировано, чтобы не было двусмысленности в будущем.

 

     Крижанівський В.П. Це записано.

 

     Головуючий. Дякую,  шановні  товариші  депутати!  50  хвилин запитання!  Ми повинні з вами визначатись: або ж ми переходимо до всіх  пропозицій  (от  вони  всі  пропозиції,  Володимир Петрович Крижанівський показував вам),  або ж ми всі пропозиції голосуємо, або  ж ми,  враховуючи,  що ми обговорювали на нашому попередньому засіданні проект Тимчасового регламенту, комісія доопрацювала, як змогла,  нам  треба визначитися з цього приводу.  Ми,  враховуючи пропозиції комісії, переходимо  до  голосування  за  Тимчасовим регламентом.

 

     Назаренко В.І.,   начальник  дільниці  шахти  "Партизанська" виробничого  об'єднання  "Антрацит"   (Антрацитівський   виборчий округ,  Луганська  область).  Шановний  Голово,  шановні  народні депутати, високошановні гості! Від імені групи народних депутатів Луганської області дозвольте довести до вашого відома таке:

     "Верховній Раді  Української  РСР.  Заява народних депутатів Луганської області..."

 

     Головуючий. Це, вибачте, не за Регламентом.

 

     Козаренко В.І. Народ України висловлює свою стурбованість не дуже  продуктивним  початком  нашої  роботи,  нашими блуканнями в лабіринтах процедурних питань. Так, усе це слушно, але ми змушені наголосити,  що назавжди минулося,  коли депутати за тиждень часу встигали з'їхатись,  попрацювати і повернутись додому. Не сприяла нашій   "консолідації"  та  "взаєморозумінню"   і  явно недостатня робота  підготовчої  комісії.  Наш  правовий  нігілізм призводить подекуди до прямого нехтування законами. У цьому залі на наших очах,  а відтак - на очах наших виборців,  стверджується багатопартійність.  Про це годі було мріяти ще кілька років тому. Символом єднання всіх нас  як народних депутатів,  так і жителів усіх  регіонів України,  мало бути встановлення тут, у сесійному залі Верховної Ради, Державного прапора Української РСР.    

     У поспіху перших днів нашої роботи ми начисто забули про  символ нашої державності.  Виправитись ще незапізно.  Ми, народні депутати Луганської області,  пропонуємо  поставити  на  поіменне голосування такі наші пропозиції:

 

     21

 

     Перша. У  сесійному  залі  Верховної Ради УРСР встановити на час  пленарних  засідань   Державний   прапор   Української   РСР (Оплески).

     Друге. Внести  дану  пропозицію  першим пунктом Регламенту в такому викладі:

     "Пункт 1.  У сесійному  залі  Верховної  Ради  УРСР  на  час пленарних  засідань  встановлюється  Державний прапор Української РСР". Підписи. Усього 23 підписи.

 

     Шановний Голово!  Прийміть  цю  заяву   народних   депутатів Луганської області разом з пропозиціями. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую. Шановні товариші депутати! Ми перейшли до обговорення конкретних пропозицій.  Конкретна пропозиція, але наприкінці,  і тому я хочу з вами порадитись. Я дуже просив би вас,  Володимире Петровичу,  якщо вам не  складно,  взяти  оці  всі пропозиції і перейти,  тому що,  я бачу,  що ми вже ні до чого не дійдемо,  до голосування. От зараз внесена пропозиція до пункту 1 порядку  денного.  Шановні  товариші!  Давайте ми домовимось так: тому,  хто вніс пропозицію,  і для опонента, одному чи двом слово надати.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Одному. Володимиру Петровичу, я вас дуже прошу з цим пунктом.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Віримо,  ми віримо  комісії,  але  ви  бачите  - записано  вже 40 чоловік,  які хочуть висловитись після того,  як прослухали.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Володимире Петровичу,  я вас прошу,  ми будемо іти постатейно.   Це  дуже  важливий  документ.  Будь  ласка,  п'ятий мікрофон.

 

     Грищук В.П.,  народний  депутат   СРСР.   Шановні   товариші депутати! Я з процедури хочу виступити. Я взагалі думаю, якби ви мені дали слово спочатку, то, може, трошки менше запитань було б. Мені  здається,  запитання  повинні  бути  які?  Щодо  формування комісії,  що воно означає?  А  тут  більше  точилися  дискусії.  Люди вносили пропозиції,  а чому їх не внесли?  Я вважаю, треба робити так.  Дійсно,  було б краще,  певно,  якби оці листочки з усіма доповненнями роздали усім депутатам.  Але якщо цього немає, то треба зараз робити так:

 

     22

 

     Стаття 1.  Зачитується.  Оце пропозиція робочої комісії, отакі  й  такі  депутати  вносили  пропозиції.  Виходять  саме ті депутати,  які  вносили   пропозиції і дають  їм мотивацію.   Тоді   головуючий   ставить   на  голосування.  Тим депутатам,  які не вносили пропозиції,  їм у останню  чергу  слід надавати слово. Ось така моя пропозиція.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую. Товариші! Дійшли згоди, що розпочинаємо  нашу  роботу  з  статті 1  і  далі.  Я  прошу Володимира  Петровича  від комісії зачитувати всі пропозиції щодо статті 1.  І   проголосуємо   по   статтях.   Будь   ласка, розпочинаємо з статті 1  (Шум у залі). Тільки треба навести порядок. Будь ласка, Володимире Петровичу.

 

     Крижанівський В.П.  Розумієте, до статті 1 робоча група запропонувала  згідно  з  пропозицією  однієї  групи  внести таку преамбулу.  Будь ласка,  прочитайте ось цю пропозицію:  "Найвищим органом   державної   влади   Української  РСР  є  Верховна  Рада Української  РСР.  Верховна  Рада  Української   РСР   правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання,  що належить до відання Української РСР". Це преамбула.

 

     Головуючий. Тільки що була пропозиція,  я зачитую, товариші, від групи депутатів Луганської області. По пункту 1.

 

     Крижанівський В.П.  Це не  пункт 1,  це до пункту 1.

 

     Головуючий. До пункту 1 (Шум у залі). Преамбула, так.

 

     Головуючий. Згодні    із   запропонованою   робочою   групою пропозицією про зміну преамбули, тільки що сформульованої? Хто за те,  щоб  залишити преамбулу в такій редакції,  прошу голосувати (Шум у залі).  Шановні товариші депутати, такі матеріали роздані. Візьміть, будь ласка, Володимире Петровичу, сформулюйте.

 

     Крижанівський В.П.  Депутат  Бандурка  та  інші,  я  ще  раз нагадую,  у преамбулі до статті 1... (не чути).  А робоча група  пропонує  внести  дві  фрази:  "Найвищим органом державної влади Української РСР є Верховна Рада Української  РСР.  Верховна Рада  Української РСР правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання,  що належить до відання Української РСР". Це відповідно до статті 97 Конституції УРСР. Просто витяг (Шум у залі).

 

     Головуючий. Ставиться   на   голосування.   Хто  за  внесену пропозицію,  прошу голосувати.  Підготуйтесь,  будь ласка. Прошу голосувати.

 

     23

 

     Шановні товариші   депутати,   депутат   Крижанівський  хоче визначитись щодо голосування. Будь ласка.

 

     Приймається. "За" - 397,  "проти"  -  6.  Йдемо  постатейно. Стаття 1.  Це доповнення до статті 1.  Ми голосуємо за преамбулу (Шум у залі).

 

     Головуючий. Ні,  це доповнення до статті 1, товариші. Ми про преамбулу, візьміть листочок. Далі йде стаття 1. Ці, які роздані, і щойно внесена пропозиція (Шум у залі).

 

     Крижанівський В.П.  Давайте тоді все-таки у такому  порядку. Давайте просто визначимо, в якому порядку будемо розглядати.

     Перше -  це  те,  що  пропонує  робоча група,  потім те,  що пропонують депутати,  а потім, якщо вносять тут, у залі, то це вже наприкінці. Добре?

 

     Головуючий. Так.

 

     Крижанівський В.П.   Тоді   абзац   третій   дати   в  такій редакції... (Не чути).

 

     Головуючий. Шановні депутати!  Ми  вже  проголосували.  Будь ласка, займіть своє місце. Продовжуйте, Володимире Петровичу.

 

     Крижанівський В.П.  Я  спиняюсь  на вашій пропозиції.  Абзац третій дати в такій редакції: "рішення Верховної Ради приймається більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів".  У абзаці четвертому. Ну давайте ставте на голосування.

 

     Головуючий. Так, товариші, ми так ніколи не визначимося.

 

     Крижанівський В.П. Я ще раз нагадую: це конституційна норма.

 

     Головуючий. Що означає - ставте на голосування.  Не можна  ж ставити.   Ви   назвіть  все  зразу,  а  потім  ми  поставимо  на голосування.  Ми ж по кожному абзацу  на  голосування  не  можемо ставити.

 

     Крижанівський В.П.   В  абзаці  четвертому  слово  "обраних" замінити словами "загальної кількості". Це одне.

 

     Головуючий. У вас з приводу цього  зауваження?  Будь  ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із  залу.  Була  ж  внесена пропозиція,  товариш Плющ, делегації Луганської області, і ми вносимо, чому ви ігноруєте?

 

     Головуючий. Шановний депутате, ми нічого не ігноруємо.

 

     Голос із залу. Дайте мені слово. У преамбулу треба дописати, що  згідно  з  пропозиціями,  а я виступаю від імені виборців,  з якими

 

     24

 

     мені вдалось зустрітись  у  суботу  і  неділю,  і  більшість делегацій Кіровоградщини пропонує, щоб у преамбулі було записано, щоб у залі парламенту республіки на час його засідань була існуюча державна  символіка.  І  не  ігноруйте,  будь ласка,  пропозиції.

     Дякую. 

    

     Головуючий.  Дякую, тільки я нічого не ігнорую, а зачитую пропозицію   до   пункту  1.  Від  Луганська  підписана  ця пропозиція.  Так що я прошу взаємної  поваги. Ми переходимо до пункту 1. Зразу вносять пропозиції комісії, а потім пропозиції, які надійшли із залу.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Хто за те,  щоб внесені пропозиції від комісії в такій редакції,  як вони викладені та які є у вас на руках,  щоб мені не зачитувати,  прошу проголосувати. Незрозуміло? Товариші, якщо ми будемо шуміти, то ми не зрозуміємо один одного.

 

     Крижанівський В.П.  Товариші,  я  читаю  те,  що  тут  у вас написано.

 

     Головуючий. Володимире Петровичу, хвилину. Товариші депутати, візьміть, будь ласка, усі документи від комісії, які вам роздані. Ми внесли зміни  до  преамбули.  Проголосували.  Тепер  ідемо  по статті 1.  Записано:  абзац третій,  абзац четвертий, щоб не повторювати.  Зачитати від комісій?  Я буду зачитувати.  Читайте, будь ласка.  Ми за ці.  Потім після цього ставимо пропозицію, яка надійшла тільки що із залу.  Хто за внесені пропозиції від комісії до статті 1, прошу голосувати?

 

     Голос із  залу.  Шановна  депутат Куземко,  це конституційна норма.

 

     Головуючий. Так, ми вже голосуємо. "За" - 343, "проти" - 17, приймається. Будь ласка, далі. У вас є пропозиція щодо статті 1? Будь ласка.

 

     Крижанівський В.П. Тепер, як домовились. Я читаю ці, що були раніше,  а  потім  ті,  які  надійшли  із залу.  Були раніше такі. Депутат Багров:  доповнити абзац перший -  сесія  Верховної  Ради скликається   Президією   Верховної   Ради.  Розумієте,  це  є  в Конституції.  Повторювати  все,  що  є  в  Конституції,   мабуть, недоречно. Це наша точка зору.

 

     Головуючий. Товариші,  ми  не  будемо  голосувати за кожний, якщо є згода більшості,  чого ж ми будемо голосувати. Будь ласка, Володимире Петровичу, далі.

 

     25

 

     Крижанівський В.П.   Замінити   в   усій   статті   "обраних депутатів" на "від кількості,  яка  присутня  в  парламенті".  Це депутат Потебенько. Але при цьому він надзвичайно підтримав точку зору Демократичного блоку.  А там  було  сказано:  від  загальної кількості депутатів.  Тобто він,  мабуть,  згодний з тим, що було прийнято. Далі.

 

     Головуючий. Так,   хвилину,    Володимире    Петровичу.    Ми домовились,  якщо депутат,  який вносив цю пропозицію,  має право висловитися перший,  так і депутат Грищук вносив.  Депутат,  який вніс  пропозицію,  має право висловити свою думку біля мікрофону. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Потебенько М.О.,  прокурор  Української   РСР   (Новобузький виборчий округ, Миколаївська область). Я був згоден з пропозицією демократичного  блоку,  але  туди  вніс  слово  "з   кількості присутніх".  І  ви  не узагальнюйте,  я прошу проголосувати за ці слова:  "кількості присутніх".  Тому що можуть хворі бути, хтось не явився і таке інше, а весь час будемо відкладати роботу.

 

     Крижанівський В.П.    Шановний    депутате   Потебенько,   ми застосували конституційну норму і виклали її.

 

     Головуючий. Товариші,  потрібно ставити на голосування. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.,   старший  науковий  співробітник  Інституту соціальних  та  економічних  проблем  зарубіжних  країн  АН  УРСР (Сирецький   виборчий   округ,  м.  Київ).  Шановний  Голово,  ми вже проголосували за пропозицію Демократичного блоку,  який  вніс її згідно із записом у чинній Конституції. У Конституції УРСР вживається формула "від загальної кількості народних  депутатів", і  тому вона вже прийнята,  і я не знаю,  навіщо прокурор вносить норму, яка не відповідає Конституції. Я вважаю, що ми вже пройшли цю норму.

 

     Голос із  залу.  Голосування відбулося - доповнити текст,  - голосування відбулося,  якщо в ньому взяло участь не  менше  двох третин  від загальної кількості народних депутатів.  Пропонується доповнити таким текстом...

 

     Головуючий. Більшість  із  депутатів  визначили,  так  ми  й продовжуємо цю роботу.

     Ви наполягаєте?

     Хто вносив  цю пропозицію,  будь ласка.  Будь ласка,  перший мікрофон.

 

     26

 

     Маслюк Г.Є.  Електрослюсар підземної шахти імені Челюскінців виробничого  об'єднання  "Донецьквугілля"  (Петровський  виборчий округ,  Донецька область).  Это предложение вносил я.  Постараюсь аргументировать, почему.

     Мы договорились,  что  главному принципу нашей работы это не навредит. Первые дни нашей работы и опыт работы сессии Верховного Совета  показали,  что  возможно принятие решений,  которые слабо подготовлены,  или же недостаточно обговорены,  или же  не  четко сформулированы.  В  других  парламентах  перед  тем,  как  вопрос ставится на голосование, дается время, чтобы депутат все-таки мог подумать  над  принятием  решения,  хотя  там  тоже  используются технические  средства.  У  нас  после  того,  как  сформулировано предложение,   дается   на  раздумие  всего  20  секунд.  Это  не гарантирует принятия неверного решения.  Когда мы голосуем  "за", "против"  или  "воздержался",  это  значит,  мы  высказываем свою позицию  по  этому  вопросу.  Не  всегда   депутат   может   быть объективным в данном случае. Такое предложение было.

 

     Головуючий. Так, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Демократичний  блок  підтримав цю пропозицію, вважаючи, що вона цілком відповідає саме тій нормі, яка закріплена у пункті 1. Тобто про кворум сесії. Сесія є правоздатною,  якщо на засіданні присутні дві третіх. Звідси і випливає,  що  якщо  у голосуванні не бере участь менше,  ніж дві третіх,  то голосування не можна визнати таким,  що  відбулося. Одна норма відповідає іншій. Тому Демократичний блок підтримав цю норму.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Ємець О.І.,  науковий співробітник Київської вищої школи МВС СРСР імені Дзержинського (Центральний виборчий округ, м. Київ). З процедурних  питань.  Поперше,  я  вважаю,  що  оскільки  депутат Потебенько  наполягав на голосуванні,  то мали б таки вирішувати, ставити на голосування чи ні,  що шумнули сильніше - ставимо,  чи шумнули слабше - не ставимо. Якщо депутат наполягає, краще було б поставити на голосування і вирішити це питання.

 

     Далі. У  цьому  списку,  який  має  зараз  виступаючий,  всі пропозиції згруповані по абзацах, або по частинах статті. Правова норма,  як правило,  концентрується не в цілому  в  статті,  а  в одному абзаці чи в частині. Тому я пропоную, щоб лише після того, як депутат з трибуни зачитуває всі пропозиції до  даного  абзацу, ми

 

     27

 

     голосували. І  тоді  ми  відразу  для  себе виберемо один із варіантів,  або якщо ці варіанти не протилежні один одному, то ми голосуємо за два, як за доповнення.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, продовжуйте, Володимире Петровичу.

 

     Крижанівський В.П. ... У мене по цій статті все.

    

     Головуючий. Ви зачитали всі абзаци?

 

     Крижанівський В.П. ... Усі пропозиції зачитав по статті 1.

 

     Головуючий. Ні,  не всі.  Ви всі зачитали,  які внесли. Тоді давайте із  залу,  які  внесли  пропозиції.  Ось  тільки  що  від Луганської області була пропозиція. У вас немає?

 

     Крижанівський В.П. У мене немає такої пропозиції.

 

     Головуючий. Надійшла   тільки   що   пропозиція   від  групи депутатів  Луганської  області.  Вони  просять  у  статті1 записати:  "У сесійному залі Верховної Ради УРСР на час пленарних засідань встановлюється  Державний  прапор  Української  РСР".  І поставити це на поіменне голосування.  Прошу керівників технічних засобів підготовити техніку до поіменного голосування.

     Зараз буде наступний абзац. Слово для обговорення пропозиції буде дано двом депутатам. Будь ласка.

 

     Борзих О.І.,    директор    радгоспу   "40   років   Жовтня" Слов'яно-Сербського  району  (Кам'янобрідський  виборчий   округ, Луганська  область).  Я вважаю,  що ми,  народні депутати України, маємо підтримати заяву про державні символи Української  РСР.  Не буду  повторювати  аргументів,  які  вже  звучали на користь цієї заяви.  Додам тільки ось яку думку.  Скільки разів ми  бачили  по телевізору,  в  кіно,  читали  у  пресі  про  виняткове шанобливе ставлення в зарубіжних країнах до державних символів. Насамперед до гімну  і  прапора.  Люди не тільки встають під час перших акордів гімну,  а й співають його.  Ніхто не залишається  байдужим,  коли піднімають  прапор  рідної країни.  І ці щирі почуття виражаються незалежно від того,  хто має які переконання і хто до якої партії чи  організації належить.  І кому як не нам,  народним депутатам, бути в цьому за приклад.  Ось чому я підтримую пропозицію,  щоб у цьому  залі  був  виставлений  червоно-лазурний  прапор  України (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Батіг М.І.,  редактор  Львівської  обласної  газети  "Молода Галичина" (Буський  виборчий,  округ Львівська область).  Я теж підтримую

 

     28

 

     думку, яка тільки що була висловлена про шанобливе ставлення до  державної  символіки.  У  зв'язку з цим хотів би порадитися з товаришами з Луганська.  Ви пропонуєте,  щоб у залі, де проходить сесія   Верховної Ради України,   стояла  державна  символіка Української РСР.

     Пропоную перед   словами   "Державний   прапор",   "державна символіка" дати невеличке доповнення: "Великий подарунок великого вождя  Йосипа  Віссаріоновича  Сталіна  українському  народу".  Я думаю, ви знаєте історію створення цієї символіки. Знаєте про те, що вона була нав'язана в 1949 році Сталіним Україні.  І  говорити про  шанобливе  ставлення  до  цієї символіки,  мабуть,  сьогодні недоречно.  Ми не проти того, щоб розглянути питання про державну символіку України,  щоб внести відповідні зміни,  виробити статус української державної символіки,  прийняти рішення про  Державний прапор України,  оновлений Державний прапор України. Але говорити про цю символіку,  нав'язану, повторюю, Сталіним Україні, мабуть, недоречно.

 

     Головуючий. Дякую.   Ми   домовились   надати   слово   двом депутатам.  Два депутати виступили.  Точки зору протилежні.  Тому питання вноситься на поіменне голосування.  Хто за внесену першу пропозицію,  щоб доповнити статтю 1 в такому  викладі,  як  я зачитав (Шум у залі).

 

     Головуючий. Ще  раз  формулюю.  Було  дві пропозиції.  Перша пропозиція:  доповнити статтю 1 такими словами:  "У сесійному залі Верховної Ради УРСР на час пленарних засідань встановлюється Державний прапор Української РСР".  Потім сформулюємо другу пропозицію (Шум у залі).

 

     Головуючий. Ми   домовилися:   двом   депутатам   по  кожній пропозиції.  Тому  ставиться  на  голосування  пропозиція  перша. Поіменне. Я втретє повторюю. Депутат Лобач (Шум у залі).

 

     Голос із  залу.  У мене зауваження до порядку ведення.  Коли всі інші пункти Регламенту ретельно обговорювались напередодні, виник  раптом  сьогодні  відразу  новий пункт,  до якого ніхто не повертався. Дали можливість зробити дві широкі заяви та по одному аргументу.   Це  не  обговорення,  це  не  демократично  і  прошу продовжити обговорення цього питання. Дякую (Шум у залі).

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Голос із  залу.  Товариство,  я  дуже  прошу   уваги.   Мені здається,   що   ми  знову  збиваємося  з  нормального  ранкового конструктивного шляху.

 

     29

 

     Не було ніколи внесення парадного прапору,  а якщо ми підемо на цю дискусію, це - безплідне. Нам доведеться тоді співати гімн. Доведеться знову викликати піонерів,  суворовців,  які робили  це завжди по брежнєвському нормальному ритуалу. Ми - ділова сесія, а не вистава і не театр,  досить того,  що червоний  прапор  висить там, на куполі нашої Верховної Ради, і мені здається, це говорить про нашу шанобливість до цієї символіки.  Я дуже прошу луганських депутатів  зняти  свою  пропозицію,  тому що це безплідна і довга дискусія, яка потім виллється на площі. Цього зараз нам не треба (Шум у залі).

 

     Головуючий. Була пропозиція це питання поставити на поіменне голосування. Хто за внесену пропозицію, прошу проголосувати (Шум у залі)...

     Я це розумію  (Шум у залі).  Так,  хвилину. Шановні депутати, займіть своє місце.

 

     Голос із залу  (Не чути).

 

     Головуючий. Одну хвилину, шановні товариші.  Шановний депутате,займіть своє місце (Оплески).

     Товариші депутати!  Ми  домовились,  оплесків  не  потрібно. Захлопувати  нікого  не потрібно.  Але і шановного депутата прошу зайняти своє місце,  щоб не було оплесків.  Займіть  своє  місце, будь ласка.  Так не можна,  не потрібно,  займіть своє місце. Ну, тоді всі прийдуть і скажуть (Шум у залі).

 

     Головуючий. "За" - 307,  "проти" - 56. Рішення прийнято (Шум у залі). Шановний депутате, залиште, будь ласка,  трибуну.  Я вас дуже прошу,  залиште трибуну (Шум у залі). Шановний товаришу депутате, займіть своє місце, будь ласка.

     Шановні  товариші   депутати!   Ще   раз повторюю.  Ставиться  на голосування внесена пропозиція від групи Луганської  області.  Виступав,  підтримував   її   депутат   від Кіровоградської   групи.  Вносилась  така  пропозиція.  Доповнити статтю 1.  Стаття  1 доповнюється таким абзацом: "У сесійному  залі  Верховної  Ради  УРСР  на час пленарних засідань встановлюється   Державний   прапор   Української   РСР".   Прошу визначитись  шляхом  голосування  по цьому питанню  (Шум у залі) (Оплески).

 

     "За" - 302, "проти" - 5, утрималось - 11, не голосували - 20 (Шум у залі).

 

     30

 

     Товариші депутати, увага. Слово від керівників технічних засобів надається товаришу Морозову. Будь ласка, товариш Морозов.

 

     Морозов А.О.  Я хотів би роз'яснити.  Ми з вами на  початку, коли   обумовлювали  роботу  системи,  сказали,  що  коли  картка виймається,  то  депутат  виходить  з  переліку  тих  людей,  які присутні  в залі.  Подивіться на ту кількість людей,  які вийняли картку.  Ви не голосували,  але ви значитесь у тій кількості, яка присутня  в  залі.  І  тому підрахунки,  які тут є,  відповідають кількості мандатів, що залишилися на робочих місцях (Оплески). А рішення приймається те, яке вам буде... (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати,  прошу зайняти свої робочі місця в залі (Шум у залі). Будь ласка, другий мікрофон(Шум у залі).

 

     Кендзьор Я-П.М., голова    ради   об'єднаного   колективу фізкультури  ВЕО  "Львівенерго"  (Сокальський   виборчий   округ, Львівська  область). Я  вношу  пропозицію,  яка,  на мій погляд, заспокоїть зал Верховної Ради України.

     Я гадаю,  що ми будемо логічними до  кінця,  якщо  зараз  ці депутати,  які проголосували  за  дане рішення,  піднімуться і проспівають державний гімн України. Якщо вони його не пам'ятають, я нагадую перші рядки гімну:  "Живи, Україно, прекрасна і сильна, в Радянськім Союзі ти щастя знайшла..."       

     Дякую.

 

     Головуючий. Будь ласка.Увага, товариші депутати!

 

     Мороз О.О.   Я   вношу   компромісну  пропозицію.  Пропозиція  така:  "У цьому залі проводилися до нас одинадцять скликань - сесій Верховної Ради  Української  РСР.  Ті ознаки державності, які ми маємо у себе на лацканах і, як говорив шановний депутат Танюк,  на приміщенні Верховної Ради Української РСР, досить визначають наше ставлення до державних символів. Тому вноситься  пропозиція,  щоб  зберегти  ті   символи,   які   були традиційно в цьому залі,  але не було більше ніяких інших, у тому числі й на лацканах,  і на прапорцях тощо. Це і є причиною того, що у нас почався такий конфлікт, і тоді не треба буде

 

     31

 

     ставити на голосування.  Досить озлоблення цього залу,  яким воно було до сьогоднішнього дня.

 

     Головуючий. Увага, товариші депутати!

 

     Депутат не представився.  Шановні депутати,  шановна Президіє! Не треба нагадувати про те,  що  в  цьому  приміщенні  не вперше відбувається сесія.  Але вперше порушується питання.  І коли?  Коли ми сьогодні вийшли, як кажуть,  на  фінішну  пряму,  коли  ми  обговорюємо і перейшли до найважливішого,  для чого ми скликані сюди.  І раптом ми протягом тих двох днів,  коли обговорювався Тимчасовий регламент, який був розроблений за суботу і неділю,  виникла провокаційна пропозиція, яка абсолютно за сценарієм була підтримана.

     Ви зрозумійте одне,  якщо в Росії,  якщо ви орієнтувалися на те,  що відбувається на сесії Верховної Ради РСФСР, то я хочу вам сказати,   що   на   приміщенні   парламенту   у РСФСР   висить загальносоюзний прапор,  ось чому там виникла  проблема,  так  би мовити, символіки і прапора Росії. Через те я пропоную, щоб поруч із тим прапором, який буде винесено, державним, необхідно винести і національний прапор. Оце моя пропозиція.

 

     Головуючий. Увага, товариші!  Будь ласка. Шановні товариші депутати, прошу зайняти свої місця.

 

     Голос із залу.  Шановні депутати!  Сьогодні зранку ми почали конструктивну  роботу  по  обговоренню Тимчасового регламенту.  Я думаю і вважаю,  що за суботу і неділю  комісією  була  проведена велика  робота.  І  ми  могли  рухатися вперед.  Але депутація із Луганська внесла провокаційну заяву.  Я  вважаю,  спеціально  для того,  щоб зірвати роботу сесії. Оце, що ми маємо на сьогодні, на даний момент,  це є результатом провокаційної  заяви  депутатів  із Луганська.  Депутати  із  Луганська можуть зараз радіти,  що вони хотіли мати. Маєте те, що ви хотіли, шановні депутати.

 

     Головуючий. Спасибі. Будь ласка.

 

     Голос із залу.    Я    прошу    вибачення,    представники Демократичного блоку, просимо на коротку нараду.

 

     Лук'яненко Л.Г.    (Залізничний      виборчий      округ, Івано-Франківська область).  Шановні депутати,  шановний  Голово! Прошу  уваги.  Ми  депутати перехідного парламенту,  у нас обрано більшість людей, які входили і до колишніх складів Верховної Ради Української  РСР.  Частина  депутатів  обрана  від Демократичного блоку.  Ми,  таким  чином,  у  перехідний  період  є   перехідним Парламентом

 

     32

 

     від старої  Верховної  Ради  Української  РСР до нової.  Цей перехідний характер нашого парламенту  свідчить  про  те,  що  ми можемо  цілком закономірно поставити як колишню символіку,  так і нову символіку.  Колишня символіка і так тут присутня в достатній кількості.  Ми  маємо Леніна,  який символізує старий період.  Ми маємо герб,  який символізує  стару  Верховну  Раду  України.  І, нарешті,  доповнили цю стару символіку ще пропозицією внести сюди Червоний прапор.  Це через  те,  що  є  депутати  нового  складу, Демократичного  блоку,  які  хочуть  оновити Україну і зробити її демократичною незалежною державою.

     То я, не заперечуючи проти старої символіки через те, що тут більшість  депутатів  захищає  стару символіку,  вношу пропозицію поставити поруч із  старим  прапором  новий  прапор  українського народу,  жовто-блакитний прапор,  і поставити поруч із цим гербом наш тризуб.  І тоді це  буде  справжній  перехідний  парламент  і перехідна символіка.  Сподіваюсь, що такий перехідний період буде недовго,  і  буде  замінений  нормальними  символами  Української незалежної самостійної республіки.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Вноситься пропозиція зробити перерву.

 

     Голоси із залу (Не чути).

 

     Головуючий. ...регламент...  не приймається.  Будь ласка, увага.

 

     Бондаренко В.С.,    директор    хімічного    заводу    імені Петровського (Антрацитівський виборчий округ, Луганська область). Во-первых,   мы   никого   с   этой  трибуны  не  оскорбляли,  ни Демократический блок,  ни иной блок.  Почему  в  адрес  Луганской делегации с этой трибуны раздаются оскорбления? Это первое.

     Второе. В  этом  зале  мы  видим  желто-блакитные  флаги  на местах. Ни у одного иного нашего депутата таких знаков нет.

     И третье.  Мы предлагаем Государственный  флаг  нашей республики.  Пока  других  символов  согласно нашей Конституции в нашей республике нет.  Поэтому и вносилось  предложение  иметь  в зале  Государственный  флаг  нашей  республики.  Если,  уважаемые депутаты,  когда-то будет принята другая символика,  мы также  ее поддержим,  но  пока  у  нас  другой  символики  нет. 

     Спасибо за внимание (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     33

 

     Калинець І.О.,   начальник   управління   народної    освіти виконкому    Львівської    обласної   Ради   народних   депутатів (Миколаївський  виборчий  округ,  Львівська   область).   Шановна Президіє! Шановні депутати! Я абсолютно згодна з тим, що допоки в Конституції є означення про Державний прапор,  то цей  прапор  ми всі  визначаємо.  Але  одночасно  я  хочу  звернути вашу увагу на сьогоднішню ситуацію.  Ми повинні були обговорювати  це  питання. Обговорювати спокійно,  зважено,  і пам'ятаючи насамперед,  що ми повинні  орієнтуватися  на  молодь.   Але   знайте,   що   молодь максималізується. Те, що ми собі зможемо вибачити, посперечатися, ви розумієте, цього ніколи не зрозуміє молодь.

     Ви бачили 3 мільйони людей,  які взяли участь у ланцюгу  від Львова до Києва. І  це було прекрасно.  До речі, зазначу, що там чомусь не було червоно-синього  прапора,  але  були  представники комсомольських  організацій з державним Червоним прапором.  Отже, замість того,  щоб продискутувати це питання,  ми чомусь сьогодні винесли його раптом,  ні з того, ні з сього, на обговорення. І це дуже боляче. Я вам скажу, чому.

     Частина людей,  які  тут  присутні,  добре  знають   настрої населення і добре знають,  що отаким, власне, бунтом на Верховній Раді,  я маю на увазі  партапарат,  я  маю  на  увазі  конкретно, скажімо,  товариша Реву,  який добре знає ситуацію в Криму.  Вони добре знають,  що  отаким  бунтом  вони  настроюють  людей  проти Верховної Ради,  вони добре знають, що розправлятися можна тільки військом.  Невже це нам потрібно,  невже ми мало читали статей  у всій  радянській  пресі  про те,  що адміністративно-бюрократична система намагається спровокувати екстремальні ситуації.  Якби  ми обговорили це питання, ми могли б залишитися при тому, що вносимо прапор держави,  в  якій  живемо,  прапор  Радянського  Союзу,  і вносимо  національну  символіку,  яка має кольори,  потрібні екологам.

     Ми могли б нарешті,  це питання,  як  вони  хотіли  існувати мирно,  вирішити  так,  щоб  кожен депутат міг би поставити той прапорець,  який  він  вважає  за  потрібне.   Червоно-синій   чи синьо-жовтий  і  це  також було б мирно.  І це б нас абсолютно не посварило ні перед своїми дітьми, ні перед молоддю, ми розглядали б  абсолютно   натурально.   А  сьогодні  ми  пересварилися.  Не задумуючись  проте,  що  хтось  дуже  хитрою   рукою   хоче   нам спровокувати   румунський   варіант,  який  абсолютно  нікому  не потрібний.

     Шановні депутати!  Я ще хочу вам нагадати статтю,  яка  була надрукована вчора в газеті "Известия", статтю, що тотальна брехня

 

     34

 

     є страшніша  від тирана.  А ми тут чули брехні немало.  Я як жінка закликаю вас,  опам'ятайтесь! Нам не треба брехні. Єдиного, чого нам не треба,  то не треба брехні. Не думайте про те, що ми, представники Демократичного блоку, прийшли вас судити. Ми прийшли в час милосердя і доброти, в час взаємопрощення, зрозумійте це!

 

     Головуючий. Дякую.  Депутат  Кравчук.  Хвилину.  Є  ж черга якась.

 

     Кравчук Л.М.,  секретар ЦК  Компартії  України  (Ямпільський виборчий округ,  Вінницька область). Шановні товариші депутати! Я хотів би поставити це питання в іншу площину. Повага до закону, до усталених норм і повага один до одного,  до рішень, які ми прийняли.  У нас зараз  згідно з чинною Конституцією (статті 166, 167 і далі) є прийняті державні символи Української Радянської Соціалістичної Республіки.

     Це є норма конституційна.  Інших символів у  Конституції  не значиться.  На  цей час,  на цю хвилину існують саме такі символи державні.  І  ми  проголосували  за  те,  щоб  Державний   прапор Української  РСР  був  встановлений в цьому залі.  Це не підлягає ніякому сумніву. Це перше.

     Друге. Я  хочу  все-таки  внести  компромісне   рішення. Враховуюче  те,  що депутати ставлять питання про обговорення,  у нас в порядку денному вносилась пропозиція обговорити питання про державну символіку.

     Можна це питання поставити, і після того, уже при Державному прапорі Української РСР,  за який  ми  проголосували,  обговорити питання  державної символіки.  І якщо наша сесія вирішить питання про те,  що символіку потрібно змінити,  тоді ми її змінимо,  але ніякої   сили,  ніякого  тиску  тут  бути  не  може.  Це  питання принципове.  Те беззаконня,  яке зараз  хочуть  нам  нав'язати  - неповагу до закону, неповагу до людини, завжди призводило до страхіть, до жахів, які перекинулись потім у Гулаги, у  спалювання  книг,  символів  і   таке  інше.  І  ми  з цим погодитись не можемо.  І я  хочу  звернутися  до  шановної  Ірини Калинець, яка за один вірш була звинувачена в націоналізмі і засуджена.  І це сталося тільки  тому,  що  було беззаконня.  То  я  запитую депутатів демократичного блоку - вони що,  хочуть знову розпочати з того, щоб нав'язати нам беззаконня? Я  пропоную  внести  Державний  прапор  Української  РСР  у  зал (Оплески).

 

     35

 

     Башкіров М.В.,  голова виконкому Миколаївської обласної Ради народних  депутатів  (Снігурівський виборчий округ,  Миколаївська область).  Я прошу извинения перед  дамой,  потому  что  она  уже как-то третий раз выступает,  а я - ни разу.  Хотя писал записки. Товарищи,  развязана дискуссия, я сижу рядом с Ириной Онуфриевной Калинец,  уважаю ее.  Но,  с другой стороны, мы сегодня втянуты в такую острую политическую борьбу  и  втянуты  в  нее  совершенно, может   быть,   неправомерно.  Конечно,  явление  очень  новое  в общественной жизни, но с другой стороны, не кажется ли нам, что в принципе даже те 3 миллиона, которые пошли в этот "ланцюг", может быть, в виду беды Чернобыля, может быть, в виду каких-то ущемлений, какие были и,  может быть,  до сегодняшнего времени есть. Это еще не значит,  что они все объединены под этими новыми национальными символами.

     Но с другой стороны,  эта попытка давления на наш парламент, эти призывы.  Я,  регулярно выходя на площадь до обеда и вечером, пересчитываю  сколько же есть там флагов.  33 до обеда и к вечеру 38.  Может быть,  сегодня ситуация там  несколько  иная.  Поэтому спрашивается,  есть ли это тот "...народ, якого правда сила ніким звойована ще не була"?

     Знаю ситуацию по своему округу.  В целом по области  есть  у нас такие явления.  Мы - за диалог, за конструктивное отношение с Рухом,  другими  общественно-политическими  движениями,   которые возникают.   Но,   с   другой   стороны,   искусственные  натяжки способствуют  решению  проблем,  которые  нам  доверены   сегодня избирателями.  Я думаю, что далеко не способствует и, более того, присутствие этих  людей,  которые  есть  на  площади,  пытающиеся влиять на наше мнение с вами,  не более чем потемкинская деревня. Посему нам уважаемый  и  чтимый  николаевцами  основатель  города Потемкин, граф или князь, сегодня лежащий в Екатерининском соборе города  Херсона,   наверное   аплодировал   бы   по   части   тех продолжателей, которые сегодня это делают.

     Я думаю,  что  это  не  подавляющее  мнение,  не нужно Ирине Онуфриевне сегодня,  и это не впервые она заявляет,  сидя здесь с нами рядом,  говорить о румынском варианте. Причем это исходит не от партаппарата,  а исходит от той  неконструктивной  части депутатов, которые сегодня представлены.

 

     Я думаю,  что  дискуссии  по  национальной  символике в зале сессии Львовского совета не было,  и тогда тоже  было,  наверное, мнение большинства, чтобы внести туда новые символы. Но, вместе с тем,

 

     36

 

     почему-то это не  вызвало  такого  резонанса,  и  поэтому  я присоединяюсь от имени нашей делегации к тому, чтобы внести в зал наш национальный  символ,  каким  является  Государственный  флаг Украинской Советской Республики (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Казак Л.В.,  голова  Сімферопольської районної Ради народних депутатів, перший секретар Сімферопольського  райкому  Компартії України (Сімферопольський виборчий округ,  Кримська область).  У нас в Крымской области  сегодня  проживает  110  национальностей. Есть проблемы, в том числе и национального характера, но всех нас объединяет наша украинская и союзная символика.  Каждый  депутат, сидящий  в  этом  зале,  я  думаю,  с гордостью и с большой мерой ответственности  перед  своими  избирателями  на  своих  лацканах сегодня ощущает нашу символику,  которая символизирует флаг нашей Украинской Советской Социалистической  Республики.  И  поэтому  я обращаюсь к председательствующему,  к депутатам:  давайте уважать себя, свою родину, людей, нас избиравших, нам доверивших, и вношу предложение:   поставить  на  голосование  вопрос  о  том,  чтобы продолжить  работу  сессии,  уточнить  присутствующих   в   зале, подтвердить   правомочность   сессии  и  работать  в  присутствии украинского флага в этом зале (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка.

 

     Скорик Л.П.,   доцент   Київського   державного   художнього інституту   (Артемівський   виборчий  округ,  м.  Київ).  Шановне товариство!  Мені здається,  що зараз  Леонід  Макарович  Кравчук сказав дуже слушні слова відносно того, що треба поважати закон і людину.

     Одного не було сказано,  що треба поважати історію народу,  який,  на  превеликий жаль,  її не знає.  Дуже прикро,  що ми не знаємо цієї історії, але для цього є об'єктивні причини,  хоча  б  такі,  що  Донецьк до цього часу не має жодної української школи.    

Таких міст я можу перерахувати вам багато.  Про яку  історію українського народу і знання її може йти мова в такій ситуації?

     Ми були,  як кажуть,  дискретні, ніхто з Демократичного блоку не наполягав на будь-яких змінах ритуалу. Ці зміни ритуалу внесли як  пропозицію товариші з Луганської делегації.  Ясна річ,  що це деструктивний варіант, усі ми це усвідомлюємо. Сесія перестає

 

     37

 

     нормально працювати. Але я хочу запитати Леоніда Макаровича: в цій ситуації, коли він сказав, що Ірину Калинець було засуджено несправедливо за націоналізм,  що  синьо-жовтий  прапор  і  зараз називають  буржуазно-націоналістичним,  а  не історичним прапором українського народу.  Чия вина в тому,  що  були  засуджені  люди несправедливо,  що не дотримувався Закон?  Більше того, цей Закон був  недосконалим?  Ми  зараз   закликаємо   всіх   дотримуватися недосконалих  законів  і  надалі.  І я хочу спитати,  хто винен у тому,  чи демократичні сили судили тих людей і під яким  прапором проводились    ті    розправи?    Розправи,   які   тривали   від 1919 до 1984 року.

     Давайте будемо  свідомими  і  скажемо   собі,   чий   прапор заслуговує  зараз  на  більшу...  Не будемо говорити,  чий прапор заслуговує на більшу пошану.

     Будемо, як   кажуть,   інтелігентними   і    по-європейському поступимо.  До  того  часу,  поки  не проведена дискусія про нашу національну і державну символіку,  до того часу, поки український народ,  єдиний  у  світі народ,  якому до цього часу відмовлено у національній історичній символіці, не отримає свої законні права, я  прошу  вас бути конструктивними,  саме такими,  до чого ви нас закликаєте.  А всі  оці  лозунги,  всі  парадування,  як  кажуть, непотрібна   зараз   ритуальність,   яка   спрямована  тільки  на конфронтацію, мені здається, вона просто не інтелігентна.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Бойко І.В.,  голова  Чернівецької  міської   Ради   народних депутатів,  другий  секретар  Чернівецького  міськкому  Компартії України (Першотравневий виборчий округ, Чернівецька область).     Шановні товариші,  давайте ми будемо  поважати  Конституцію, поважати себе,  тому що ми прийняли рішення. Давайте вернемось до того питання,  яке ми сьогодні  розглядаємо.  Ми  не  розглядаємо символіку,   а   ми  розглядаємо  Тимчасовий  регламент.  Тому  я повертаюсь  до   пункту 1   Тимчасового   регламенту.   Від Демократичного  блоку  було  ще одне доповнення до статті 1, стосовно того,  що голосування  відбулося,  якщо  в  ньому  взяло участь  не  менше  двох  третин  від загальної кількості народних депутатів.

     На мій погляд,  не треба приймати таке доповнення  тому,  що дві  третини  є  для  кворуму,  і  ми  вправі  приймати більшістю голосів.  А для того щоб не приймати цього, мені здається, деякі депутати

 

     38

 

     своїм витягненням оцих жетонів показали,  для чого вносилась ця пропозиція.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка.

 

     Тарасенко О.Г.,  голова Знам'янської міської  Ради  народних депутатів,  перший  секретар  Знам'янського  міськкому  Компартії України (Знам'янський виборчий  округ,  Кіровоградська  область). Шановні  товариші  депутати!  За  суботу  і  неділю  мені вдалося побувати вдома і зустрітися з виборцями,  поцікавився думкою  про нашу  роботу.  За  тиждень нашої роботи можна зробити відповідний аналіз як нам тут, у залі, так і людям про нашу роботу.

     І от  що  люди  говорять  про  хід  першої  сесії.   Виборці незадоволені пустою балаканиною,  вони незадоволені тим, що деякі депутати  красуються  перед  об'єктивами.  Виборці   незадоволені деструктивністю деяких депутатів, а також деякими пропозиціями. І перш за все щодо виносу  статуї  Володимира  Ілліча  Леніна.  Тут пропозиція  була,  це  викликало не просто незадоволення,  а гнів людський...

     По дорозі до Києва мені довелося їхати  разом  із  ветеранами війни  і  праці,  які  сьогодні  проводять  свій республіканський форум.  Вони теж вимагають від нас продуктивної роботи, вимагають бути прикладом для трудящих республіки.

 

     Головуючий. Пропозиції давайте.

 

     Тарасенко О.Г.     Один    із    ветеранів    розповів    як історик-краєзнавець,  що були такі випадки.  Під час  фашистської навали  трудящі  ховали  бюсти і статуї Володимира Ілліча Леніна, прапори,  берегли, ризикуючи своїм життям протягом чотирьох років фашистської навали.

     А що ж ми робимо зараз?  Чию ми волю сьогодні виражаємо? Нас за це спитають товариші вдома.  Ми не просто тут депутати.  Ми  - обранці  народу.  Ми  виражаємо волю народу.  І якщо хто і вживає отакі терміни,  як провокація,  то це той,  хто цей термін першим вживає. Він провокує. Я так вважаю.

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Тарасенко О.Г.  У  нас  є чинна Конституція Української РСР. Тут Леонід Макаровим говорив.  І давайте будемо її дотримуватися. І я думаю так,  що от в цьому і авторитет наш,  і авторитет нашої республіки.  У жодному парламенті світу немає такого,  якщо можна так  сказати,  що не може бути зверху гарбуз,  а всередині диня. Там червоний прапор, а тут - інші.

 

     39

 

     Тому, я думаю,  що, якщо і треба вирішувати дане питання, то це  відноситься до найважливіших питань життя народу республіки і його  треба  вирішувати  всенародним  голосуванням,  а  не   отут утворювати усілякі скандали.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Толубко В.В.,  військовослужбовець  (Первомайський  виборчий округ,  Миколаївська область).  Уважаемые товарищи! Мы, наверное, все  прекрасно  понимаем,  что  мы здесь собрались решать будущее Украины.  А теперь давайте посмотрим,  что у  нас  получается  на сегодняшний день после недели работы.  Только началась сессия,  а нас втянули в полемику по поводу полтавских событий. Как будто бы полтавские   события   важнее,   чем   социальное,  экономическое положение,  или,  например,  решение проблем села, или же решение проблем ветеранов.

     Не успели  мы  этот  вопрос  обговорить,  нам  сказали,  что собрался народ Украины возле места проведения сессии,  а  там  на самом  деле  видим представителей Львовской,  Ивано-Франковской и некоторых других областей.  Там же не весь  народ  Украины.  Люди тенденциозно   направлены  только  на  то,  чтобы  приветствовать определенных  людей,  которые  здесь  поставили  "жовто-блакитні" флаги.

     Дальше давайте посмотрим.  Потом нам говорят,  давайте будем только историю обсуждать.  Но мы  же  собрались  будущее  решать. Посмотрите, неделю выступают одни и те же люди, которые все время нас втягивают в то, что им нравится. У нас же есть законы и право каждого выбрать то, что ему положено. Мы проголосовали: две трети за то,  чтобы продолжать дальше обсуждение Временного регламента. Кто  дает  право  прекращать наши заседания?  Мы же выразили свое мнение?  Выразили.   И   давайте   мы   не   будем   большинством отмалчиваться  здесь.  Давайте  в  конце концов,  будем говорить. Иначе мы будем всю сессию слушать только этих товарищей,  которые хотят, как говорится, определенных целей добиться. И они как раз конфронтацию создают.

     ...И надо им сказать это прямо в глаза. А мы стесняемся. Они в конце концов говорят здесь,  что хотят. Надо же нам двигаться вперед и прекратить эти разговоры (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні депутати,  нам залишилося до перерви 2 хвилини.  Біля другого мікрофону, вам вистачить 2 хвилини? Будь ласка.

 

     40

 

     Гальцев Т.С.,       голова       колгоспу        "Більшовик" (Білгород-Дністровський   виборчий   округ).  Я  хочу  поддержать предложение выступающих депутатов о том,  чтобы мы  прежде  всего выполняли законы, которые на сегодня носят характер настоящий. Мы обязаны их выполнять.  Что касается государственной символики,  я хотел   бы  сказать  следующее:  мы  не  должны  пренебрежительно относиться к предложениям  депутатов,  которые  здесь  выступают. Если  символику нужно изменить,  то это не значит,  что мы должны принимать решение непосредственно здесь,  на сессии.  Есть народ, это вопрос народа,  я поддерживаю выступающего товарища - внести этот вопрос на референдум,  а сейчас продолжать сессию  и  решать все то, что у нас в повестке дня.

 

     Головуючий. Шановні  депутати,  оголошується  перерва  на 30 хвилин.

 

     (Перерва)

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати! Прохання зайняти свої місця. Йде реєстрація.

     Продовжуємо обговорювати питання Тимчасового регламенту.  Ми не  закінчили  з  статтею 1.  У  кого  з  депутатів  будуть пропозиції  по  статті 1  Тимчасового регламенту?  Вже була пропозиція голосувати.  Ще прошу депутатів,  в кого є пропозиції? Депутат  Сметанін?  По  статті 1 Тимчасового регламенту від групи "Злагода". Так. Є така записка і було прохання групи.

 

     Сметанін В.І.,   начальник   тунельного    загону    N    38 проектно-будівельного   об'єднання  "Дніпрометробуд".  (Кіровський виборчий округ,  Дніпропетровська  область).  Уважаемые  товарищи депутаты,   уважаемый   президиум,   многоуважаемые  руководители различных групп,  блоков и группировок.  Я  хочу  высказать  свое отношение  к тому тупиковому периоду,  в который мы с вами зашли (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати, прохання уваги.

 

     Сметанін В.І.  Я по регламенту и  говорю.  Было  предложение внести  в статью 1 то,  о чем мы с вами говорим.  Поэтому мы дискутируем сегодня по этой статье. Группа "Злагода" поручила мне выступить  перед  депутатами и найти согласие в тупиковом вопросе против конфронтации,  которая  сложилась  в  этом  зале.  Я  хочу сказать следующее.  Нас с вами народ выдвинул сюда не с улицы, мы зашли в это прекрасное здание как  народные  избранники,  которые должны: первое - соблюдать законы, которые

 

     41

 

     существовали и  существуют,  во-вторых  - внести изменения в законодательство   для   углубления    перестройки,    углубления демократии,  улучшения жизни народа.  Поэтому от того, внесем или вынесем мы сегодня какие-то изменения символики, не прибавится на стол  народа  ни  мяса,  ни хлеба,  ни колбасы.  Нам с вами нужно сегодня приступить к конструктивному решению по той повестке дня, которую мы еще будем обговаривать, она у нас наметилась.

     В Конституции  Союза  и  в Конституции республики утверждена Государственная символика Украинской ССР.  Мы все с вами, в каких бы блоках и группировках ни находились,  эту символику прикрепили к себе на лацкан,  на грудь.  Поэтому  мы  ее  должны  уважать  и соблюдать.  Но  ни в одной Конституции,  ни в одном регламенте не сказано,  что необходимо вносить в  здание  заседания  парламента какие-либо   символики  (Шум  у  залі).  Разрешите  мне  сказать, пожалуйста.  Вот с этими выкриками мы работали в рабочей группе и обговаривали эти вопросы.  Дайте мне до конца сказать, надо иметь терпимость к тем депутатам, которые выступают.

     Когда шел Съезд народных депутатов Союза ССР не было обряда внесения  союзного флага.  Россия - да,  для России сегодня имеет огромное  значение,  потому  что   в   России   почти   на   всех государственных  учреждениях  висел только союзный флаг.  Для них утверждение союзной  республики  имело  большое  значение.  Ну  и потом,  я вам скажу, почему мы должны идти тем путем: раз там так сделали, значит, и мы так же должны.

     Я предлагаю и поддерживаю тех, кто сказал, что судьбу народа нам с вами,  450 человекам,  решать никто не поручал.  И от имени народа говорить нам тоже  никто  не  поручил.  Поэтому,  конечно, вопросы  президентской  власти,  которые  у нас тоже могут быть в дебатах,  вопросы символики - это дело самого народа,  и конечно, тогда,  когда мы примем закон о референдуме,  его надо вынести на референдум и на последующих сессиях решать.  Поэтому этот  вопрос вообще на этой сессии не должен больше подвергаться сомнениям.

     И последнее,  что я хочу предложить. Я хочу предложить всему Демократическому блоку,  всем,  кто внес сюда флажки символики  и поставил  на  свои  рабочие  столы,  снять и убрать.  В этом зале должен быть один Государственный флаг,  который висит  на  здании Верховного Совета. Он обозначает символ всей нашей

 

     42

 

     республики. Если  мы  это сделаем,  то,  я думаю,  выйдем из тупика и начнем дальше работать по тому  регламенту,  который  мы себе наметили.

     Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Будь  ласка,  ви  з  цього приводу?  Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Мещеряков В.Ф.,  доцент Харківського державного університету імені   О.М.  Горького  (Вузівський  виборчий  округ,  Харківська область). Уважаемый председатель, уважаемые товарищи депутаты! Мы втянулись  в  явно преждевременную дискуссию.  Я хочу напомнить о том,  что  в  самое  ближайшее  время  мы  примем  Декларацию   о суверенитете Украины. Поменяется статус нашего государства. И там мы обязаны оговорить и Государственный  флаг,  и  Государственный гимн.  Вот  давайте  к  этому  вопросу  и  вернемся,  когда будем рассматривать Декларацию о суверенитете.

     Спасибо.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Носов В.В.  У меня предложение по пункту 1. Здесь есть такая формулировка: "Від загальної кількості народних депутатів". Она хоть и соответствует Конституции,  но неоднозначно. Она опять допускает   толкование:   то   ли   от   избранных,   то   ли  от присутствующих.  Чтобы этого не было,  я предлагаю дополнить так: "із  загальної кількості народних делутатів,  зазначених у статті 98  Конституції Української РСР".  В статье 98 Конституции  это звучит  так:  "Верховна  Рада  Української  РСР складається з 450 народних депутатів Української РСР".

     Таким образом,  все  споры  и  толкования  снимутся.  Каждый избиратель будет знать,  что 300 человек полномочны что-то решать и 226 голосов "за" дадут нам  какое-то  решение,  а  не  какие-то плавающие голоса.

     Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився. Я не просив слова, шановний Голово, але ми підтримуємо,  саме така  конституційна  формула.  Загальна кількість  народних  депутатів - це та,  яка зафіксована у статті 98, де визначається повний склад Верховної Ради - 450.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Бандурка О.М.  Шановні депутати!  Я думаю,  що ми всі  такої думки,  що треба перейти до плідної праці. Давайте не будемо один на одного чинити тиск чи більшістю,  чи вставанням,  чи покиданням залу.  Давайте це облишимо.  Є такі компромісні пропозиції, які я вношу на ваш розгляд.

 

     43

 

     Національна символіка. До вирішення її по-державному, питання про   неї   знімається.   Тут   Червоний   прапор,   за  який  ми проголосували.

     До вирішення цього питання за порядком денним. Ми будемо до цього  повертатися  і  в  питанні  про  суверенітет України,  і в перспективі це  теж  питання  записано.  А  тому  зараз  його  не вносимо.  Відкладемо. Рішення ми прийняли, але його виконувати не зараз, а пізніше.

     Ні, хвилину,  я  вас  прошу  почекати.  Я  був  ініціатором виступу. Маю,так сказати, свою думку розвинути далі. Але ж у мене є звернення до львівських,  івано-франківських депутатів, до моїх  земляків.  Мітинг  як  форму  певного тиску пропоную припинити.  Людям, які зібралися сюди, необхідно сказати спасибі і відпустити.  Ні,  хвилину.  Я бачу Хмара  дивується,  що  я  звернувся  до  нього  як  до  земляка. Товариші,  ми всі з України,  а Україна одна. Значить, ми всі тут земляки.

     От у мене є газета "Прикарпатська  правда".  Для  шумового фону.  Репліка тут величенька, не буду її зачитувати. Мова йде в цій газеті  про  те,  як  збирались  гроші  для  того,  щоб відрядити  людей  до  приміщення Верховної Ради Української РСР і тут потім (я так став спиною до тих,  до кого я звертаюся,  прошу вибачення)  створити  шумовий  ефект  для  роботи  Верховної Ради Української РСР.  Ми тут і самі створюємо такий шумовий ефект, що з  боку  нам не потрібно.  Я гадаю,  що ми тут можемо і без цього шумового ефекту обійтися.  Якщо це потрібно для депутатів,  то  я хотів  би  це  питання  розглянути з тим,  щоб до нього більше не повертатися.  У нас  у  перспективі  є  питання  про  національну символіку.  Я  маю там свою думку.  Ми,  мабуть згодні з тим,  що треба уже працювати.      Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Спасибі.  Будь ласка,  увімкніть третій мікрофон. Говоріть, шановний депутате.

 

     Пушик С.Г.,   письменник   (Коломийський   виборчий   округ, Івано-Франківська область). Дорогі... (Не чути) ...Україна. Я буду від імені Карпатського регіону говорити. Я хочу, щоб ми чулися одною Україною. Не розшматованою. Не   розділеною.  У  нас  дуже  серйозне  має  бути  питання  про національну символіку.  Прапори висять на кожній сільраді,  майже на  багатьох  будинках.  Нам виборці дали кожному наказ стояти за це.  Ми не знаємо, що сказати виборцям. Люди добрі, давайте якось і  зрозумійте  нас.  А  ми  будемо  вас  розуміти,  бо  інакше не звариться каша, люди добрі. Я хочу просити

 

     44

 

     і донецьких товаришів.  Я і так  у  себе  на  мітингах  кажу завжди,  що  Україна  це і Дніпропетровськ,  і Донецьк.  Але ж ви зрозумійте,  що  Україна  -  це  ще  і  Волинь,  і  Галичина,   і Тернопільщина.  Давайте не будемо сваритися.  Але будемо якось розумно іти до згоди.  Раз у нас створені групи,  то є  у  нас  і лідери.  Хай  збираються лідери і між собою доходять спільної думки,  так як Дмитро Павличко пропонував про депутатський  клуб. Люди дивляться телепередачі, слухають радіо. Через кілька днів ми прийдемо до них і вони нам скажуть:  "Що ж ви,  люди,  ми просили вас вболівати за національну символіку, а ви що зробили?"

     Може, і  справді  тут  послухати  думку попереднього оратора. Поки що це питання не вносити до того моменту,  коли  ми  будемо обговорювати національну символіку і суверенітет України.

     Я розумію,  що  у  кожного  є  свої амбіції.  Я розумію,  що кожному болить щось.  Але час пішов, поїзд, як кажуть, пішов, час своє зробив. Кожен народ зараз у Європі хоче свого.

     Я от  щойно повернувся з Чехословаччини,  перед тим у Польщі був і бачив,  що там  робиться.  Давайте  не  будемо  робити  тих помилок,  які робилися до цього часу.  Я розумію, що у нас гальма міцні,  але треба дивитися хоча б на два кроки вперед,  хоча б на день,  хоча  б  на  два.  Люди  добрі,  давайте  не гаяти часу та переходити до питання.  Не повторювати більше  того,  що  ми  тут говорили про символіку, а зараз треба працювати і працювати.

 

     Я вас  дуже  прошу,  люди добрі,  не сваритися,  не виходити демонстративно,  не гудити одні інших.  Ви на  нас,  ми  на  вас. Працювати треба тому,  що виборці питатимуть з нас так само, як і з вас.

 

     Головуючий. Шановні    товариші     депутати!     Пропозиції повторюються.   Ми   доходимо   до  того,  а  така  була  внесена пропозиція,  щоб ніякої символіки в залі не було,  окрім прапора, який висить на шпилі нашого будинку.

     Шановні товариші!  Якщо  ми дійшли згоди,  то є прохання всю символіку, яка присутня в залі, прибрати і щоб її не було (Шум у залі).

     Товариші! Пропозиції починають повторюватися.  Чомусь багато депутатів стоять.  Якщо хто хоче таку пропозицію,  то давайте  ми визначимося з нею (Шум у залі).

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Колінець В.В.,     викладач    Тернопільського    державного педагогічного інституту імені Я.  Галана (Тернопільський  міський виборчий округ).

 

     45

 

     Шановні депутати!  Оскільки в Конституції Української РСР не вказано, який прапор повинен бути у залі, вважаю, що у Тимчасовий регламент  це питання не слід вносити для розгляду.  Така в мене пропозиція. Оскільки більше як три сотні депутатів виявляють свою волю про те, щоб у залі був тільки Державний прапор, то я вважаю, що наше зібрання повинно цілком їхню волю задовольнити.  Водночас  якщо  більше,  ніж сотня депутатів вимагає,  щоб у залі був синьо-жовтий прапор, за яким стоїть тепер майже вся Україна, то я вважаю,  що це буде ознакою толерантності,  поваги одних до інших.  І що ми теж можемо волю таких людей задовольнити, і поряд з Державним прапором у залі виставити синьо-жовтий. Ще одне.

     Шановні депутати,  у  нас  в  областях  Західної  України на сесіях обласної Ради,  де більшість демократів,  це питання також стояло.  Але  більшість  депутатів Демократичного блоку державної символіки не зневажила.  Хотів би  вас  закликати  до  того,  щоб більшість,  яка  підтримує нашу державну символіку,  не зневажала національної символіки, бо за нею стоїть дуже багато народу.

     Ви подивіться,  що робиться в Києві, не треба далеко ходити, у Києві на мітингах.  Скільки там синьо-червоних прапорів, скільки там червоних прапорів і скільки  там  синьо-жовтих  прапорів.  Ми повинні   народ   поважати.   І   ось  така  в  мене  пропозиція. Задовольнити волю всіх груп,  і тих,  хто хоче,  щоб у  залі  був червоно-синій прапор,  і тих, хто хоче, щоб у залі був синьо-жовтий прапор.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Виноградський М.П.,   начальник    Ленінського    райвідділу внутрішніх   справ   (Ленінський   виборчий  округ,  Миколаївська область). Уважаемые товарищи! Я хочу, чтобы каждый мысленно задал себе  вопрос:  культурные  ли  мы  люди,  этичные ли,  тактичные? Культура и этика начинаются приблизительно с тех слов, с которыми выступал от Секретариата Владимир Петрович:  пусть гибнет все, да восторжествует  юриспруденция!  На  сегодняшний  день  мы   имеем Конституцию,  которая  четко и ясно обозначает символы. Это один вопрос.

     Второй вопрос.    Да,    нас    призывают    к    Львовской, Ивано-Франковской  и  к другим областям.  Ну,  простите,  ведь вы нарушили и поставили,  так сказать,  никого не спросив, никого не предупредив, флаг "жовто-блакитний".

     Почему мы   сегодня  обязаны  становиться  в  вашу  позу?  И последнее. Неужели никого не научила история, неужели никто не

 

     46

 

     думает, что,  начиная   даже   строить   свое   государство сегодняшнее, мы шли волевыми методами. Так давайте же думать, что мы делаем.  Почему мы с позиции меньшинства обязаны  поддерживать большинство?  История же этому научила, что один - меньшинство, а потом другие - большинство.  И сегодня опять  все  тот  же  народ расхлебывает те же вопросы, которые поставила история раньше.

     И последнее.  Мы  все здесь цивилизованные люди.  На-ка,  на минуту  посмотрите:   в   американском   парламенте   внесли   бы государственный  флаг и поставили вопрос:  голосовать за него или не голосовать.  Так давайте не подменять один  вопрос  совершенно другим (Шум у залі).

 

     Головуючий. Депутат Валеня   Шум у залі).

 

     Валеня І.Ю.,     завідуючий    науково-дослідним    відділом Харківського  авіаційного  інституту   імені   М.Є.   Жуковського (Комсомольський  виборчий  округ,  Харківська  область).  Шановні депутати! У п'ятницю, при обговоренні порядку денного, нами всіма був  зроблений  крутий поворот на 180 градусів.  І ми від порядку денного перейшли до обговорення Тимчасового регламенту.

     Сьогодні, під час обговорення Тимчасового регламенту,  знову ми  робимо крутий поворот на 180 градусів.  Обговорюємо питання про національну символіку. Я не здивуюсь, якщо сьогодні чи завтра хтось  знову  запропонує  крутий поворот на 180 градусів і будемо обговорювати питання:  повинні чи не повинні бути люди на  площі, чи ще щось інше.

     Я прошу всіх,  кожного індивідуально і кожну групу,  і кожен блок   -   не   готувати   більше   в   кулуарах   таких   крутих поворотів-переворотів.  Давайте  будемо  працювати  тут  у залі і приходити до згоди.  Я цілком згоден  з  депутатом  Сметаніним, який  виступив від групи "Злагода";  я згоден з нашим Харківським депутатом Бандуркою і з Мещеряковим.

 

     Коли ми  підійдемо  до  питання  про  суверенітет   чи   про національну символіку,  ми вправі це питання обговорити,  а потім внести на всенародний референдум.  І  народ  України  при  цьому становищі,   якщо   він  отримає  повністю  об'єктивну  історичну довідку,  інформацію,  нехай народ України вирішить, яка державна символіка  у  нас  буде,  і  які національні символи при цьому по регіонах будуть.

     Тому я пропоную повісити в нашому залі Державний прапор.  Ні в яких парламентах світу не прикрашують зали іншими прапорами.

 

     47

 

     Пропоную забрати  всі  символи  із  залу і далі продовжувати конструктивну роботу.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Бондарчук А.І., власний кореспондент газети "Правда Украины" по Волинській,  Рівенській областях (Горохівський виборчий округ, Волинська область).  Мене турбують  два  аспекти.  Якщо  державні прапори  стояли на попередніх сесіях на цьому ж самому місті,  то це одна справа, а якщо не стояли, це інша справа. Це одне.

     Друге. Значить, ми питання про національну символіку, так би мовити,  вирішили не обговорювати на цій сесії,  але водночас це питання зараз ми обговорюємо,  інакше цю ситуацію назвати не  можна.  Я  вбачаю в цьому просто процедурне порушення ведення сесії.  Тому пропоную вважати внесення цього питання  порушенням процедурного  питання.  Треба  проголосувати за це і продовжувати роботу.

 

     Головуючий. Спасибі.   Товариші   депутати,   знову   ж   ці пропозиції зводяться до того, щоб прапор на нашому будинку висів, інших символік у залі не повинно бути.  Знову-таки  пропозиції, всі вони зводяться до цього. Хто біля мікрофонів, інші пропозиції є? Немає. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Червоній В.М.,  апаратник Рівенського виробничого об'єднання "Азот"  (Ленінський виборчий округ,  Рівенська область).  Шановні депутати,  мені  дуже  сподобалось,  як  конструктивно   сьогодні почалась   сесія,   але  я  дуже  боюсь,  щоб  свої  засідання  з парламентських дебатів ми не перетворили на  політичний  клуб.  Я боюсь,  щоб  не було порушено питання про обговорення ролі окремих історичних осіб в історії України і таке  інше.  Демблок  відразу виступив за те, щоб питання про національну символіку не включати до порядку  денного,  і  я  вважаю,  що  нам  потрібно  це  питання відкласти  до  обговорення  в  засобах масової інформації  після референдуму. Давайте ми перенесемо на другу, третю сесію.

 

     І ще два  слова.  Мені  здається,  що  комусь,  напевно,  не подобається ця конструктивна робота,  яка сьогодні почалась,  і я боюсь, як би нас не пересварили.

     У нас намітилась чудова консолідація між різними блоками,  і щоб  нічого  не призвело до кризи,  до розколу напередодні такого важливого питання,  як вибори Голови Верховної Ради,  то я думаю, що вся ця дискусія нам нав'язана саме для того, щоб уникнути

 

     48

 

     обговорення наших   найболючіших   питань.   Це   політична, екологічна і економічна ситуації на Україні.

     Друзі! Я ще раз звертаюся до  вас  і  закликаю,  давайте  не перетворювати наш зал в ідеологічний,  політичний клуб.    Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую, закінчуємо, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.  Пропозиція,  внесена при обговоренні  пункту Регламенту  стосовно  державної  атрибутики,  створила  нам певні перешкоди у просуванні при обговоренні Регламенту.

     Зараз прийнято рішення,  у відповідності з яким у  залі  має бути Державний прапор.  Прийняте рішення,  я вважаю, є перешкодою для нормальної роботи при обговоренні Регламенту і вирішенні всіх інших   питань   порядку   денного.   Тому   що  воно,  природно, перетворилося  на  дискусію  довкола  державної  та  національної символіки.

     Я пропоную   -   для  того,  щоб  зняти  всі  перешкоди  для продуктивної роботи по обговоренню Регламенту і  пунктів  порядку денного,   скасувати   рішення,   прийняте   стосовно   державної символіки,  повернутися нашій сесії до стану,  який був на перший день роботи сесії, тобто не обговорювати питання оформлення залу. Зал оформлений відповідним чином - є Державний  герб  України,  є Державний герб Радянського Союзу,  є скульптура Леніна. З того ми починали і давайте таким чином будемо продовжувати  роботу.  Тому пропоную  два  пункти:  скасувати  рішення,  прийняте  до перерви стосовно  Державного  прапора  України,   і   прийняти   рішення, заборонивши  використання  будь-яких нових елементів державної чи національної символіки у залі сесії до вирішення цього питання на окремому засіданні,  чи то першої, чи другої сесії, чи подальших. Спеціальне засідання сесії Верховної  Ради  присвятити  проблемам державної та національної символіки.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую. Шановні товариші депутати! Дозвольте мені з  цього  приводу  сказати  декілька  слів.  Ми  рішення  ніякого сьогодні  не  приймали.  Ми  обговорюємо пункт 1 Тимчасового регламенту,  у якому була внесена і ця пропозиція,  за яку  ми  проголосували.  Але  ми  ще  за пункт 1 статті не голосували  з  вами,  стаття  1не   прийнята.   Ми,   коли проголосуємо  за  кожну  статтю,  тоді  будемо  приймати в цілому Регламент. І тому я поділяю думку тих депутатів, які

 

     49

 

     говорять, що  давайте  ми  продовжимо   обговорення   нашого Регламенту постатейно, як і домовлялися.

     І я прошу на трибуну Володимира Петровича Крижанівського,  я вже його не бачу, дуже прошу мені допоможіть, тому що ви ж робоча комісія, ви працювали, і давайте продовжимо роботу по обговоренню статей  Тимчасового  регламенту.  Згодні?  Згодні.  Будь   ласка, Володимире  Петровичу.  У  кого  з депутатів є зауваження по статті 1 Тимчасового регламенту?

     Я вам так  часто  даю  слово,  депутате  Головатий,  що  мене переоберуть уже. Будь ласка.

 

     Артеменко М.М.,   генеральний   директор  науково-виробничого об'єднання   "Сад",   директор   Мліївського   науково-дослідного інституту  садівництва України імені Л.П.  Симиренка (Шполянський виборчий округ, Черкаська область).

     Вношу пропозицію  до  абзацу   1   пункту 1   нашого Тимчасового   регламенту.   Він   тут   записаний   таким  чином: "Відповідно  до  Конституції  Української   РСР   Верховна   Рада Української РСР проводить свою роботу сесійно".  Вношу пропозицію змінити  редакцію  так:  "Свою  роботу  Верховна  Рада  проводить сесійно і тільки відповідно до Конституції Української РСР".

      

     Головуючий. Дякую.  Будь ласка,  Володимире Петровичу, я прошу редакційну комісію,  яку ми створили,  може,  для  зручності  вам все-таки працювати в цьому місці,  там,  де ви і працювали? Чи ви на місці будете?

     Володимире Петровичу,    може,    краще    все-таки    комісії продовжувати.  По статті 1 Тимчасового регламенту, в кого ще є пропозиції. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.  Шановний Голово,  ми не проголосували за те, що вже обговорювали. Це мова йде про пропозицію таку; голосування відбулося,  якщо в ньому взяли участь не менше  двох  третин  від загальної кількості народних депутатів.  Ми обговорювали,  але не проголосували. І тоді вся стаття 1 буде обговорена.

 

     Головуючий. Ставити на  голосування?  Таке  було?  Товариші, давайте поабзацно ставити статтю 1. Так ми ніколи не закінчимо.  Ми спочатку з вами узгодили,  що перша пропозиція внесена  робочою групою,  створеною нами з цих питань.  А   далі   вносять пропозиції депутати, які не згодні з цим.

 

     50

 

     Тому я прошу від робочої групи,  Володимире ПетровичуАбзац перший ми не чіпаємо.  Залишаємо.  Сесія  Верховної Ради Української РСР і т.д. Абзац перший. Пропозицій немає.

     Абзац другий. Про ведення засідання про термін. Це теж стаття 2.  А ви все-таки про абзац перший ще  хочете. Ми робимо преамбулу.

 

     Головуючий. Зробили. Уже проголосували.

 

     Крижанівський В.П. Відповідно до Конституції Української РСР Верховна Рада Української  РСР  проводить  свою  роботу  сесійно. Доповнювати,   що   вона   має   дотримуватись  Конституції,  це, зрозуміло, не треба.

 

     Головуючий. Зрозуміло.

 

     Крижанівський В.П.  Сесія Верховної Ради Української  РСР  є правомочною,  якщо  на  засіданні  присутні  дві  третини обраних депутатів.  "Дві  третини   обраних   депутатів"   ми   замінюємо "загальною   кількістю".   Рішення   Верховної  Ради  приймається більшістю  голосів  від  загальної  кількості  депутатів  на  час розгляду.

     Рішення про  зміни  і доповнення Конституції Української РСР приймається кваліфікованою більшістю - дві  третини  від  обраних депутатів.   Змінюємо   на  загальну  кількість.  І  пропонується доповнити текстом "голосування  відбулося,  якщо  в  ньому  взяло участь  не  менше  двох  третин  від загальної кількості народних депутатів"  (Шум у залі).

 

     Головуючий. Товариші депутати!  Депутате Головатий, ви згодні з таким формулюванням?

 

     Голоси у залі (Не чути)...

     Хвилину, товариші депутати.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші депутати, ви вислухайте до кінця. Я вам ще раз говорю, що перша пропозиція голосується, яка

 

     51

 

     від комісії.  Надходить друга пропозиція. Ви будьте уважніші до  себе  і  до  інших,  і не потрібно депутату Головатому,  який наполягає на тому,  щоб ми за цей пункт  не  голосували  ...  він пропозицію вносив  (Шум у залі).

 

     Товариші депутати. Будьте терпимішими, будь ласка.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Не можете мовчати,  формулюйте пропозицію.  Будь ласка.  Товариші депутати, ставиться на голосування перша пропозиція, яку внесла робоча група.     Формулюйте, Володимире Петровичу.

 

     Крижанівський В.П.  Вона не внесла пропозицію. Це пропозиція Головатого, доповнити текстом ... (Шум у залі). Зрозуміло.

 

     Головуючий. Голосуємо за першу пропозицію,  яка роздана  від робочої групи     (Шум у залі).

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Крупа Л.М.,  старший  науковий  працівник  картинної галереї Тернопільського  обласного  краєзнавчого  музею  (Теребовлянський виборчий  округ,  Тернопільська  область).  Там ми вживаємо слово "правомочна". Мені здається, потрібно замінити на "правочинна".

 

     Головуючий. Будь ласка. Запишіть цю пропозицію.

 

     Крижанівський В.П.  У   словнику   є   слово   "правомочна", "правоспроможна".

 

     Головуючий. Товариші!   Право  депутата  внести  пропозицію. Робоча група буде вирішувати     (Шум у залі).

     Що таке кваліфікована більшість, просять пояснити.

 

     52

 

     Крижанівський В.П.   Там   зрозуміло,   там   же   написано: "Приймається  кваліфікованою більшістю.  Це такий юридичний термін- дві третини.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Хижняк В.М.,  голова  Немирівської  районної  Ради  народних депутатів,   перший   секретар  Немирівського  райкому  Компартії України (Немирівський  виборчий  округ,  Вінницька  область).  Ми просимо Голову сесії чітко сформулювати цей пункт і голосувати.

 

     Головуючий. Формулюю.

 

     Голос із залу. Доповнити рішення.

 

     Головуючий. Рішення про зміни, так.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Ну, сформулюйте. У мене ж немає.

 

     Крижанівський В.П.  Товариші!  Я ще раз скажу.  Робоча група нічого не пропонувала.  Товариш Головатий зараз говорить про  те, що  ...  (Шум  у залі).  Ну,  послухайте.  Після того,  товариші, зрозумійте.  Робоча група скомпонувала до цього всі пункти,  крім цього,   від  Демократичного  блоку,  після  всіх  змін.  Є  така пропозиція - доповнити статтю текстом.  Послухайте цей  текст  ще раз.

     "Голосування відбулося, якщо в ньому взяло участь не менше двох третин від загальної кількості народних депутатів".

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати!  Прошу   керівників технічних  засобів підготувати техніку до голосування.  Ставиться пропозиція на голосування.  Хто за  те,  щоб  доповнити  текстом: "Голосування  відбулося,  якщо в ньому взяло участь не менше двох третин  від  загальної  кількості  народних   депутатів".   Прошу голосувати.

 

     Крижанівський В.П.   Товаришу   Рябоконь,   робоча  група  не говорила про це.

 

     Головуючий. Так,  усе.  Володимире Петровичу, досить. Товаришу Рябоконь, проголосуйте.

 

     "За" -127,   "проти"-201.   Рішення   не  прийнято.  Так, переходимдо статті 1.  Є у депутатів, до статті 1? (Шум у залі). Немає. По статті 1 депутат Мороз? Я питаю по статті 1?  Сядьте на своє місце,  не можна ж  так.  Депутате  Мороз, депутате  Головатий,  мене  вже  зал  не  витримує,  що  я вам даю мікрофон.

 

     53

 

     Товариші депутати,  хто за те,  щоб  залишити  статтю 1 Тимчасового  регламенту  у  сформованій  нами  редакції  і з цими поправками і змістом ...(Шум у залі). Читайте, будь ласка.

 

     Крижанівський В.П.  Я читаю редакцію,  товариші! "Відповідно до  Конституції  Української  РСР  Верховна  Рада Української РСР проводить свою роботу сесійно. Сесія Верховної Ради  Української РСР є правомочною,  якщо ...  (Шум у залі).  Товариші, та давайте так - ми подивимось у словник і чітко напишемо: чи правочинна, чи правоспроможна,  чи  правомочна.  Добре?  ...  "якщо на засіданні присутні дві третини обраних депутатів".  Аабзац третій.  "Рішення Верховної   Ради  приймається  більшістю  голосів  від  загальної кількості народних депутатів".

     Останній абзац.  "Рішення про зміни і доповнення Конституції Української  РСР приймається кваліфікованою більшістю-дві третини загальної кількості депутатів.

 

     Головуючий. Ми ж проголосували, що знімається.

 

     Крижанівський В.П. Товариші! Зрозумійте різницю. Голосування і рішення - це різні речі. Голосування - це скільки взяло участь, "за",  "проти" і "утримались", а крім цього можуть бути люди, які не голосували. Сконструйована була стаття вірно.

 

     Товариші, вже  давайте  закінчимо  з  цією  статтею  (Шум у залі).

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Бондарєв В.П.,  голова  Овруцької  районної  Ради   народних депутатів,  перший  секретар Овруцького райкому Компартії України (Овруцький  виборчий  округ,  Житомирська  область).  Есть  такое предложение, поскольку мы из этих дебрей не выберемся. Давайте по статьям,  поабзацно идти - это раз.  Во-вторых,  замечание:  свои принятые    решения    необходимо    уважать.  Это    замечание председательствующему.  Все-таки  объясните  ситуацию   -   входит голосование  символики  нашей,  за  которое  мы проголосовали,  в статью 1 или не  входит.  Это  вызвало  у  многих  депутатов непонятную реакцию.

 

     Головуючий. Товариші,   сам  факт,  про  що  ми  голосували, проходить,  але про те,  що його сьогодні немає в залі,  а він є у нас,  цей  прапор  -  на  ньому ми залишились.  Поки що не будемо розглядати. Будь ласка, третій мікрофон.

     Товариші мені підказують,  щоб ніякої символіки  в  залі  не було. Зніміть, будь ласка, прапорці синьо-жовті.

 

     54

 

     Степенко В.І.,    перший   секретар   Полтавського   райкому Компартії  України  (Полтавський   виборчий   округ,   Полтавська область). Ми не підемо ні на крок далі. Прохання,  Іване Степановичу,  до вас і до комісії.  Комісія роздала  нам  надруковані  пропозиції. Якщо  вони  недоопрацьовані,  нехай  комісія  ще  їх  далі  якось доопрацює.  Коли вноситься на голосування - проголосували  зразу за   пропозицію  комісії,  а  потім  депутати  вносять  конкретні пропозиції.  А  так  ми  переходимо  і  втягуємося  весь  час   в обговорення.  Товариші,  я  виступаю  вперше,  давайте,  щоб востаннє таке  було  по  цих  питаннях,  і  все-таки  будемо працювати.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати. Ми так і пропонували, так і працювали.  Спочатку комісією вам роздані  були  матеріали, те,  що від комісії, зачитано, а потім зачитуються всі, які були, пропозиції,  на  ваш  розгляд.  Комісія  не  приймає  рішення,  а приймаєте його ви.  І ми по всіх абзацах пройшли по статті 1, за винятком абзацу про Державний прапор,  от на цьому місці. Потім дійшли згоди-якщо в залі не буде ніякої символіки, я прошу це ... (Шум у залі).  Виходить,  до такої згоди ми не дійшли?  Так, тоді треба було,  коли виступало кілька депутатів від групи "Злагода", від інших груп тоді дійшли ...  (Шум у залі).  Ми  проголосували. Тоді  залишається  у статті 1 такий абзац ...  (Шум у залі). Які ще доповнення до  статті  1У  цілому?  Доповнення  до статті 1 є? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Гайсінський Ю.О.,  прокурор  Московського району м.  Харкова (Московський  виборчий  округ,  Харківська   область).   У   меня предложение по процедуре. Товарищ председательствующий, вы должны формулировать каждый абзац  и  каждое  предложение  депутата.  Вы лично не...

 

     Головуючий. Тоді не потрібна комісія...

 

     Гайсінський Ю.О.   Иначе   у   нас  получается  базар  и  мы втягиваемся,  действительно,  в обсуждение вопроса  вместо  того, чтобы проявить право каждого депутата внести свое предложение,  а ваша обязанность поставить его на голосование.  Любое,  даже если это  одно  слово к абзацу.  Иначе мы никак не двинемся,  мы же не голосуем, мы только говорим и говорим и все предложения депутатов тонут   в   этих   разговорах.   Поэтому   Вам  необходимо  стать председателем и вести сессию.

 

     55

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Грищук В.П. Я з процедури голосування. Я казав, дивіться всі пропозиції,  які  ставляться  на голосування,  так як у Москві це робиться.  Вони проходять через робочу комісію. Дивіться - робоча комісія обговорила за суботу і неділю кілька пропозицій, внесла свою.  Однак ті депутати, які внесли вчасно пропозиції і були не згодні,  мають  право  вносити знову на голосування,  бо комісія обговорювала і має своє судження щодо цих пропозицій.

     Сьогодні вранці було внесено дві пропозиції: луганська група і депутат Головатий.  Я вважаю,  що так зопалу не можна ставити все це на голосування.  Слід, щоб робоча група, яка обговорювала  всі  інші пропозиції,  і також ці дві обговорювала. Тільки потім після попереднього обговорення  і  коли  буде  думка комісії,  вносити на голосування.  Бо зопалу можна наробити дуже багато дурниць.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Шевченко В.І.,     генеральний     директор     Макіївського металургійного    комбінату    імені    С.М.Кірова   (Макіївський центральний виборчий округ, Донецька область). Там выражение "від загальної кількості" до того неконкретное,  что в любой ситуации, какой группе будет  выгодно  повести  сессию,  и  будут  вот  эти митинги постоянно.

     Должно быть  дополнение:  від  якої  загальної  кількості  - обраних, присутніх чи яких.

 

     Головуючий. Будь ласка, п'ятий мікрофон.

 

     Лісничий Д.В.,  народний депутат СРСР.  У  меня  есть  такое предложение к председателю.  Прошу еще раз четко прочитать абзац второй  потому,  что  представитель  подкомиссии  прочитал   таким образом,   что:   "сесія   Верховної   Ради   Української  РСР  є правомочною,  якщо на засіданнях присутні 2/3 обраних депутатів". Против "обраних" депутатов выступает большинство.  Почему? Потому что "обраних" может быть и половина состава,  тоесть после первого тура  голосования  можно собрать сессию и провести,  допустим 300 депутатов или 200 депутатов, и открытъ сессию.

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Кузьменко М.І.,  голова колгоспу імені  Жовтневої  революції (Красногвардійський виборчий округ, Кримська область).

 

     56

 

     Товарищи! Я просил бы,  уважаемые депутаты, обратить внимание на такую деталь: вот посмотрите у нас на табло. На   табло   написано,   что  на  сессию  прибыло  442  человека, зарегистрировано - 398,  а в начале,  когда мы начинали работу, и того  было  меньше.  Неужели  будут виноваты все присутствующие в этом зале,  что кто-то не хочет ходить  на  сессию,  где-то  и  по каким-то  причинам отсутствует.  Оно было бы логично на основании Конституции Украинской ССР подойти к решению этого вопроса. Но в связи  с  тем,  что  некоторые  игнорируют  приход  на сессию,  а некоторые  по  другим  причинам  отсутствуют,  поэтому  я   вношу предложение:  2/3  от  количества  присутствующих в зале и ставлю этот  вопрос  на  голосование.  Прошу  прощения,  по  большинству голосовать, от присутствующих в зале.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  До уваги,  ми вже не можемо,  ми  не  вислуховуємо  вже.  Це  свідчить  про   те,   що повторюються.   Ми   пройшли   ці  всі  абзаци.  Ми  вже  за  них проголосували.

     Була пропозиція все-таки зачитувати від комісії,  але окремі депутати вносять,  щоб зачитував головуючий. Я буду зачитувати ті пропозиції і  тільки  ті,  які  дали  мені  від  комісії,  і  які надходять із залу.

     Зачитую статтю 1.  По абзацу першому не було зауважень. Проголосували вже за нього.

     Третій абзац дати в такій редакції: "Рішення Верховної Ради Української  РСР  приймається  більшістю  голосів  від  загальної кількості народних депутатів". Ми вже за цей абзац голосували.

     В абзаці четвертому слово  "обраних"  замінити  словами  "загальної кількості",  Від  комісії  роз'яснення  були  і  ми за його також проголосували. Був внесений абзац, який ми голосували і більшістю-307  голосів  "за"  -  пройшла  пропозиція про державний прапор. Потім висловилася ціла низка  депутатів  від  групи  "Злагода"  та інших  груп,  які  вносили  пропозицію,  що принципово це питання важливе,  але повернутися до нього необхідно при розгляді питань, коли сесія вивчить.  А сьогодні вважати,  що ми працюватимемо під Державним  прапором,  який  на  куполі  будинку  Верховної  Ради Української РСР і в залі, крім вказаного прапору, не повинно бути ніякої символіки. Так, погодилися?

     Товариші, після  цього   ставилася   на голосування пропозиція,  що голосування відбулося, якщо в ньому взяло участь не менше двох третин, вона не прийнята. Отже, за всі доповнення до

 

     57

 

     статті 1 Тимчасового регламенту ми з вами проголосували поабзацно.  Ми  тільки голосуємо за статтю 1,  щоб перейти до  статті 2.

     Хто за те,  щоб статтю 1 залишити в такій редакції, як я її зачитав, прошу голосувати. Я двічі перечитував усі статті.

 

     "За" -287, "проти"-36, приймається. Будь ласка, сядьте! Ви по статті 2? По процедурі? Присядьте, будь ласка!

     Ми переходимо до статті 2.  Товариші  депутати,  прошу зачитуйте   статтю 2.   Не  хоче зачитувати. Тоді зачитаю я.

     По статті 2,  товариші депутати, у комісії зауважень не було.  Я  вас  дуже  прошу  уваги.  Не потрібно давити:  одні голосувати, інші не голосувати. Дуже прошу уваги. Доручили вже мені  формулювати,  то  послухайте.  Ще раз повторюю,  шановні товариші депутати,  по статті 2 Тимчасового  регламенту  в комісії зауважень не було.  Але були внесені пропозиції.  Стежте, будь ласка,  за Тимчасовим Регламентом.  Він у вас у всіх є. Була така пропозиція:  абзац другий, після другого речення слова "може встановити інший порядок"  замінити  на  "може  вносити  зміни  в порядок".  Слова "може",  повторюю, я вас дуже прошу, слова "може встановити інший порядок" замінити на слова "може вносити зміни в порядок". У якій редакції будемо визначатися?

 

     Голоси із залу (Не чути).

 

     Головуючий. У  першій  редакції?  Голосуємо за першу.  "Може встановити  інший  порядок".  Хто   за   цю   пропозицію,   прошу проголосувати.

 

     "За" - 332, "проти" - 52. Приймається.

     Голосується в цілому стаття 2. Хто за те, щоб залишити в такій  редакції  статтю 2  Тимчасового   регламенту?   Прошу проголосувати.

 

     Головуючий. У  вас  по  статті 2?  Проголосуємо за неї. Проголосуйте. Голосуємо в цілому за статтю 2.

 

     "За" - 368, "проти" - 7. Приймається.

 

     Комісія  у  статті 3  абзац  перший  пропонує викласти  в  такій  редакції: "Питання,  віднесені статтею 97 Конституції  Української  РСР  до виключного відання Верховної Ради Української РСР,  розглядаються тільки на сесії". Більше в комісії зауважень не було.

     Можна ставити на голосування? (Шум у залі).

 

     58

 

     У вас що? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу.  Значит,  я предлагаю как и в  РСФСР,  убрать  такую запись,  как  "наради  представників".  Это  инструмент для того, чтобы провести определенные цели организаторами форума.  От этого надо  уйти.  Выборы Мандатной комиссии и президиума это показали. Надо уйти от этого. Это нарушение прав депутатов и недемократично вообще. В РСФСР пошли на это.

 

     Головуючий. Наскільки я правильно зрозумів...  Товариші,  до уваги! Наскільки я правильно зрозумів депутата, і такі пропозиції  були,  в  абзаці  третьому вилучити  слова:  "Наради представників  груп   народних   депутатів   областей   та   міст республіканського  підпорядкування".  Була така пропозиція.  Будь ласка. Депутат Гуренко. Перший мікрофон.

 

     Гуренко С.І.,   другий   секретар   ЦК   Компартії   України (Іванківський виборчий округ,  Київська область). Я хочу звернути увагу на редакцію,  яку пропонує вам  робоча  група,  -  питання, віднесені  статтею  97  Конституції  УРСР виключно...  І далі за текстом  -  розглядати  тільки  на  сесії.  Воно   потребує   дуже виваженого  відношення,  тому  що  за  чинною  Конституцією таких питань близько  40.  У  тому  числі  є,  наприклад,  такі,  як ліквідація  і  створення  районів  у  місті.  Є  суто  оперативні рішення,  які повинна приймати Президія. Тому я вношу пропозицію, щоб все-таки прийняти редакцію цієї статті в такому вигляді, як її було внесено в проекті Президії.

     Дякую.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати,  давайте ми поабзацно будемо розглядати і статтю 3. Зачитую статтю 3. Перший абзац, будьте уважніші, шановний депутате, колего!...

     Пропозиція перша, яка була в Тимчасовому регламенті. Зачитую: "На  сесії  Верховної  Ради  Української  РСР  розглядаються  всі питання,  віднесені статтею 97  Конституції  Української  РСР  до виключного  відання Верховної Ради Української РСР".  Від комісії була поправка:  "Питання,  віднесені статтею  97  Конституції  до виключного відання Верховної Ради Української РСР,  розглядаються тільки на сесії".

     Депутат Гуренко спростував дещо. Це неможливо, тому що сесія повинна  буде  займатись  тоді всіма питаннями,  передбаченими статтею 97 Конституції. А тому вноситься дві пропозиції. Перша - яка була  запропонована  в Тимчасовому регламенті,  друга - у проекті Тимчасового регламенту, як запропонувала

 

     59

 

     комісія. Ставиться на голосування  запропонована  в  проекті Тимчасового регламенту.

     Хто за   таку   редакцію   абзацу першого статті  3,  прошу проголосувати. Йде голосування.

 

     "За" - 256. "Проти" - 45. Рішення прийнято.

 

     Відповідаю на запитання.  Товариші,  дійсно, я не можу, коли голосування йде, коментувати, мені вже багато зауважень зроблено. І ви теж не можете, йде голосування.

     Відповідаю - перший проект був запропонований робочою групою і  нарадою  представників.  Над  ним  працювала  комісія,  яку ми обрали,  вона розглянула всі зауваження  і  дала  інші.  Є  третій документ,  в якому враховано всі зауваження, незалежно від того, прийняті вони комісією чи не прийняті, це третій. Тому ми ставимо на голосування в порядку надходження - перший, другий і третій. А ви визначайтесь - за що голосуєте, за яку редакцію.

     Депутат Дорогунцов, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Дорогунцов С.І.,  голова ради по  вивченню  продуктивних  сил Української  РСР (Суворовський виборчий округ,  Одеська область). Шановні товариші, можу вас запевнити, що між цими двома редакціями  ані найменших відмінностей немає.  Бо в статті другій говориться,  що  в  будь-якому  випадку   сесія   складається   з загального засідання і засідання комісій. Спасибі.

 

     Головуючий. Дякую,  товариші,  переходимо  до другого абзацу статті 3.

     Товариші, прошу   взяти   проект   Тимчасового   регламенту. Переходимо до другого абзацу статті 3.  У комісії зауважень немає. Формулюю другий абзац: "До визнання повноважень народних депутатів  Української  РСР  Верховна Рада Української РСР вправі прийняти рішення про  склад  Президії  сесії,  Мандатної  комісії Верховної Ради Української РСР, Секретаріату, Лічильної комісії". Ми вже це все провели. Залишаємо.

     Третій абзац.  Пропозиції голосувати, а харківчани кричать - по абзацах. Отже, голосуємо за другий абзац. Прошу проголосувати (Шум у залі).

 

     Головуючий. Вибачте.  "За" - 393,  "проти" - 1. Приймається. Третій  абзац зачитую,  товариші.  В комісії щодо третього абзацу немає зауважень.  Зачитую: "Пропозиції з цих питань вносяться від наради  представників  груп  народних  депутатів областей та міст республіканського підпорядкування, груп депутатів чи окремих

 

     60

 

     депутатів і   обговорюються    Верховною    Радою.    Вибори проводяться  відкритим  голосуванням за списком або персонально у порядку, визначеному Верховною Радою Української РСР".

     Була пропозиція депутата Чародєєва  вилучити  слова:  наради представників   груп   народних   депутатів   областей   та  міст республіканського підпорядкування. Будуть інші? Немає. Ставимо на голосування.   За  перший  проект,  як  сформульовано  у  проекті документа, прошу голосувати.

     "За" -280,  "проти" - 116. Таким чином, пропозицію Чародєєва на голосування не ставимо, пройшла перша пропозиція.

     Четвертий абзац: "Верховна  Рада  приймає  також  рішення з питань порядку  денного  сесії.  Якщо  група  народних  депутатів вимагає включення в порядок денний,  слово для обґрунтування цієї пропозиції  надається  двом  депутатам.  Питання  про   включення вирішується в порядку, визначеному цим Регламентом".

     У комісії   з  цього  приводу  зауважень  немає.  В  кого  з депутатів є зауваження. Будь ласка, перший мікрофон. Товариші, до уваги!

 

     Головатий С.П.    Депутат   Стецьків   і   група   депутатів Демократичного  блоку  пропонує  записати  замість   другого та третього  речення  такий  текст:  "Питання  може бути включене до порядку денного без обговорення  на  вимогу  не  менш  як  однієї п'ятої  від  загальної  кількості  народних депутатів",  тобто 90 депутатів, що і забезпечує їм право на захист їхніх інтересів. Це -  значна  меншість,  але  90  депутатів  -  то  може бути кілька областей.

 

     Головуючий. Дякую,  товариші  депутати,  нагадую,  перша   - проект,  друга  -  від  комісії.  Зауважень немає.  Третя,  щойно внесена пропозиція депутата  Головатого,  формулюю  її:  "Питання може  бути  включене до порядку денного без обговорення на вимогу не  менш  як  однієї  п'ятої  від  загальної  кількості  народних депутатів".   Ставиться  на  голосування  перша  пропозиція  щодо четвертого абзацу,  як його  викладено  у  цьому  проекті.  Прошу голосувати.  Читайте Регламент,  У всіх у вас є Регламент? Я ж не можу повторювати.

     "За" -284,  "проти" -  117.  Рішення  прийнято. Останній абзац статті 3 "Порядок  розгляду  питань  визначається Верховною Радою", тобто нами. У комісії з цього приводу зауважень немає.  У  кого  з  депутатів є зауваження?  Немає.  Ставиться на голосування останній абзац. Прошу голосувати.

     "За" - 393, "проти" - 3. Рішення прийнято.

 

     61

 

     Товариші депутати!  В цілому?  Дякую.  Голосується в  цілому така   редакція статті 3 Тимчасового  регламенту.  Прошу голосувати.

 

     За - 349, проти - 40, прийнято.

     Четверта стаття Тимчасового регламенту.  У комісії зауважень немає.  Зачитую.  "Перше  після  виборів засідання Верховної Ради Української РСР відкриває голова Центральної виборчої комісії  по виборах народних депутатів Української РСР".

     Товариші! Буде  доповнення?  Це  речення  доповнити словами: "...який  повідомляє  про  результати  виборів  та   повноваження народних депутатів".  Пропозиція вносилась запорізькою групою.  Я зачитую. Це ваше право, я все вам доповідаю як на духу.

     У кого з депутатів ще які  будуть  пропозиції.  Будь  ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П. Це запропонувала запорізька група. Але я можу заперечити, тому що про повноваження народних депутатів доповідає Мандатна  комісія,  а  не  голова  Центрвиборчкому.  Я пропоную це речення по  тексту,  по  оригіналу  доповнити  словами,  що  "він відкриває",  а далі після Української РСР доповнити:  "...і веде його до обрання президії сесії",  так як це було у нас  на  цьому засіданні.  Не  тільки  відкриває,  а  й веде до обрання президії сесії.

 

     Головуючий. Товариші, доповнюємо цим?

     Доповнюємо. Хто  за  те,  щоб   залишити   статтю 4 Тимчасового регламенту,  доповнивши словами,  внесеними депутатом Головатим,  прошу проголосувати.  Я  вам  зачитую:  "Перше  після виборів засідання Верховної Ради Української РСР відкриває голова Центральної  виборчої  комісії  по  виборах  народних   депутатів Української РСР і веде його до обрання президії".

     Товариші, депутати   наполягають  на  тому,  щоб  ставили  у порядку надходження.  Тобто,  перше. Ставиться на голосування. То кричать приймаємо.

     Ставиться на  голосування  стаття 4 в такій редакції, як   запропонована   проектом   Тимчасового   регламенту.   Прошу голосувати.

     За - 226, проти – 164. Рішення прийнято.

     Товариші, надійшла записка - вимагають від Плюща, пропонують і вимагають не читати кожну статтю:  ми  парламентарії  і  можемо стежити   за  текстом.  Я  не  знаю,  що  мені  робити?  Потрібно голосувати?

 

     62

 

     Стаття 5  Тимчасового   регламенту.   "Верховна    Рада Української  РСР  обирає  Президію  сесії  в  складі  5  народних депутатів Української РСР".  Від робочої комісії зауважень немає. У вас є зауваження? Будь ласка.

     Товариші, тихіше. Є зауваження?

 

     Депутат не   представився.   Шановні  товариші!  Мій  виступ торкається саме абзацу першого.  Як,  напевно,  помітили  шановні депутати,  обрана  нами робоча президія сесії знаходиться зараз у кризовому стані. А саме: головуючий шановний депутат Плющ змушений нині знову виконувати функції головуючого, що становить порушення чисто процесуального характеру.  А з  іншої  сторони,  я  вважаю, непомірна втома головуючого відбивається і на веденні сесії.

     Я отримав телеграму від своїх виборців, які теж звертають на це увагу.  А тому,  вірніше,  чому так  сталося,  ви  знаєте.  На початку сесії ми пропонували, я особисто, багато інших депутатів, обрати до робочої президії  юристів  у  першу  чергу.  А  тому  я пропоную:  щоб вийти з цього становища, сформулювати абзац перший таким чином:

     "Верховна Рада  Української  РСР  обирає  робочу   президію, кількісний  склад  якої  визначається Верховною Радою".  Це перша пропозиція.

     Друга пропозиція. Після закінчення обідньої перерви дообрати нашу  президію  двома  юристами.  В  моїй  телеграмі є пропозиції обрати Головатого і Ємця - двох юристів. Дякую (Шум у залі).

 

     Головуючий. Абзац перший був статті 5.  Будь  ласка,  є  ще пропозиції? Депутат Ємець.

 

     Ємець О.І.  Я  з  процедурного  питання  хочу зауважити,  що керуємося Тимчасовим регламентом,  а в новому немає положення про зміну   головуючого.  Тут  сказано:  "Керує".  Президія  визначає головуючого на кожне  засідання.  Президія  має  право  визначати навіть одного і того ж. Тут немає цього ( Оплески).

 

     Головуючий. Товариші   депутати! По  абзацу першому є зауваження,  крім тих?  Немає.  Ставиться на  голосування  абзац перший в такій редакції, як я зачитав. І вам роздано.

     Будь ласка,  прошу  голосувати.  Прошу  голосувати за абзац перший статті 5.

     "За" – 335, "проти" - 38. Рішення прийнято.

     Абзац другий статті 5. "Президія визначає головуючого на

 

     63

 

     кожне засідання,  керує роботою Верховної  Ради  Української РСР  до  обрання Голови Верховної Ради та його заступників.  Далі засідання веде Голова Верховної Ради  Української  РСР  або  його заступники.  У  комісії  з цього приводу зауважень немає.  Чи є у кого з депутатів зауваження?  На  голосування?  Хто  за  те,  щоб абзац другий залишити в такій редакції? Прошу голосувати.

 

     Голос із залу. В цілому.

 

     Головуючий. Давайте вже за одним принципом.  Але не так - де в цілому, а де поабзацно. Прошу голосувати за абзац другий статті 5.

     "За" - 385, "проти" - 9. Рішення прийнято.

     Голосується стаття  5  в  цілому.  Прошу  проголосувати за статтю 5,  яка  викладена  в  редакції  Тимчасового  регламенту.  В проекті Тимчасового регламенту.

     "За" -371, "проти" -14. Рішення прийнято.

     Товариші, стаття  6  Тимчасового регламенту.  "Головуючий на засіданні Верховної Ради Української  РСР  відкриває  і  закриває засідання,  надає  слово  для  доповідей і виступів,  виносить на голосування проекти Законів Української РСР,  постанов  та  інших актів  Верховної  Ради  Української  РСР.  Оголошує  за  поданням Секретаріату сесії списки осіб,  що записалися на виступ, та інші матеріали, що надійшли на адресу сесії".

     Це так   абзац  перший в проекті Регламенту.  Від комісії по абзацу першому доповнень  немає.  Які  є  доповнення  по   абзацу першому у депутатів? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Я пропоную доповнити перше речення після слів головуючий на засіданні "...виносить на голосування..." (не чути), а далі - "чітко формулюючи пропозиції депутатів" (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановний товаришу депутате, це чітке формулювання коментується як коментар.  А тоді говорять,  що ви не коментуйте, будь ласка. Тому ваше право. Воно як коментар тоді визначається.

     Товариші, які ще будуть зауваження по абзацу  першому статті 6?  Немає.  Хто за те, щоб залишити абзац перший статті 6 в такій редакції,  як передбачено проектом Тимчасового регламенту,  прошу проголосувати.

     "За" - 385, "проти" - 8. Рішення прийнято.

     Абзац  другий статті   6:  "Під  час  засідання  головуючий забезпечує

 

     64

 

     порядок у залі засідань,  створює рівні можливості  народним депутатам  в  обговоренні  питань.  Він  не має права коментувати виступи депутатів".

     Які у  комісії  з  цього  приводу  є  пропозиції?  Доповнити абзацом другим такого змісту:

     "Запис на  виступ  проводиться  після  оголошення головуючим питання, яке виноситься на обговорення. Головуючий за погодженням з Верховною Радою може визначати черговість виступаючих".

     Абзац другий   вважати   абзацом   третім,  доповнивши  його словами:  "Головуючий має право брати участь в обговоренні питань на загальних засадах,  на час свого виступу він доручає виконання обов'язків головуючого одному з членів  президії  або  заступнику Голови Верховної Ради". Це від комісії.

 

     Погодитись? Так.   Доповнити  цю  статтю  абзацом  четвертим такого змісту (це від комісії):

     "Головуючий може позбавити виступаючого  слова  у  випадках, коли  він  виступає  не з питань,  що обговорюються,  або порушує норми  депутатської  етики".   Ми   сьогодні   це   питання   вже обговорювали.  Залишимо  в  такому  вигляді?  Тоді  ставиться  на голосування в порядку, який передбачався.

     Я повторюю   те,   що   передбачено   проектом   Тимчасового регламенту,  а  потім  буде  поставлена  на  голосування так,  як пропонує комісія. Щоб уже бути нам стабільними в цьому питанні.

     Хто за те,  щоб залишити статтю 6 у такій редакції,  як вона викладена у проекті Тимчасового регламенту,  прошу проголосувати. За - 181. Рішення не прийнято.

     Зачитую, товариші, поправки комісії, простежте за ними (Шум в залі). Не потрібно? Все.

     Ставиться на  голосування стаття 6 з поправками від комісії. Прошу проголосувати. За - 370, проти - 16.

     Рішення приймається.

     Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Волковецький С.В.,   доцент   кафедри    вищої    математики Івано-Франківського  інституту  нафти і газу (Долинський виборчий округ,  Івано-Франківська область).  Я хотів би нагадати шановним депутатам  про  те,  що  більшість  питань будуть проходити через постійні комісії. І в тих комісіях повинно бути забезпечено право меншості.  Тому  я  запропонував  би  доповнити  цей  пункт таким положенням.  "Після доповіді  комісії  по  кожному  питанню,  яка виражає

 

     65

 

     думку більшості, сесія слухає думку меншості чи окрему думку членів комісії з такого питання".  Наскільки я  знаю,  тут  немає ніде. Думаю, що його потрібно включити.

 

     Головуючий. Передайте, будь ласка, в комісію це питання.

     Товариші, стаття 7  проекту  Тимчасового  регламенту. Зачитую абзац перший статті 7:  "Верховна  Рада  Української РСР  обирає  за  пропозицією  груп народних депутатів областей та міст республіканського підпорядкування з числа народних депутатів Української  РСР  Мандатну  комісію  в  кількості 27 чоловік,  по одному від кожної такої групи".

     Хто хоче висловитися з приводу цього абзацу статті 7?  Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Червоній В.М., У мене зауваження по процедурі.

     Як ми  переконалися,  в попередньому голосуванні зауваження, висловлені комісією досить  слушні.  Отож  я  пропоную  процедуру змінити.  Пояснюю  чому.  Ми маємо на руках Тимчасовий регламент, запропонований,  внесений Президією Верховної Ради.  Але в той же час ми обрали депутатську групу з депутатів нового скликання.  Це -  внесений  депутатами фактично   старого   скликання.   Обрана депутатська   група   попрацювала   і,  як  ви  бачите,  виконала величезний обсяг роботи.  Я думаю,  що нам доречно, щоб навіть не образити  цих  депутатів  ставити  за  основу  першими  в порядку голосування саме їхні  рекомендації. Це нам зекономить багато часу. Ми переконалися... (Не чути).

 

     Головуючий. Депутате  Червоній,  дякую.  Але я так спочатку і ставив,  але  зробили  зауваження,   що   все-таки   ставить   по запропонованому проекту. Будемо стежити далі.

     Товариші, по  статті 7  у  когось  з  депутатів будуть зауваження?  Ми уже практично це зробили. Хто за те, щоб залишити статтю 7?  По абзацу  першому немає  зауважень?  Прошу проголосувати.

     По абзацу першому статті 7. Прошу голосувати.

     "За" - 371, "проти" –12. Рішення прийнято.

     Абзац другий цієї статті:  "За  поданням  Мандатної  комісії Верховна  Рада  Української  РСР  приймає  рішення  про  визнання повноважень  народних  депутатів  Української  РСР,  а   в   разі порушення  законодавства  -  про  вибори  - про признання виборів окремих народних депутатів недійсними".

     У комісії з цього приводу зауважень немає. Які у депутатів є зауваження? Ставиться на голосування абзац другий.

 

     66

 

     Будь ласка,   третій   мікрофон.   Поки   не   ставиться  на голосування.

 

     Сухоруков А.О.,  доцент Харківського державного університету імені  О.М.  Горького  (Дзержинський  виборчий округ,  Харківська область).  А як бути з цим прецедентом, що ми призначили Мандатну комісію тимчасовою?

 

     Головуючий. Товариші, ставиться на голосування абзац другий. В цілому статтю 7 в такій  редакції,  як запропоновано.  Прошу голосувати.

     "За" -379, "проти" - 9. Рішення прийнято.

     Товариші, перед  тим  як оголосити перерву,  я хочу зачитати одне оголошення.  Будь ласка,  оголосіть  прохання  до  депутатів журналістів  зібратися  на  кілька хвилин біля лівої від Президії ложі. Депутат Віталій Карпенко.

     Оголошується перерва до 16.00 години.

 

     67