Стенограма пленарного засідання

09 липня 1996

                   ЗАСІДАННЯ  СТО  ЧОТИРНАДЦЯТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

            У к р а ї н и.  9  л и п н я  1996  р о к у

                             16 година

 

                 Веде  засідання  Перший заступник

          Голови  Верховної  Ради України  ТКАЧЕНКО О.М.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  народні  депутати,  прошу  зайняти  місця

 і    підготуватись   до   реєстрації   на   вечірнє   засідання.

 Реєструємся.  Будь  ласка, включіть систему. Катерина Семенівна,

 реєструйтеся.

      В  залі  зареєструвалось  346 народних депутатів.

      Вечірнє   засідання   оголошується   відкритим.  Слухається

 питання  про  звіт,  про виконання Державного бюджету України за

 1994 рік, повторний розгляд, та за 1995 рік. Матвійчук Володимир

 Макарович, заступник Міністра фінансів України, будь ласка.

 

      МАТВІЙЧУК.

      Шановний Олександре Миколайовичу, шановні народні депутати.

 Доповідь  про  наслідки  виконання Державного бюджету України за

 1994  рік  уже  була розглянута на сесії Верховної Ради України,

 тому сьогодні немає  потреби  ще  один раз доповідати теж саме.

      Крім   того,   за   дорученням   Верховної   Ради  України,

 Генеральної  прокуратури  України  здійснено  глибоку  серьйозну

 перевірку   задержання  Закону  України  "Про  Державний  бюджет

 України   на   1994   рік",  яка  відмітила  ряд  відхилень  від

 затверджених  сум.  Разом  з тим, враховуючи, що зазначені зміни

 буди здійснені як вимушені, а також без перевищення затвердженої

 суми дефіциту бюджету, Генеральна прокуратура не знайшла підстав

 для  вжиття прокуратурою додаткових заходів щодо порушень у 1994

 році  бюджетного  законодавства. Я хотів би лише підкреслити, що

 це в умовах чинного законоадвства з цього питання.

      Враховуючи   зазначене,  ми  просимо  затвердити  звіт  про

 виконання державного бюджету   України  за  1994 рік.

      Що  стосуться  виконання  бджету  за  1995  рік.  ВИконання

 Державного  бюджету України в 1995 році здійснювалось в складних

 економічних   умовах,   і,   на   жаль,  негаразди  в  економіці

 відображаються а  виконанні  бюджету.

      Я  не  буду зупинятись на цифровій характеристиці цьог, про

 це багато говорилось при затвердженні Державного бюджету України

 на  1996  рік,  хочу  луше  відмітити,  що  в минулому році спад

 валового  нутрішнього  рподукту  проти  1994  року склав 11, 8%.

 Обсяги виробництва промислової продукції скоротились на 11, 5%.

      На 1 січня 1996 року дебіторська заборгованість склала 2, 2

 квадрійльона  карбованці,  та  кредиторська  -  3,1.

      Все це, безумовно, негативно вплинуло на бюджет, хоча заради

 справедливості   необхідно   відмітити,   що   в  минулому  році

 зменшились   темпи   спаду   валового   внутрішнього  рпродукту,

 зменшились  темпи  спаду  обсягу  промилової  продукції та темпи

 інфляції,  що  позитивно  вплинуло  на  виконання  окремих видів

 доходів.

      В  таких  умовах  за 1995 рік до Державного бюджету України

 надійшло  1 квадрільйон 224, 4 трильйона карбованців, що на 216,

 8  трильйонів карованців, або на 17, 7 % менше суми доходів, яка

 була  затверджена  Законом України "Про державний бюджет України

 на 1995 рік".

      В  цілому  необхідно   зазначити,  що  невиконання доходної

 частини  бюджету  є  наслідком  спаду  виробництва, невиконанням

 підприємтсвами і організаціями своїх зобов'язань перед бюджетом.

 В  якійсь  мірі  це  також  пояснюється упущеннями в організації

 виробництва,  коли частина керівників, підприємців і організацій

 не готова  працювати в нових умовах.

      Невиконання  доходної  частини  бюджету  пояснюється  також

 порушеннями  податкового  законодавства,  коли  частина податків

 приховується, особливо у приватному секторі виробництва.

       Найбільші  суми  невиконання плану надходжень склались. От

 податку  на  добавлену  вартість -35, 4 трильйона карбованців. В

 наслідок   спаду   виробництва  та  допущення  підприємствами  і

 організаціями  заборгованості станом на 1 січня поточного року в

 сумі  22,  4  трильйона  карбованців.  По  акцизному збору -3, 3

 трильйона  карбованців. В наслідок спаду виробництва та надоємки

 на кінець 1995 року в сумі 2, 2 трильйони карбованців. По оплаті

 за  землю  9, 4 трильйона карбованців. В основному це в наслідок

 допущення  недоємки  на  кінець  1995 року. По орендній платі за

 нафту і природний газ, що добувається в Україні, та по різниці в

 цінах  на природний газ -48, 3 трильйона карбованців. В наслідок

 неплатежів внутрішніх споживачів за ці види продукції.

      По   надходженнях   від   зовнішньо-економічної  діяльності

 недопоступило   13,   9   трильйонів   карбованців.  В  наслідок

 ненадходження   імпортного   мита  на  продукцію,  що  ввозиться

 суб'єктами підприємницької діяльності.

      По     відрахуванням    на    геолорозвідувальній    роботі

 недопоступило 10, 5 трильйонів карбованців в наслідок зменьшення

 обсягів видобутку вугілля нафти, газу.

      По   надходженню   коштів   від   державного   комітету  по

 матеріальних   резервах  за  реалізацію  матеріальних  цінностей

 недопоступило 33, 7 трильйонів карбованців в наслідок зменьшення

 обсягів реалізації, виходячи з народно-господарських інтересів.

      По  внесках  до  Чорнобильського фонду. Недопоступило 14, 9

 трильйонів  карбованців,  до Пенсійного фонду - 15, 4 трильйонів

 карбованців  внаслідок  невиплати підприємствами і організаціями

 нарахованої  заробітної  плати  та  заборгованості по внесках до

 зазначених фондів.

      Ненадходження відрахувань від перервищення поточних доходів

 над   видатками   Національного  банку  України  в  сумі  60,  8

 трильйонів  карбованців  пояснюється  тим,  що  в  минулому році

 Національний  банк  не  мав  такого перевищення, що в свою чергу

 пояснюється несплатою Мінфіном відсотків за отриманий кредит.

      Одночасно  хотів  би  сказати,  що  відповідно у видатковій

 частині  не фінансувалися видатки по сплаті процентів за кредити

 в   сумі  50  трильйонів  карбованців.  Ненадходження  до  фонду

 розвитку паливно-енергетичного комплексу в сумі 14, 8 трильйонів

 карбованців пояснюється затримкою і зверненням 137 статті Закону

 України про Держдавний бюджет України на 1995 рік. Ненадходження

 внеків   до  бюджету  сум  перевищення  Фонду  споживання  6,  7

 трильйонів    карбованців   внаслідок   затримки   запровадження

 механізму сплати цих внесків.

      Безумовно,   що  недоотримання  значної  суми  запланованих

 надходжень  до  Державного  бюджету  України  в умовах неповного

 забезпечення заходів  бюджетними  асигнуваннями вкрай ускладнило

 виконання  його  видаткової частини. Із даних, які ви маєте, про

 виконання  видаткової  частини  Державного  бюджету  за 1995 рік

 видно,  що із 90 позицій незабезпечено фінансуванням 67 позицій.

 Пли  плані 1 квадрильйон 772, 7 трильйонів карбованців виконання

 склало  лише  1 квадрильйон 595, 2 трильйонів карбованців або 90

 відсотків    від    запланованих........    Основною    причиною

 недофінансування є невиконання доходної частини бюджету.

      Необхідно  відмітити, що згідно з Законом про внесення змін

 і  доповнень  до  Закону  УКраїнської  РСР  про бюджетну систему

 Української  РСР  прийнятою  Верховною  Радою  України 29 червня

 минулого    року    передбачено    запровадження   пропорційного

 фінансування видатків.

      Якщо  подивитися  на  відсотки  фінансування  тих, чи інших

 заходів, то  вони  різні і можна звинуватити, що Мінфін допустив

 порушення вказаного закону України. Але ми просимо вас врахувати

 наступне.

      1.  Закон  про  пропорційне  фінансування  був  прийнятий у

 червні  1995  року.  А  тому  фінансування  у  першому  півріччі

 здійснювалося, виходячи із щоденного визначення пріоритети.

      2.  За  умов  значного  дефіциту бюджету інансування витрат

 здійснювалося  у  другому  півріччі 1995 року в межах надходжень

 доходів  пропорційно  до  загальної  суми видатків, передбачених

 Законом  України  про  державний  бюджет  України  на 1995 рік з

 урахуванням    питомої  ваги   першочергових  витрат.

      Тобто,  на  виплату  заробітної  плати,  пенсій, степендій,

 грошового  забезпечення,  державної  допомоги,  а  також окремих

 пріоритетних  напрямків.

      Наприклад.  Ми  на  100 відсотків профінансували в минулому

 році  відшкодування  сільськогосподарським підприємствам власних

 коштів, витрачених на будівництво об'єктів соціально-культурного

 призначення:   утримання   дипломатичних  установ,  на  розвиток

 транспортних систем та придбання засобів транспорту, видаткі, по

 суті, видатки на освіту, культуру і так дальше.

      Думаю,  що  ніхто  не звинуватить нас, що в названих мною і

 ряд інших видатків не було необхідності у повному фінансуванні.

      Хочу  відмітити  ще  раз,  що  у  умовах  значного дефіциту

 бюджету   забезпечувати  бездумне  пропорційне  фінансування  не

 потрібно:  необхідно  визначати  пріоритети.  Тим  більше,  що і

 постановою  Верховної  Ради  України  "Про введення в дію Закону

 України про внесення змін і доповнень до Закону України на 1995"

 рік   було  зобов'язано  Кабінет  Міністрів  України  спрямувати

 бюджетні кошти, в першу чергу, на соціальні виплати населення.

      Оскільки  дані про видатки на ті чи інші заходи за 1995 рік

 у  вас  є,  я  хочу  зупинитися  лише  на  тих видатках, по яких

 допущено перевищення планових призначень. По витратах на виплату

 пенсій  військовослужбовцям  начальницького  складу  і  рядового

 складу  органів  внутрішніх  справ  витрачено на 2, 7 трильйонів

 карбованців  більше  затвердженної  суми  у  зв'язку  з  тим, що

 убюджеті   не   було   враховано  необхідний  обсяг  асигнувань,

 пов'язного  із  збільшенням розмірів пенсій, яке здійснювалося у

 минулому році.

      Не  дивлячись  на зазначене, ми повинні були здійснити такі

 видатки  і  ми  їх  здійснили  за рахунок економії асигнувань на

 фінансування оборони і правоохоронних органів.

      Видатки   на   фінансування  ддотацій  житлово-комунального

 господарства  профінансовані  на  136.  9  відсотка або на 78. 6

 мільярдів  крбованців  більше  затвердженної  суми.  Перевищення

 встановленої межі видатків обумовлено необхідністю фінансувиання

 додаткової потреби в коштах, яка виникла у Національній Академії

 Наук  та  Мінсільгосппроді  в  наслідок  підвищення собівартості

 послуг.  Зазначені  обсяги  асигнувань профінансовані за рахунок

 відповідного  зменшення обсягу асигнувань по розділу "Наука" для

 Національної  Акаемії  Наук та по розділу "Народне господарство"

 ля  Мінсільгоспроду,  тобто  проведено  перерозподіл  коштів між

 окремими  підрозділами  бюджетної класифікації по одних і тих же

 розпорядника коштів.

      Перевищення  видатків  в  сумі  293 мільярди карбованців по

 державному іноваційному Фонду здійснено за рахунок понадпланових

 надходжень до фонду та залишку коштів на початок року що не було

 враховано у видтковій частині бюджету, оскільки це цільвий фонд,

 то ми і профінансували ці видатки.

      На   фінансувння   Національної   космічної  програми  було

 спрямовано  5.  1  трильйонів  карбованців, що на 1. 1 трильйона

 карбованців більше затвердженної суми. Перевищення видатків було

 вимушеною   мірою.   4   трильйони   карбованців  були  повністю

 використані  Національним  космічним  агенством для підготовки і

 організації запуску першого українського супутника Землі "Січ-1"

 та продовження розпочатих робіт у 1994 році.

      Для погашення заборгованності виконавцям проектів космічної

 програми  за  роботи, виконані у 1995 році було прийнято рішення

 про  виділення  додатково  1. 1 трильйона карбованців за рахунок

 асигнувань,  які  передбчалися для народного господарства, тобто

 здійснено  перерозподіл  асигнувань  в  межах  одного  і  того ж

 розділу.

      По   інших   видатках   народного   господарства  здійснено

 перевищення видатків на 28,1 трильйонів карбованців. Перевищення

 встановленої  межі  видатків  по  ззаначеній  статті  обумовлене

 наступними причинами.

      Беручи до уваги необхідність фінансової підтримки вугільної

 промисловості,   вугільним  підприємствам  у  1995  році  надана

 фінансована  допомога  у  сумі  2,5    трильйони карбованців для

 оснащення  протягом  І,  ІІ  кварталів  минулого року 78 очисних

 вибоїв,   на   яких  було  завершено  гірничі  роботи,  а  також

 профінансовані   видатки  на  отримання  у  об'єктів  соціально-

 культурної сфери в сумі 6,6 трильйонів карбюованців у зв'язку  з

 відсутністю необхідних коштів у вугільній промисловості.

      З   метою   розв'язання  проблем  взаємних  неплатежів  між

 підприємствами     Мінмашпрому,     Мінвуглепрому,     Міненерго

 Міністерством  фінансів  була  надана  у минулому році Мінпрому

 фінансова  допомога  на  зворотний.......... в сумі 6 трильйонів

 карбованців.  Отримані  кошти  були  використані  підприємствами

 зазначених   галузей   для   взаємророзрахунків   за  поставлену

 продукцію,  що  значно  поліпшило  їх  фінансовий  стан, знизило

 соціальну напруженість у колективах.

      Станом  на  1  січня  поточного  року  залишок  непогашеної

 заборгованості становив 5,8 трильйонів карбованців,  які  будуть

 погашені в поточному році.

      Решта суми - 10 трильйонів карбованців -пояснюється тим, що

 по  даній  статті  витрат  відобраджені видатки, що здійнесні за

 рахунок  резервного  фонду Кабінету Міністрів України. У бюджеті

 вони передбачалися окремою строчкою.

      На  утримання  органів  виконавчої  влади  витрачено   11,8

 трильйонів карбованців, що складає 111,7% до затвердженої суми.

      Здійснити зазначені витрати винаикла необхідність у зв'язку

 з  тим,  що  у  Державному  бюджеті  України на 1995 рік не були

 передбачені  кошти  на  підвищення посадових окладів працівникам

 органів виконавчої влади. Зазначене підвищення здійснювалося з 1

 червня  та  з  1 жовтня 1995 року в строки підвищення доходів (я

 підкреслюю - в строки підвищення доходів) всіх громадян України.

      Частина  коштів  була  спрямована на створення матеріально-

 технічної бази казначейства.

      Незначні   перевищення   видатків   на  утримання  Кабінету

 Міністрів  та  адмністрації  Президента  здійснені  в  зв'язку з

 необхідністю виокнати заходи, пов'язані з міжнародною діяльністю

 цих  найвищих органів в державі.

      Особливо  необхідно  відмітити,  що  зхазначене перевищення

 видатків   на   органи  виконвчої  влади  здійснені  за  рахунок

 скорочення  інших  видатків  по  фінансовій  системі в сумі 0, 4

 трильйонів  карбованців  та  еконтмії  коштів,  яка  склалася на

 утримання митних  органів   в сумі 0,8 трильйонів карбованців.

      Незначне     перевищення    видатків    по    відшкодуванню

 сільськогосподарським   та   переробним   підприємствам  власних

 коштів,  витрачених на будівництво об'єктів соціально-культурної

 сфери  на  селі  в  сумі 105 трильйонів карбованців, пояснюється

 потребою  найбільш  повного   відшкодування  цих витрат в умовах

 необхідності підтримання АПК.

      Перевищення  видатків  по  інших  заходах  бюджету в сумі 3

 трильйони  карбованців  є  лише  наслідком  відображення  по цій

 строчці  видатків,  фактичних  видатків  за   рахунок резервного

 фонду   Кабінету  Міністрів  України  в  сумі  3.  7  трильйонів

 карбованців, які передбачалися в плані окремою строчкою.

      У  видатковій  частині  Державного  бюджету  відображено по

 взаємних  розрахунках  з  місцевими  бюджетами  71,  4 трильйони

 карбованців, що не було передбачено планом. Це витрати, які були

 здійснені  централізовано  для  оплати  Росії  за  спожитий  газ

 населення  ,  а  також  для  погашення  заборгованості  місцевих

 бюджетів за   вугілля.

      Що  стосується  розрахунків  за газ, то, я думаю, що тут не

 потрібно  багато  коментувати  -це  вимушена міра для здійснення

 розархунків з  Росією.  Відносно  розрахунків  за вугілля, то це

 також  необхідна міра, яка здійснена для надання допомоги шахтам

 по погашенню  їм чесно зароблених грошей.

      Оскільки  між  Державним  бюджетом  і  місцевими  бюджетами

 постійно    виникають    взаємні    розрахунки,    питання   про

 невідповідність  цих витрат Закону України "Про Державний бюджет

 України" не може розглядатися.

      Разом  з  тим  необхідно  відмітити,  що  станом на 1 січня

 поточного року з урахуванням зазначених централізованих видатків

 в  сумі  71  трильйон  карбованців,  місцеві бюджети заборгували

 державному бюджету   24,2  трильйони  карбованці.

      Зазначена   заборгованість   згідно   з   рішеннм  Кабінету

 Міністрів  и  повинна  бути погашена в Державному бюджеті у 1996

 році.

      Шановні  народні  депутати! основним інтегруючим показником

 виконання  бюджету,  безумовно,  є  дефіцит  бюджету.  Прошу вас

 звернути особливу увагу на питання дотримання граничного розміру

 дефіциту бюджету, оскільки багато спеціалістів оцінюють цого по-

 різному.

      Згідно  з  методологією статиститки державних фінансів сума

 кредитів  НАціонального  банку,  залучених для покриття дефіциту

 бюджету обраховується як різниця між сумою отриманих кредитів та

 залишками коштів на рахунках бюджетів по забюджетних і бюджетних

 ондів.

      Станом на перше січня 1996 року залишки і кошти встановили:

      у  Державному  бюджеті - 22,5  трильйона карбованців;

      на рахунках місцеви бюджетів 12, 7 трильйонів карбованців;

      на  спецрахунках бюджетних установ і організацій Державного

 бюджету   6,8  трильйонів  карбованців;

      на  рахунках  фондів - 12,1  трильойни  карбованців;

      Всього - 54,1  трильйонів  карбовців.

      Таким  чином,  чисті кредити Національного банку України за

 минулий  рік склали 240, 2 трильйонів карбованців, тобто 294, 3,

 які  відображені  у  звіті,  мінус  54,  1  залишків  коштів,  а

 відповідно   еальний   дефіцит   бюджету   виконаний   в   межах

 затвердженої  суми, тобто 331,  6   трильйонів  карбованців.

      Хочу  попросити  вас  звернути  увагу  на те, що міжнародні

 фінансові  організації  не вбачають, що Уряд допустив у минулому

 році  перевищення  граничного рівня дефіциту бюджету і, можливо,

 нас не зрозуміють, коли ми самі будемо стверджувати про це.

      Я  думаю,  що  ви  розумієте, якби ми допустили перевищення

 граничного   розміру  дефіциту  бюджету,  то  в  такій  ситуації

 міжнародні фінансові організації з нами не вели відповідну мову.

      Враховуючи  зазначене, прошу вас, шановні народні депутати,

 врахувати  це  при  прийнятті рішенні щодо визначення граничного

 розміру дефіциту бюджету за минулий рік.

      Шановні   народні   депутати,   безумовно,   при  виконанні

 Державного  бюджету  України у 1996 році допущені відхилення від

 планових   призначень.   Але  я  прошу  вас  врахувати,  що   ці

 видхилення були  вимушені. Я зупинився на коджній позиції.

      Прем'єр-міністр  України  Павло Іванович Лазаренко поставив

 перед  Мінфіном  вимогу,  щоб  рішення, доручення Верховної Ради

 України,   Комісії  Верховної  Ради  України  з  питань  бюджету

 виконувалися  безприкословно і в установлені строки, щоб зміни у

 бюджеті   здійснювалися   лише  в  установленому  порядку  через

 Верховну  Раду  України  за  погодженням  з  Комісією  з  питань

 бюджету. Ми чітко будемо виконувати зазаначену вимогу.

      Виходячи з наведеного, прошу вас, шановні народні депутати,

 затвердити Звіт "Про виконання Державного бюджету за 1995 рік".

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Макарович завершив. Будуть запитання?

 Будь  ласка,  запишіться.  10  хвилин.  5?  Будь ласка, давайте.

 Кузьменко вносить пропозиції 5. Ви мене не звинувачуйте в цьому.

 Я  щераз  кажу, якщо ми хочемо в п'ятницю завершить роботу, то в

 нас  на  кожний  день  припадає 13-14 питань. Півгодини? Давайте

 півгодини.  Но  будем  працювать  в  слідуючу  неділю.  А  то ви

 притензії  до  мене. Регламент ви встановлюєте, а не я. Виставте

 10 хвилин.

 

      Чумак, Левченко, будь ласка.

 

      ЧУМАК.

 

      Шановний Володимир Матвійович, якщо подивитися на Звіт "Про

 виконання Державного бюджету" за той час, коли нам його дали для

 ознайомлення,  тільки  перших 5 сторінок, то можна зробить такий

 висновок,  що  із 26 статтей прибуткової частини не виконано 20,

 із 35 видатвової частини виконано, не виконано, прошу вибачення,

 30.  Я  не  буду говорить сьогодні за те, що вчителі, лікарі без

 зарплати сьогодні вже в цьому бюджеті.

      Але  я  хочу  друге  сказати.  Хто  ж це.... як ви оцінюєте

 роботу  Кабінету  Міністрів  цьому  напрямку? І хто ж таки поніс

 відповідальність  за невиконання основного закону нашої держави,

 майже  основного,  будем  так говорить, -це Закону про Державний

 бюджет? Дякую за увагу.

 

      МАТВІЙЧУК. Безумовно, що наверно було б неправильно, якби я

 сьогодні  з трибуни стверджував про те, що Міністерство фінансів

 доклало  всіх  зусиль  на  100  відсотків, значить, доклало всіх

 своїх  зусиль,  щоб забезпечити виконанн бюджету, як по доходах,

 так  і  по  видатках. Але разом з тим, я хотів бу звернути увагу

 вас   на   те,  що  виконання  бюджету,  доходів  формується  не

 Міністерством  фінансів,  не  в  центральних органах влади, фоно

 формується на підприємствах і організаціях.

      Тому невиконання доходної частини по тих чи іниших причинах

 в  першу  чергу  залежить  від  підприємств. Я хотів би лише вам

 назвати6  що  станом  на  1  січня заборгованість підприємств по

 платежах  до  бюджету  склала 120 трильйонів карбованців. І крім

 того,  така  ж  заборгованість  була  до Пенсійного фонду. Таким

 чином,  по суті, 50 відсотків невиконання доходної частини -це є

 заборгованість по  платежах до бюджету.

      Крім  того,  я вже говорив у своєму виступі, що значні суми

 ненадходжень   до  бюджету  пояснюється  спадом  виробництва  на

 підприємствах.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир  Макарович,  лаконічно відповідайте,

 інакше... Будь ласка.

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.           Не чути.

 

      МАТВІЙЧУК. Звіт подає Кабінет Міністрів України.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка. Левченко, Сизенко.

 

      ЛЕВЧЕНКО. Прошу передать слово Найде.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      НАЙДА.

      Найда,  фракция  коммунистов,  Херсон.  Уважаемый  Владимир

 Макарович,  я  понимаю,  на  самые  "легкие  вопросы"  вы обычно

 выступаете  перед нами и вы самый уважаемый человек Министерства

 финансов  и  в  Правительстве.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. На  сьогоднішній    день.

 

      НАЙДА.  У  меня  есть  несколько  вопросов.  Первый. Мы вас

 умоляли:  не  планируйте  в  доходной  части штраф за превышение

 фонда  потребления.

      Тем   не   менее,   вы  запланировали  7,  5  триллионов  и

 выполнение,  ну,  почти  11 процентов. Конечно, это надо было бы

 обкяснить.  Это первое.

      Второй   вопрос.   Почему  надходження  до  фонду  розвытку

 палывно-энергетычного комплексу выполнен только на 11 процентов.

      Третий   вопрос.   Если  в  целом  мы  обкявили  социальную

 программу  и социальную защиту наших граждан, выполнили доходную

 часть  на  84  и 96, то почему социальный захыст населення у нас

 выполнен на  74   процента?

      Третий вопрос. Почему деньги, которые мы перечисляем в фонд

 защиты  инвалидов,  только  (...........)  (...........)  на  46

 процентов? А утрымання будынкив-интернатов -это люди те, которые

 н  могут  просто  прийти  к Верховному Совету -у нас всего на 38

 процентов?

      И  я  понимаю,  хотел  бы  просто  знать.  Мы  выполнили  в

 расходной  части  "приобретение  транспортных  засобив"  на  100

 процентов.   Кому  именно  какой  части  -исполнительной  части,

 законодательной   власти   или   кому   это  -мы  выполнили  вот

 приобретение  транспорта  на   100  процентов.

      И  последний  вопрос.  Если  мы  всем  колхозам  и совхозам

 оказали  помощь  на  56 миллиардов, то почему мы на полтриллиона

 оказали  помощь  фермерам? В чем причина вот подхода этого у нас

 при формировании этих всех расходов? Спасибо.

 

      МАТВІЙЧУК.  Що  стосується  штрафів  за  перевищення  фонду

 споживання.  Я  не  один раз у цьому залі вже говорив свою точку

 зору  з  цього приводу. Я готовий з вами ще раз зустрітися. Хочу

 лише  тезисно повторити про те, що в нинішніх умовах, коли ми не

 можемо  забезпечити  анологічне  підвищення  20  мільйонів наших

 громадян,  які  отримують  чи  то  пенсії, чи заробітну плату за

 рахунок   бюджету,  ми  повинні  регулювати  фонд  споживання  у

 виробничих  галузях,  де  працює 12 приблизно мільйонів чоловік.

 Якби було наоборот -ми б тоді з вами погодились.

      Що   стосується  фонду  паливно-енергетичного комплексу,  в

 своєму  виступі  я  сказав  про  те,  що  це  було  опущено лише

 внаслілок  затягування,  введення  в  дію  статті 37 Закону "Про

 державний бюджет на 95 рік".

      Що стосується транспорту -це строчка видатків для придбання

 транспорту   для   громадських   потреб,  то  есть  громадського

 транспорту.  Це не мається на увазі транспорту для управлінських

 органів.  Сума  для  придбання транспортних засобів була мізерна

 просто   в   бюджеті,   ви  знаєте,  що  у  нас  із  транспортом

 громадського  харчування твориться і, я думаю, що тут не повинно

 бути питань.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу до уваги! Сизенко, будь ласка, за ним

 Радько.

 

      СИЗЕНКО.  Запорожье, фракция коммунистов.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Що знає, те і відповідає.

 

      СИЗЕНКО. Уважаемый  докладчик, у  меня  вопрос к вам такого

 характера.

 

      МАТВІЙЧУК   Мені задають питання, я відповідаю.

 

      СИЗЕНКО.   Александр Николаевич.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир  Кирилович,  я вам дам слово, тоді і

 виступите.

 

      СИЗЕНКО.   Александр Николаевич.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь  ласка,  Сизенко,  не  перебивайте,  будь

 ласка.

 

      СИЗЕНКО.  Уважаемый   докладчик,   у   меня  вопрос  такого

 характера. Вот я смотрел внимательно проценты выполнения бюджета

 те,  которые  мы  запланировали  и  те,  которые  фактические. Я

 смотрю,      что      расходы,      связанные,     скажем,     с

 законодательнодательными  органами -90 процентов, а что связано,

 скажем,  с Администрацией Презыдента -101 процент, с содержанием

 Кабинета  Министров  -145,  а  вот  на  прокуратуру  к сожалению

 нашлось только 79 процентов, на суд не полностью -92. Получается

 в  данном  случае своя рубашка ближе к телу.

      Хотелось  бы  учесть, будем говорить следующее, что сегодня

 многие  не  получают  зарплату и 3, и 4 месяца. Мы понимаем, что

 органы  власти должны функционировать, но в какой-то степени это

 все  должно  происходить  равномерно.  На  мой взгляд, скажем, и

 прокуратура,  и  суд  нуждаются  в  средствах  для  того,  чтобы

 эффективно работать. У нас сегодня все более  и более ..........

 государство.   Будьте   любезны,  обкясните,  почему  вот  такой

 разнобой?

 

      МАТВІЙЧУК  У  своєму  виступі я вже звертав увагу на те, що

 дійсно,  і  по Адміністрації Президента, і по Кабінету Міністрів

 витрати  склали  більше,  чим по плану. Але це було пов'язано із

 слідуючим,  що  при затверджені обсягу асигнувань на 1995 рік ці

 витрати  були  необгрунтовано  зменшені.  І  у зв'язку з тим, що

 виникла   необхідність   в   тих   чи  інших  видатках,  і  було

 профінансовано їх по факту за 1995 рік.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ми   зробили...   Я   ще  раз  підкреслюю:  ми  зробили  це

 фінансування  не  за  рахунок скорочення витрат там на соціальні

 якісь  витрати,  а  зробили  за  рахунок  скорочення  витрат  на

 утримання  Міністерства  фінансів  і  його фінансових органів, а

 також  за  рахунок  економії коштів на утримання митних органів.

 Про е я сказав у своєму виступі.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Радько, Омельчук.

 

      РАДЬКО, 351 виборчий округ, фракція комуністів, Сумщина.

      Шановний  доповідачу,  я  не  можу  зрозуміти чому ви вже в

 котрий  раз  читаєте  нам,  народним  депутатам  тут  лекції.  І

 розпочали  свою  доповідь  з цифр, із фраз загальних, які нічого

 тут  не  значать, а не довели до слухачів (у нас то єсть довідка

 Генпрокуратури)  про виконання Державного бюджету 1994 року, але

 слухачі наші не знають, наші виборці.

      А  тепер  конкретно  до  того,  що  ви  сказали. Ви щоденно

 устанавлювали   ріоритети   по   фінансуванню.  Це  що,  нове  у

 законодавстві?  Чи  як  ви ці пріоритети вирішували? Для мене це

 вирішується  так:  чи віддати Дніпропетровському метро, щоб його

 добудувати,  чи,  мабуть,  тим  людям,  яким  ви  не  виплачуєте

 зарплати,  маєте заборгованість (це вчителям, яких ви скорочуєте

 сьогодні; це шахтарям)...

      Дякую за увагу.

 

      МАТВІЙЧУК.  Значить,  дійсно,  ми кожний день назанчаємо ці

 пріоритети, виходячи  з  того,  скільки  поступає  коштів.  Така

 необхідність  пов'язна  в  зв'язку  з  тим, що кожний день в нас

 поступає  доходів  менше, чим треба  на соціальні  витрати.

      Я вас запрошую до Мінітсерства фінансів, щоб ви в слідуючий

 раз  розуміли,  що це за проблема, подивитися кя ми визначаєм ці

 пріоритети  і  все  стане  на  свої  місця.  Я  вас  запрошую до

 Міністерства  фінансів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Омельчук.

 

      ОМЕЛЬЧУК.

      Прошу передати слово секретарю фракції........ України пану

 Ковтунцю.

 

      КОВТУНЕЦЬ

 

      Фракція  Народного  Руху.

      ............Володимере  Макаровичу, скажіть, будь ласка, за

 1994  рік  видано  бюджетних  позичок  на  суму  6, 4 трильйонів

 карбованців,  які  фактично станом на кінець минулого року ще не

 були  повернуті  підприємствами. Яке становище зараз, тому що за

 графіком  погашення вже на сьогодні цих боргів немало буде. Вони

 мали повернути  всі кошти,  чи  повернуться  кошти?

 

      МАТВІЙЧУК.  Значить,  у  нас  не було повернуто станом на 1

 січня із цієї суми 5, 8 трильйонів карбованців, на сьогодні вони

 ще  не  повернуті,  на  превеликий  жаль. Ми вживаємо заходи для

 того, щоб  їх повернути.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Сідайте,   будь   ласка.   Пустовойтовський,

 співдоповідач.

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ.

      Уважаемые  коллеги,  отчет  о  выполнении  Государственного

 бюджета  тут детально не рассматривается и, наверное, нет в этом

 смысла, поскольку уже рассматривался вопрос. И еще нет смысла по

 той  причине, что все повторяется в зеркальном отражении. Каждый

 год    нам   обкясняют   о   том,   что   из-за   недовыполнения

 предполагаемого   обкема   производства  промышленностью,  из-за

 неплатежей  в  бюджет  и  так далее бюджет недополучает огромных

 цифр.

      Это  так.  Беда  только  в  том,  что  мы  слушаем отчеты о

 выполнении  бюджета  из  уст  заместителя  министра  финансов. В

 лучшем случае министра финансов, как было в прошлом году. А ведь

 общее  руководство  экономикой осуществляет все Правительство, и

 оно должно влиять на то, чтобы прогнозные показатели выполнялись

 и доходы в бюджет были, оно должно следить за тем, чтобы не было

 такой  большой внутренней задолженности и чтобы были платежи как

 в  бюджет,  так  и  друг  другу,  то есть, надо, чтобы управляли

 страной.

      А  тогда, когда большинство вопросов пущено н а самотек, мы

 имеем    то,  что  имеем.

      Ясно, что этот кризис сегодня наносит удары прежде всего на

 социальную  защиту  населения.  Если в 1995 году, я перехожу уже

 сраху  к  1995  году, потому что здесь точно то же самое, что по

 1994,  и  я сделаю  мостики на 1996.

      Если  в  1992  году  фактические расходы на цели социальной

 защиты населения составляли 8, 3% олт общих затрат бюджета, то в

 1995 они уже 3, 5% составили, а в номинальном исчислении это еще

 меньше.

      В  такх  же масштабах снижаются более чем в два раза даже у

 удельном  весе  затраты  бюджета  на государственные капитальные

 вложения.

      Снижены  удельные затраты на просвещение, культуру, науку,

 народное  хозяйство  в  три  раза.

      Однако они возросли на правоохранительные органы более, чем

 в  два  раза, судебную власть -1,5 раза, Прокуратуру -1, 5 раза.

 Рост  преступности  из-за  резкого  снижения  жизненного  уровня

 основной  массы населения заставляет власть защищаться. Отсюда и

 финансирование.

      Из-за   значительного   сокращения   выпуска  отечественной

 продукции   резко   упала  доля  дохода  бюджета  от  налога  на

 добавленную  стоимость - 25, 8% она составляла в 1994 году; 12,5

 в  1995; налога на прибыль соответсвенно 14, 1 и 10, 8; акцизный

 сбор 3,4 и 2,5.

      Ряд позиций доходной части бюджета за 1995 год выполнены на

 11,   5   процентов   поступления   в  фонд  развития  топливно-

 энергетического  комплекса.  33,  6  поступление  от  реализации

 драгоценных  металлов  и драгоценных камней. 48, 8 отчисления от

 геологоразведочных работ и другие.

      Тут  в  одном  случае  правительство на 4 месяца опоздала с

 разработкой инструкции. В другом случае просто недоработки и так

 далее.  И все это результат выполнения закона о бюджете, который

 в  конце  то концов был нами уточнен за 15 дней до конца года. И

 если  бы  в  правительстве  был достаточно ответсвенный подход к

 исполнению  бюджета  и  если  б в нашем законодательстве были бы

 нормы,   которые   бы   привлекали   бы  к  ответсвености  вышие

 управленческие  лица,  то  может быть было бы значительно лучше,

 чем  у  нас  получилось.  Ибо даже в поправленом бюджете столько

 погрешностей, что бюджет далек от выполнения.

      Можно  ли считать подходы правительства к выполнению закона

 о  бюджете  отвественными?  Нет нельзя наверное. Хотя бы потому,

 что  правительстве за это никто не несет ответсвености, никто не

 отвечает.  Какова  дисциплина,  таков  и спрос. В целом доходная

 часть бюджета за 1995 год выполнена на 84,96 процента.

      А  как выполняется расходная часть бюджета? В целом расходы

 выполнены  на  уровне  89,  9  процента. Пры это дефицит бюджета

 привышен на 11, 84. А Национальный банк Украины вопреки закона о

 бюджете  выдал  кредита  на  50 триллионов карбованцев больше. И

 таким образом  привысел эмиссию.

      Какова же политика правительства в расходной части бюджета?

 Смело,   не   считаясь  с  законом,  перерасходованые  бюджетные

 средства  на  содержание  Кабинета  Министров,  о  чем здесь уже

 докладывлось в размере 360 миллиардов карбованцев. На содержание

 главы   государства   11  миллиардов.  Прочие  затраты  бюджета,

 перерасходовнао  на на 3 трилиона карбованцев. Прочие затраты по

 народному    хозяйству    перерасходованы   на   28   триллионов

 карбованцев   -252,   2   процента;  финансирование  космической

 программы перерасходовано на 1 триллион.

      Наряду  с  этим на содержание домов-интернатов, здесь уже в

 реплике это звучало, и других учреждений социального обеспечения

 недодано  2,  9  триллиона карбованцев -38, 5 процента. На фонде

 социальной  защиты  инвалидов  сэкономлено  около  7  триллионов

 карбованцев.   На   социальное  обеспечение  недодано  болдее  7

 триллионов  карбованцев  и  так далее. То есть, экономим за счет

 самых  засисимых слоев населения: сирот, инвалидов, пенсионеров,

 малоимущих.  Такая  политика  не  имеет ничего общего с тем, что

 записано  (я ссылаюсь на Конституционный договор ибо Конституция

 еще   тогда   новая  не  действовала,  статья  1  "Украина  есть

 демократическое,  социальное,  правовое  государство  и защищает

 интересы граждан".

      Спасибо.

      Провозгляшено,   принято,   а   действия  антисоциальные  и

 защищают интесы, как видите,  далеко не этих неимущих граждан.

      План   доходов   местных  бюджетов  (неконторый  экскурс  в

 сторону)  тоже  выполненн  на 102, 9 процентов. Казалось бы, тут

 уже  должно  быть  все  в порядке. Однако не так. Действительная

 выплата   населению   на  покрытие  затрат  по  оплате  жилищно-

 коммунальных     услуг   выполнена   на   3, 74  процента.  Люди

 неджополучили  более  66  триллионов  карбованцев.  В  целом  по

 социальной    защите населения   из местных бюджетов недоплочено

 99,  4  триллиона  карбованцев,  выполшнение 73, 56 процента. По

 социальному   беспечению:  пенсионные  льготы  ветеранам  войны,

 труда,   многодетным,  содержание  домов-интернатов,  домов  для

 инвалидов  и  престарелых  недодано  5, 4 триллиона карбованцев.

 Дотации  на  школьные  столовые  на 83, 5 процента выполнены. На

 воду,   местный   електротранспорт,  теплоснабжение  и  жилищное

 хозяйство  недодано  47,  6  триллиона  карбованцев. Зато дважды

 перевыполнено  содержание исполнительной власти, перерасходов на

 14, 4 триллиона  карбованцев.  И  здесь  следует  отметить,  что

 несмотря на заметное перевыполнение расходов на просвещение -135

 процентов,  здравоохранение  -122,  культуру  -163,  капитальный

 ремонт    жилья   -350   процентов,   недостаточная   социальная

 направленность  политики исполнения местных бюджетов имеет много

 фактов.  И  здесь  вновь: пренебрежение к нуждам самых зависимых

 слоев населения.

      Таким образом, практика 1994 года продожается в 1995 году и

 переходит,  к сожалению, уже и на текущий год. нам очень приятно

 было  слышать  о  том,  что  примьер-министр  Павел Иванович дал

 указания -строго соблюдать бюджет, вносить вовремя попрвки и так

 далее.  Ну  а  что  делается? Вот за 4 года... за 4 месяца этого

 года. Какова обстановка? Доходная часть бюджета выполнена на 23,

 2 процента. (...........)  - на     33,3.

      Хотя   статистика  многолетняя  показывает,  что  в  первом

 квартале  в  первом  полугодии  доходы  бюджета  не  равны одной

 четвертой части. Лишь одна треть доходных статей выполнена. А по

 ряду  позиций  -поступления  от  0  до  3,  9  процента. К таким

 результатам     может     привести     только     продожительная

 бесконтрольность и безответственность.

      Характер  исполнения  расходной  части  бюджета  тот же. На

 содержание   пункта   беженцев,   компенсацию  реабилитированым,

 компенсацию  льготных  кредитов  на индивидуальное строительство

 жилья  н  селе и строительство за счет населения -не расходовано

 ни  одной  копейки.

      На   социальное   обеспечение   не   додано:   по   пенсиям

 военнослужащих  органов МВД -7 триллионов, пенсии военнослужащих

 армии  -8, социальной защите инвалидов -5, 4, домам-интернатам и

 другим учреждениям -  1,7.

      Подобное с социальной культурной сферой -где даже не платят

 по  несколько  месяцев  зарплату  -наукой,  народным хозяйством,

 конверсии  оборонных  предприятий  и так далее. Но на содержание

 Кабинета Министров средства перерасходованы и в этом году, и еще

 более щедрой рукой -131, 8 процентов. На содержание Президента и

 его  аппарата  -137,  4  процента.  Вновь  показатели выполнения

 доходной части местных бюджетов лучше, чем государственного.

      И  здесь  главная  причина  -опять  плохая работа народного

 хозяйства,   которым   плохо   управляют.   Политика  та  же.  И

 Правительство   за  счет  недовыполнения  на  социальную  защиту

 населения  недодано 82. 1 триллиона карбованцев или 56 процентов

 от   общего   обкема,  социальное  обеспечение  недодано  16.  5

 триллионов  карбованцев или 40 процентов от общего обкема.

      Допущены  перерасходы  на  содержание администрации органов

 Внутренних Дел.

      Наибольшие  перерасходы  допущены  по  местным  бюджетам  в

 Крыму,   Донецкой,   Днепропетровской,  Одесской  областях.  Как

 защищает  своих  граждан  сегодня  руководство нашей страны, так

 защищает своих граждан и руководство регионов.

      Надо  сказать,  что  на  содержание  других  ветвей власти:

 законодптельной,  судебной,  прокуратуры,  -ни в 1995 году, ни в

 1996   году   средства  не  перерасходованы,  Верховному  Совету

 недодано  в  96  году  0. 9 триллиона или 56. 4 процента. Судам,

 включая   Верховный   суд,   1.   5   триллиона  -55  процентов;

 прокуратуре  -1  триллион -60 процентов. Недофинансированы и все

 силовые структуры.

      Воистину   получается   так,   что  своя  рука  владыка.  В

 государстве,   где   не   уважаются   законы   правительством  и

 Президентом  порядка  быть  не  может,  и  его  к сожалению нет.

 Поэтому   пенсионеры  не  получают  вовремя  пению,  студенты  -

 стипендию, вся бюджетная сфера - зарплату.

      Проверки   КРУ,  Генеральной  прокуратуры  показали,  что с

 дисциплиной  у  нас  в  стране  плохо,  поэтому  вторым  пунктом

 предлагаемого   постановления  комиссия  по  бюджету  предлагает

 Президенту    принять    ряд    активных    мер   по   наведению

 государственного  порядка.  А  по  итогам  94  года предлагается

 Кабинету Министров представить проект законов о возбуждении, так

 сказать,   об  увеличении  ответственности  должностных  лиц  за

 выполнение бюджета.

      Я убежден в следующем, чтобы законы выполнялись, уважение к

 ним должно быть не на словах, а  на деле постоянно и этот должны

 в первую очередь демонстрировать высшие эшелоны власти страны.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будуть  запитання? Є, будь ласка, запишіться 5

 хвилин.

      Вітренко, Дем'ян.

 

      ВІТРЕНКО Н. М. Шановний співдоповідачу, у мене питання саме

 для  вас.  І  до  вас.  Те,  що  робить Кабінет Міністрів, якого

 захищає Президент,  мені  зрозуміло  - вони  свідомо  стимулюють

 розграбування України, саме вони...

      Але   Верховна  Рада  за  Конституцією  (як  її  тільки  не

 перекривлюють,  але  вона всеодно Верховна Рада за Конституцією)

 відповідає  перед  народом  України  за  соціальні наслідки всіх

 реформ,  всіх  перетворень.  Ви  дуже  добре  зробили аналіз, ви

 показали,  що  бюджет  1994  і  1995  років весь перекорьожений,

 зроблено  з  ним...  ну,  згвалтований  бюджет,  взагалі  просто

 згвалтований  - з 26  статей  доходів  з  1995  року виконано 2!

 Виконано,  як записано  в  законі... 91 стаття витрат - виконано

 18...

      І  ось у мене питання до вас. Як же ви можете, аналізуючи і

 роблячи  висновки,  що  зроблено  з  бюджетом,  пропонувати таку

 слабку  постанову?! Ми ж повинні сьогодні якісь заходи приймати?

 Чи  ми  просто будемо вказувати Кабінету Міністрів в 101 раз, що

 вони невірно роблять?!.. Питання до вас. Дякую.

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ.  Спасибо  за  вопрос интересный. Я должен

 сказать  следующее.  Мы  контролировали  бюджеты в течение года,

 неоднократно   обращались   письмами   к   Премьер-министру,   к

 Президенту  о  непорядке с выполнением Государственного бюджета.

 По итогам года мы обратились в Генеральную прокуратуру для того,

 чтоб  привлечь  внимание  правоохранительных органов и для того,

 чтоб воздать должное виновникам...

      Я  вам  должен сказать, что прокуратура, проведя проверки,

 направила  весь свой огонь по низам. По верхним эшелонам власти,

 которые допускают эти отклонения, никакой информации мы так и не

 дополучили.  И  поэтому  в  постановлении  по  итогам выполнения

 бюджета  за  1994 год мы предлагаем представить проект Закона об

 ответственности  высших  должностных  лиц о выполнении бюджета с

 тем,   чтоб   создать   правовое   поле   для  привлечения...  к

 ответственности.

      Что же касается слабости, ну, тут мнения могут быть разные.

 Мы предложили проект, пожалуйста, давайте его  усилим.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дем'ян, Манчуленко.

 

      ДЕМ'ЯН,   Турківський  виборчий  округ  номер  281,  Конгес

 українськийх націоналістів.

      Шановний пане співдоповідачу, я слухаю ваший виступ, слухаю

 оці  майже  нецензурні  брутальні  вигуки,  які виголошує відома

 парочка  у нашому парламенті і  ваші  керівники по  партії...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви по суті...

 

      ДЕМ'ЯН...  і  виникає в мене таке питання: чи ви колись хоч

 одним добрим словом щось скажете позитивне про те, що робиться в

 нашій  державі?  Чи  ви  закомплексовані  тільки  на те, щоб усе

 очорнювати,  опльовувати  і  паплюжити?  Чи  не  пора  вже  тому

 поставити  край?  Люди  це розуміють і ставлять перед нами отаке

 питання:  чому  ви  даєте  їм  постійно лити......... на все, що

 стосується України, її нації і держави?

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ.  Спасибо  за  интересный  вопрос.  Я  вам

 должен  сказать,  что  ваш  вопрос, тональность  и  брутальность

 вопроса четко охарактеризовали, кто из нас более закомплексован.

      ОПЛЕСКИ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Манчуленко, Свято.

 

      МАНЧУЛЕНКО

 

      435  округ,  фракція Народного  Руху  України.

      Я хотів задати запитання заступнику міністра фінансів, але,

 я  думаю,  що,  можливо,  ви зможете дати на нього відповідь. Чи

 перевірялися   вами,   вашою   Комісією   бюджетною   разом   із

 Міністерством   фінансів  і.......  КРУ  використання  бюджетних

 коштів  наступних  напрямків,  а саме: закупівля офісних меблів,

 закупівля транспорту для державних службовців, закупівля квартир

 за державні кошти.

      Оскільки  в мене  на  окрузі  є  конкренті  факти, які саме

 підтверджують використання бюджетних коштів по цих напрямках. Як

 говорив  заступник  міністра  фінансів, треба обирати пріоритет.

 Так які ж у нас все-таки п ріоритети -ці, які я називав чи в нас

 якісь  інші  пріоритети? Дякую.

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ.   Спасибо за  вопрос.

      Прежде  всего, заместитель министра докладывал о выполнении

 государственного  бюджета.  Что же касается тех проблем, которые

 на  вашем  округе  -это местные бюджеты и их проверяют областные

 Советы  и там  даются  этим обстоятельствам  оценки.

      Мы  на  протяжении  всего года занимаемся контролем, есть у

 нас  аналитическая  группа,  мы  неоднократно  ставим  ворпосы и

 направляем  критические  материалы  о  тех  недостатках, которые

 имеют  место  в  Прокуратуру,  Президенту,  Премьер-министру для

 принятия оперативных мер в тех случаях, когда нарушение есть.

      Что  же  касается  тех  случаев,  которые  вы приводите, то

 проверка  КРУ  показала  многочисленные факторы, когда бюджетные

 средства   используются   не  по  назначению,  и  виновные  лица

 привлечены  к  ответственности.  Другое  дело,  что это не в том

 обкеме, который бы нам хотелось, чтобы быстрее покончить с этими

 безобразиями,  но тут,  видимо,  инам  надо  работать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.     Свято Василь Петрович.

 

      СВЯТО.   Дякую,  Олександре Миколайовичу.

      Шановний  доповідачу,  шановний Володимире Макаровичу, я не

 знаю, хто буде на це запитання відповідати, але якщо прокуратурі

 генеральній всі питання ясні відносно звіту за бюджет 1994 року,

 о  мені  не  зовсім  вони  ясні.

      А  тому  я хочу задати питання: з якою метою були залучені,

 мобілізовані  до  бюджету  суми,  взяті  в Національному банку в

 кредит  в  розмірі 132 трильйони карбованців, якщо було потрібно

 112  трильйонів  карбованців?

      Хто і як використав цих 20 трильйонів карбованців, шановні?

 Чому  в  цей  самий  час  з  пенсійного фонду не було виплачено,

 недовиплачено  10,  4 трильйона карбованців, хоча там залишалося

 4, 6 трильйона?

      І  ще  одне  запитання.  Чому  ви  так  шановний Володимире

 Макаровичу   любите   той   рядок,   що   називається   народним

 господарством?  І  перевиконанням  той  рядокчок складує 115-118

 відсотків. І з'їдає він, з'їв вірніше, в 2 рази більше, чим дані

 податки з прибутків  підприємств. Дякую за увагу.

     

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ.  Александр  Николаевич,  я так понял, что

 оба вопроса к Владимиру Макаровичу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Володимир  Макарович.  Сідайте,  будь  ласка,

 Володимир  Олександрович.

     

      МАТВІЙЧУК.    Що    стосується    видатків   по   народному

 господарству,  то  я  у  своїй  інформації говорив про те, що по

 цьому  розділу  видатків  ви  показали видатки, які проведені за

 рахунок  резервнего  фонду.  В  плані  вони  планувалися окремою

 строчкою, а у звіті ми показали їх по відповідних галузях.

      Взагалі,   що   стосується  політики,  підтримки  народного

 господарства, то можливо моя точка зору і неправильна, але у нас

 наступив  уже  такий  час,  коли ми повинні іти іншим шляхом. Ми

 повинні  підвищувати  реальний рівень життя лише через підтримку

 виробництва,  і  получивши  доходи,  спрямувати їх на соціальний

 захист  населення.  Тому  у  тих цифрах, у звіті, які єсть, я не

 вбачаю  там якесь порушення у фінансуванні видатків по народному

 господарству.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  У нас є бажачі виступить? Висвітіть,

 будь  ласка,  хто  в  нас  записався.  Скільки відведем часу, 10

 хвилин?  10 хвилин, будь ласка.

      Ковтунець, Шкарабак.

      Я  думаю,  що  ми  тут  уже  батогом  обуха не переб'єм, як

 кажуть.  нам  просто  нада  прийнять  те, щог єсть, і думать над

 бюджетом 1996, 1997 року і як потрібно контролювать.

     

      КОВТУНЕЦЬ.

      Володимир Ковтунець, фракція Народного Руху, місто .........

      Звичайно  треба  погодитись з Олександром Миколайовичем, що

 тут  ми заднім числом нічого не поправимо, але обговорення варто

 провести,  щоб  не  робити  тих  помилок  у  майбутньому,  і вже

 нинішнього року постаратися дати  лад із нашим бюджетом.

      Дозвольте  зупинитися  на  декількох  моментах.  Перше  -це

 абсолютна  безвідповідальність  і  Уряду  і  парламенту,  як при

 плануванні,  так  і  при виконанні бюджету. Зверніть увагу, 1995

 рік.  Тільки  18 відсотків  недобору  доходної частини припадає,

 власне,  на  падіння  виробництва,  тоді  як  решта  -це,  треба

 признати,  наші з вами прорахунгки при плануванні бюджету. Я вже

 не  кажу  про  те,  що  на  1995 рік планування макроекономічних

 показників  зроблено з грубими помилками. Планували приріст 1, 5

 відсотка, а отримали більше  11 відсотків падіння.

      Є  небезпека,  що  і  нинішнього  року  ми  матимемо таку ж

 ситуацію, тобто ми ще діємо за соціалістичним принципом: якомога

 краще  написати  план,  а  як  буде  виконуватись, як бог дасть.

 Здається,  треба  говорити нарешті правду. Так само, як вимагати

 абсолютної дисціпліни виконання того, що записано в законі.

      Друге. Бюїджет наш уже в котре не є соціально орієнтованим.

 Ми  левову  частку  доходів  бюджету  намагаємось  спрямувати  в

 народне  господарство.  Тішимо  себе  надіями, що це дасть якусь

 віддачу.  Насправді  не отримуємо нічого. І сьогодні у відповіді

 заступника   міністра   чітко   прозвучало:"  Ми  віддали  6,  5

 трильйонів  бюджетних  позичок  під  сміхотворно низькі для 1994

 року  відсотки.  До  цього  часу  не  отримали ні цих грошей, ні

 відповідної  продукції". Зате на соціальний захист ми витрачаємо

 тільки   13,   2  відсотка  нашого  бюджету  тоді,  коли  навіть

 благополучні  країни  в економічному відношенні витрачають 20, а

 то і 30 відсотків бюджету на соціальний захист свого населення.

      Якщо   говорити   про   виконання,   то  соціальна  частина

 виконується  ще  гірше.  Ми  ще менше уваги приділяємо основному

 нашому завданню і цифри....

      1994  рік. Установи соціального захисту профінансовано лише

 на  25  відсотків до   плану.

      1995  рік.  В  цілому  соціальний  захист  на  73  відсотка

 профінансовано  тоді, коли в цілому бюджет виконується приблизно

 в  90  відсотків.  Деякі  статті,  скажім  як  додаткові виплати

 населенню  на  покриття  витрат  по  оплаті  житлово-комунальних

 послуг  -3  відсотка  із  консолідованого  бюджету 1995 року і 0

 відсотків із  Державного  бюджету.

      1995   рік.  В  пенсійний  фонд  отримано,  надійшло  на  7

 трильйонів  карбованіців  більше, ніж їх витрачено і ми сьогодні

 маємо  з  вами  проблеми із виплатою навіть пенсій. Тоді коли ця

 частина... Вибачте, в  мене  5  хвилин.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні,  у  вас  3  хвилини.  Я відключу мікрофон.

 Сідайте,  будь  ласка.  Я ще раз кажу: у вас 3 хвилини. Сідайте,

 будь ласка.

     

      КОВТУНЕЦЬ.  5  хвилин,  виступ  від  фракції. Ну Александре

 Миколайовичу, в мене є ще конкретне питання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шкрабак.

     

      КОВТУНЕЦЬ.  Це  виступ  від  фракції.  На нього дається 5

 хвилин.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка.

      ШУМ В ЗАЛІ

     

      КОВТУНЕЦЬ....відносно  фінансування народного госпадарства

 абсолютно  відсутні  будь-які  критерії  відбору  підприємств  і

 галузей, які... в яких треба вкладати дійсно бюджетні кошти, які

 дадуть віддачу, які будуть сприяти підйому виробництва в цілому.

 Про  позички я вже говорив. Треба ще згадати про гарантії Уряду,

 які  видані  підприємствам  на отримання іноземних кредитів і ці

 кредити  не  погашені  і  ми  розраховуємося  за чужі прорахунки

 витратами  із  Держвного  бюджету.  При  цьому  не  фінансується

 освіта, не фінансується охорона здоров'я, не фінансується наука.

 Врешті-решт...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Відключіть мікрофон. Шкрабак. За ним Степенко.

 Василій  Іванович.

      Шкрабак,  я  оголосив,  за  ним  Степенко,  немає. Степенко

 Василій  Іванович. Буздуган, будь ласка, а потім Вітренко. Ну як

 же так, щоб Вітренко не виступила.

     

      БУЗДУГАН

     

      Дякую,  Шановні  колеги,  я  зразу  хочу  сказати,  о цього

 виступу я готувався 2 роки. Це може видатися несерйозним, але це

 є  правда:  2  роки  я готувався, готував матеріали для розгляду

 саме  цього  питання.  Я переппрошую. Колега, я не хочу називати

 ваше призвище.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Васильович.

     

      БУЗДУГАН.  Я  хочу вибачитися перед колегою Дем'яном, але я

 буду  лаяти  уряд і хочу сказати: лаяти уряд і лаяти державу -це

 не одне те саме, а може інколи і навпаки.

      Що  я хочу сказати: в мене є 6 основних претензій о проекту

 бюджету  94 року. Про бюджет 95 року я пропоную сьогодні взагалі

 не говорити, надто було мало часу, щоб його розглянути. Я зробив

 спеціальну  роботу:  порівняльний  аналіз  бюджетів 93, 94, 95 і

 проекту на 96 рік. Що я отримав з цього порівняльного аналізу?

      По-перше,  те  що  нам  роздали,  пам'ятаєте,  коричньового

 коліру такі папочки, можете викинути їх в смітник. Пояснюю чому,

 тому  що бюджет був прийнятий першого лютого 94 року, а поправки

 до  бюджету  6  грудня,  практично  під  кінець,  і  вам  подали

 порівняння  до тих  поправок, тобто не до того, що приймалося на

 самому початку року, а що по факту вийшло.

      А що буде, якщо порівняти з тим що вийшло, що було з самого

 початку.  Ну,  для  початку пропало дві статті доходної частини-

 плата   за   транзит  нафти  і  газу  та  аміаку  трубопроводним

 транспортом  України  і  надходження  сум  різниці в цін на газ.

 Загалом  це  склало  27 з копійками трильйонів або 8. 2 відсотки

 доходної частини бюджету. Де ці гроші? Відповіді на це питання я

 не маю.

      Далі.  Певні  статті  були  приблизно  в  350  разів  менші

 надходження ніж планувалося.

      Наступне питання - використання державного майна. На кінець

 1994 року 52% майна було державним -більше половини. Ми отримали

 за  це  357  мільярдів 858 мільйонів, або 0,1%  доходної частини

 Державного  бюджету.  Ефективність  розпорядника  держави? Де ці

 гроші,  де  реальний  прибуток з цих підприємств?! Він же ж десь

 був...

      Наступне.   Всі...   ну,  вже,  мабуть,  забули:  постанова

 Кабінету  Міністрів та Національного банку від серпня 1994 року,

 коли   виконали   256  трильйонів,  коли  весь  бюджет  був  350

 трильйонів!..  От  така  вам була емісія!.. Дехто вже забув, а я

 пам'таю... Де ці гроші? Хто поніс відповідальність за таке... за

 таку політику?!

      Наступне. З січня по жовтень заробітна плата виросла...

      Я перепрошую: я прошу добавити ще, колеги...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, часу у нас немає... всі...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Давайте... Ми - по скороченій схемі Я...

     

      БУЗДУГАН Ю.О. Добре, тоді я скажу зразу... я тоді...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ще,  шановні  колеги, вважаю: ми вже бюджет

 1994  року  не  поправим,  але ті зауваження, які висловлюються,

 безперечно,  вони повинні лягти в основу нашої роботи по бюджету

 1996 року. Менше зауважень давайте...

     

      БУЗДУГАН Ю.О. Олексадр Миколайович, я.....................

 я більше не буду називати -дозвольте висновки. Тільки висновки!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. ...або давайте продовжимо обговорення...

      Сідайте, будь ласка.

     

      БУЗДУГАН  Ю.  О.  Шановні колеги, я вважаю, що цю постанову

 приймати   не   можна.   Нам   роздали   лист   від  Генеральної

 прокуратури - його  можна не читати, тут є 1 маленький абзац, що

 "...вирішити  питання про відповідальність винних посадових осіб

 Мінфіну  не  вбачається за можливе у зв'язку з давністю строку".

 Ну, то що, кинемо щуку у річку?!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Олексійович, ці справки у всіх єсть... на

 руках...

     

      БУЗДУГАН  Ю.  О.... Я пропоную створити спеціальну комісію,

 яка  б зайнялася розглядом персональної відповідальності виннних

 осіб! І готовий під час відпустки в цій комісії працювати!..

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітренко, будь ласка.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Шановні колеги, виконання бюджету 19934 і

 1995 років в Україні - це детективна ісаторія. І якщо пан Дем'ян

 не розуміється ні в чому, навіть в парочках, то я думаю, що інщі

 депутати   все   ж  таки  мають  відповідальність  перед  своїми

 виборцями...

      Що  таке  бюджет?  Бюджет  -це  спочатку  складається план,

 плануються  які  повинні  бути  макропоказники, продумується яка

 повинна  бути  податкова  політика  і  під  це  підводяться  вже

 витрати, що можна людям виплатити з того, що очікує держава.

      1994 рік показав,   це вже ви були депутати, я не була тоді

 ще  депутатом, ви вже свою персональну відповідальність маєте за

 те,  що  1994 рік -це втричі перекручений бюджет. І ніхто ніякої

 віповідалнсті  не  поніс.  І  я  ніколи не погоджусь з тими, хто

 каже: це   вже минуло, давайте думати на майбутнє. Як думати про

 майбутнє,  коли за минуле ніхто не відповілає. Ніхто не відповів

 де  кошти ділися.

      Тепер  1995 рік. Ви подивіться, будь ласка, на цей звіт, що

 нам  розданий. Я переконана, що жодна цивілізована країна такого

 бюджету,  такого  звіту  про  бюджет  не має. Тому що, дивіться,

 статті  доходів  -із  26 статей доходів виконано, тобто, в межах

 від  99 до 101 %   2  статті.

      Де  всі  останні  статті? Яку б ми не взяли статтю доходів,

 візьмемо  тілки  одну, бо часу мало. "Імпортне митона товари, що

 ввозяться суб'єктами підприємницької діялності та громадянами" -

 виконано  по  доходах  на  61%,  60, 69. І так все по зовнішньо-

 економічної діяльності.

      Що  відбувається  в Україні? Розбіжність в даних Державного

 митного   комітету   та  Міністерства  статистики  за  1995  рік

 встановило  1 мільярд доларів США щодо експорту і 3, 9 мільярдів

 доларів  США щодо  імпорту.

      Немає  обліку,  що  вивозиться  і  що  ввозиться в Україну.

 Звідки  ж  мито  візьметься?  Звідки  ж  доходи бюджетів? І так,

 я кажу,  24  статті перекручені.

      Беремо  видатки  бюджету.  Це  взагалі жах. Наші люди, наші

 виборці кричать, що вони не можуть заплатити за квартиру, за газ

 і   вугілля, а  виконана ця стаття  бюджету - це вже 1995 рік на

 3,  74 %. На чотири відсотки виконана стаття! І я переконана, що

 коли  людям  свідомо  нав'язують  думку:  не беріть субсидій, бо

 будуть  за  них  розплачуватись  ваші  нащадки, людей залякують,

 людей  відштовхують від того, щоб держава навіть щось допомогла,

 це робиться свідомо, щоб видатки пішли на іншу мету.

      І  ось,  коли  ми  читаємо  пояснення,  які  нам  дали,  ви

 дивіться,  беремо  пункт 4. 3:"Інші видатки бюджету виконані на

 172%".  Так  от  знаєте, делікатно, вдвічі перевиконані видатки.

 Куди вони пішли, що таке вдвічі перевиконано? І пояснення, бо це

 идатки,  які  проведені за рахунок резервного фонду Кабміну. Так

 що  таке Кабмін? Є держава сама по собі, а резервний фонд сам по

 собі? Вони, що хочуть, те і планують, що хочуть, те і роблять?

       Так  я нагадую, що коли Рузвельт прийшов піднімати Америку

 з  руїн,  він  почав з бюджету, він почав з податкової політики,

 він почав з наведення порядку.

      Тому  я  пропоную  нас  сьогодні, і, продовжуючи пропозиції

 Буздугана  визнати  діяльність Уряду по виконанню бюджету 1994 і

 1995    років   незадовільною,   створити   слідчу   комісію   з

 депутатського  корпусу  для  того,  щоб  персонально  винні були

 наказані.  Бо  коли  один винний в невиплаті заробітної плати, а

 потім його підвищують і роблять прем'єром, один винний в тому, а

 його ще кудись підвищують, то це вже ганьба для України. Ось що,

 пане Дем'ян, повинні думати депутати, коли обговорюється бюджет.

 А  що  у вас  у розумі,  я взагалі  не знаю.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги, тут, безперечно, можуть, якщо

 не  кожний,  то  кожний  другий  виступить  в цьом у залі і дати

 дійсно  серьйозну  і  принципову  оцінку  тим порушенням, які ми

 маємо  по  виконанню бюджету  і  за  1994  і за  1995 рік.

      Але  ми,  мабуть,  повинні з вами, дійсно, тут підійти ще з

 тієї  позиції, якщо кожний рік міняються міністри фінансів, якщо

 кожний  рік  міняються  Кабінети  Міністрів  і Прем'єр-міністри,

 безперечно,  і  Наталя  Михайлівна  і  всі,  хто виступав, праві

 стопроцентно, якщо не більше.

      Тому, мабуть, нам потрібно врахувати сьогодні затверджуючий

 бюджет 1994-1995 року. І в одній ів другій постанові внести такі

 пункти,  які  б  давали  можливість  і  Верховній  Раді, і нашим

 законодвчим  органам,  мається  на  увазі  прокуратурі, серйозно

 контролювати  дотримання виконання того бюджету, який затверджує

 Верховна  Рада. І встановити дійсно персональну відповідальність

 тих, хто за це повинен нести відповідальність.

      Я  думаю,  шановні  колеги,  ми  з  вами  в  лютому місяці,

 розглядаючи    це    питання,   надали   доручення   Генеральній

 прокуратурі.  Генеральна  прокуратура займалася, в травні місяці

 це  питання  розглядалося  в  комісіях. І ми одержали з вами той

 проект  по  бюджету  за 1994 рік, який сьогодні вноситься на ваш

 ролзгляд.

      Перше.  Доповідну  записку  Генеральної прокуратури України

 від  17  травня 1997 року про результати перевірки державного...

 до  одержання  Закону України "Про державний бюджет на 1994 рік"

 взяти   до   відома.

      Звіт  про  виконання  Державного  бюджету  затвердити.

      Третє.   З   метою  запобігання  у  подальшому  порушень  у

 виконанні   державного   бюджету   України  зобов'язати  Кабінет

 Міністрів  України  разом  з  Генеральною  прокуратурою  України

 розробити  і  до  1  вересня  1996 року подати до Верховної Ради

 України  пропозиції щодо правового механізму, який би передбачав

 відповідальність  членів Уряду та інших посадових осіб, винних у

 порушенні бюджетної дисципліни.

      Я  прошу проект цей прийняти за основу. Я прошу розібратись

 і   давайте  проголосуєм.  А  потім  доповнення...  Ну,  давайте

 попробуєм  непоіменно.  У  нас  в залі 304 депутати. Будь ласка,

 розберіться...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка, і голосуєм дружно. За основу бюджет 1994 року.

     

      "За"-

     

      Єсть  інші  якісь думки? Володимир Романович Марченко, будь

 ласка.

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

     

      Уважаемый  Александр  Николаевич!  Мы  сегодня, и не только

 имеем  документы по бюджету 1994 года, который показывает о том,

 что  разворованы  государственные  деньги,  разворованы. Люди не

 получают  заработную  плату,  а отдельные чиновники использовали

 Государственный  бюджет  в  корысных  целях  для  личной наживы.

 Поэтому   было   предложение,   и   я  прошу  поставить  его  на

 голосование,  о том, чтобы сегодня создать следственную комиссию

 из  депутатов  для  того,  чтобы помочь Генеральной прокуратуре,

 которая   осторождничает,   которая   боится   взять   на   себя

 ответственность,  которая  сегодня  подконтрольна  под действием

 Президента  и исполнительной власти. Так от решить этот вопрос и

 защитить, и навести порядок в Украине может только парламентская

 комиссия  следственная,  которая будет иметь право проверить как

 три раза корректированный бюджет 1994 года мог быть невыполнен и

 куда  делись деньги, о которых говорил и Юрий Буздуган и Наталья

 Витренко.

      Поэтому  така  я же процедура, прошу, по 1995 году. Почему?

 Потому  то  мировая  практика  говорит:   если  на  100  доларов

 перерасходуется  статья  бюджета  в  других странах, то министра

 привлекают  к  уголовной  ответственности.  А  у нас вакханалия.

 Поэтому,  пожалуйста,  следственную комиссию, только после этого

 утверждать отчет по бюджету 1994 и 1995 года. Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю, шановні колеги, ми давайте за основу

 приймем, а потім з вами відредагуєм, що добавить.

      Гармаш,  будь  ласка, Олексієнко. Єсть, ну то до 1995 року,

 есть, я скажу.

      Гармаш, будь ласка.

     

      ГАРМАШ.

      375 избирательный округ, Ордженикидзенский, Пролетарский. Я

 хотел  обратить  ваше  внимание.  У  нас интересное обсуждение -

 бюджет. И который раз мы к нему относимся поверхностно.

      За  1994 год бюджет не такой уж простой был и мы тяжело его

 раздали.  Вы  знаете,  мы  стали депутатами и впервые утверждали

 этот  бюджет.  Крижды  раз мы его корректировали и так далее. Но

 однако не 1995, не1994 и 1995 год и даже 1996 мы, получается, не

 извлекаем    уроки. Вот  что страшно.

      Мы  не  проанализировали  -где же ошибки мы... Вот доходная

 часть.  Ну  кто  проанализировал,  почему  в доходной части 1994

 года  -липа, 1995 года -липа, 1996 -липа. Почему я говорю: липа?

 Написали  цифры  одни,  практика  поехала  -у  нас совсем другие

 цыфры.  У  нас   этих  цыфр   вообще  не получается.

      А  саме страшное, Александр Николаевич и товарищи депутаты,

 у  нас оказывается -кто был директором, знает -у нас есть смета,

 называют.   Так   вот,   первая  статья  -"Заработная  плата"  -

 оказывается   у  нас  не выплачивается.

      Так  что  у  нас  в  бюджете  ж  лежит? Огромные триллионы,

 миллиарды,  а на зарплату мы не можем найти копеек. Так с чего у

 нас  бюджет  состоит? Из   дутых   цифр?

      Так  давайте,  в  конце-концов, разберемся: что у нас здесь

 лежит  и 1997 год должен, извините, быть нормальным, с учетом...

 Мы  опытные  люди  уже.  Поэтому я считаю, Александр Николаевич,

 надо   четко  поставить  вопрос  тот,  что  поставили  депутаты:

 следственной  комиссии  разбраться.  Там,  где  есть  виновные -

 наказать,  извлечь  уроки.  Я тольк поддерживаю. Депутаты должны

 поддержать  нас.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Олексієнко. Алексеєнко.

     

      ОЛЕКСЕЄНКО.   Спасибо,   Александр  Николаевич.  Александр

 Николаевич,  вы  нас  не втягуйте, щоб ми голосували за цю... за

 таку  постанову.

      Ну  ви  ж дивіться, 1994 год вони треніровалися. 1995 год -

 треніровалися.  А  в  1996 году -уже пенсіонери зубами щелкають.

 Так до чого ми завтра дойдем?

      Я  Матвійчуку  задаю вопрос: студенты 8 месяцев не получают

 зарплату. Вин:  не може такого буть.

       3  письма  мені  написали  і  написали  усім організаціям,

 отвітьте  депутату.  Так  что  это  такое?  Я что у него подачки

 прошу?  Студенты  так  до сегодняшнего дня не получили пенсий, а

 він мені отписками отписується. Пенсіонери, нельзя я поддерживаю

 следственную  комиссию  и  разобраться  до  конца,  но не то что

 написала прокуратура. Видите ли, нет пидстав.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Ковтунець.

     

      КОВТУНЕЦЬ.   Дякую.  Олександре  Миколайовичу,  я  пропоную

 окремо   проголосувати   мою   пропозицію,  оскільки  Генеральна

 прокуратура   перевіряла   тільки   загальні   цифри,   загальне

 виконання,  там  дійсно  порушень  немає  і  немає  підстав  для

 кримінальної   відповідальності,   тому   доручити   Генеральній

 прокуратурі  провести  перевірку  використання бюджетних позичок

 підприємств, не отриманими 94 року, які до цього часу переважною

 більшістю   не   повернуті.   Давайте  займемося  хоча  б  одним

 конкретним фактом де можна шукати порушення.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ  Я думаю, шановні колеги, що пропозиції свіх вас

 зводяться  до  одного,  ми  повинні  ці  пропозиції узагальнити,

 доручити  комісії  Азарова  по  бюджету  доопрацювати  і  завтра

 винести   проект   постанови   такий,   який  би  передбачив  ті

 пропозиції,   які   були   внесені   по   створенню  спеціальної

 депутатської  комісії  по  розслідуванню  і  розгляду після цієї

 роботи  розгляду  на  сесії  підсумків розслідування і прийняття

 тоді  рішень.  А  сьогодні, я так зрозумів, що ні один ні другий

 проект постанови підтримки не найде. Чи є інші думки?

      Кузьменко,  будь ласка.

     

      КУЗЬМЕНКО

 

      Кузьменко Сергій,  "Комуністи України". Запоріжжя.

      Спасибі.  Я  пропоную  дуже  коротку постанову, яка, на мій

 погляд, цілком задовільнить моїх колег в залі.

      1.  Визнати  звіт  про виконання державного бюджету 94 року

 незадовільним.

      2. Утворити спеціальну слідчу комісію і припустимо там в 2-

 місячний  чи  в  якійсь  там  термін  доповісти  цій комісії про

 результати виконання бюджету 94 року.

      І  все,  і  досить.  А  вони  тоді  позвуть, погукають тоді

 прокурора і кого треба.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ярошинський.

     

      ЯРОШИНСЬКИЙ Б.Х.

      Шановні народні депутати!

      Ви,   кожен   з   вас  повинен  сьогодні  спитать:  чим  ми

 займаємось? Що дасть... дадуть оці розборки результатів того, що

 було в 1994 році?

      Після   зростання   іміджу   Верховної  Ради  в  зв'язку  з

 прийняттям  Конституції  чи  не  варто  нам  вивчити  уроки 1994

 року...  1994  (посторюю!) року і не робити того в 1996 році, бо

 вже  сьогодні кожному з тих, хто сидить тут (і в ложі уряду, і у

 Верховній  Раді) зрозуміло, що бюджет 1996 року буде виконаний з

 такими самими або більшиим похибками, ніж бюджет 1994 року...

      І   коли   ми   шукаєм   сьогодні   якихось  винуватих,  то

 зрозуміло...  я  розумію  пана  Марченка,  який...  якому  легко

 добиватися,  шукати  винуватих,  бо  один із винуватців сидить в

 Ізраїлі і не становить реальної небезпеки для того чи іншого!..

      Тому  я  пропоную:  зняти  це питання взагалі і переглянуть

 негайно,  до  літа, концепцію податкової політики в цьому році з

 тим,  щоб  новий  бюджет  формувався  на  слідуючий рік на новій

 податковій політиці.

      Дякую.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Пустовойтовський, і завершим, все..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я думаю, ми даром час гаєм...

     

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ

      Я  опасаюсь,  как  бы  мы  вместе  с  помоями не выплеснули

 ребенка!..  Проект  постановления  можно дополнить (и, наверное,

 нужно дополнить) созданием следственной комиссии, как предлагает

 депутат Марченко. И провести проверку.

      Но  нельзя  выбросить,  допустим,  третий  пункт:  "З метою

 запобігання в подальшому порушень у виконанні Державного бюджету

 України   зобов'язати  Кабінет  Міністрів  разом  з  Генеральною

 прокуратурою  розробити до 1 вересня та подати до Верховної Ради

 України  пропозиції щодо правового механізму, який би передбачив

 відповідальність  членів уряду та інших посадових осіб, винних у

 порушенні  бюджетної  дисципліни". Этот вопрос надо решать? Надо

 правовое  поле создавать? Чего мы от этого пункта отказываемся?!

 Мы  можем  не  согласиться  с тем, что утверждать бюджет за 1994

 год...  По-моему  так:  1-й пункт надо принимать, 3-й пункт надо

 принимать.   Пердложение  Марченко  принимать  и  таким  образом

 перейти к дальнейшей работе.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   колеги,   я   все-таки   ставлю  на

 голосування  прийняти  за  основу, а потім з вами подвимося 1-й,

 2-й, 3-й чи що нам треба викинуть, а що добавить. Ну, не можна ж

 так.  Ми  ж  пришли  в  тупік  і давайте каждий один одного буде

 звинувачувать. Я ставлю на голосування прийняти проект постанови

 по бюджету  1994 року за основу ще раз.

      Я прошу голосувати. Ну, неможна тільки повітря потрясать...

     

      "За"-

     

      Я  пропную  тоді  доручити  Комісії  по  бюджету  Азарова з

 урахуванням   всіх   зауважень   підготувати  проект  постанови.

 Тут..... Пустовойтовський, як заступник голови комісії. І завтра

 під  кінець  дня  винести  на затвердження тий проект, який буде

 доопрацьований  і  по  1994  і  по  1995  року з урахуванним тих

 пропозицій, які були внесені.

      Хто  за дану пропозицію, прошу проголосувати. На завтра. На

 завтра.   У  залі 325 депутатів. Нам потрібно 226 голосів.

     

      "За"-

     

      Рішення прийнято.

      Два слова  для  репліки ... Марченко, будь ласка.

     

      МАРЧЕНКО.

      Уважаемые  депутаты,  я  думаю,  что  депутат Ярошинский не

 только  не  корректно  выступил,  а и лукавил. Никогда у меня не

 было  покрытия  каких-либо  преступников.  А  вот  он,  покрывая

 проблемы  бюджета  1994  и  1995  года,  а  именно,  когда  была

 растаскана   казна   государства,   как   раз   стал  на  защиту

 преступника,  в том числе и Звягильского и ему подобных, которые

 раскрыты  и которые еще будут раскрыты. И поэтому именно вы, пан

 Ярошинский, продаете Украину.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Слухається   питання   рпо  проект  Постанови

 Верховної   Ради   України   про  майно  санаторієв  "Горний"  і

 "Прикарпаття".

      Павловський  Михайло Антонович,  будь ласка.

      Я,  шановні  колеги,  просив  би  вас зібратись з мислями і

 працювать.  Тому  що  сьогодні  значна частина груп і фракцій на

 зустрічах. Тому  давайте  за  них  відпрацьовувать. будь ласка.

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ. Шановний Головуючий, шановні народні депутати!

      Вам  роздані  матеріали  рпо  приватизацію  майна санатрієв

 "Горний"  та  "Прикарпаття".

      Ви   знаєте,   в  якому  стані  сьогодні  знаходяться  наші

 санаторії.   Ми   шукаємо  ефективного  власника,  тобто  такого

 власника, якй забезпечить нормальну роботу відповідних об'єктів.

      Так  от,  я  хочу  сказати, що ці санаторії є виключення із

 загального  правила, вони сьогодні нормально працюють цілий рік,

 і  ефективним  розпорядником їх власності на сьогоднішній день є

 профсоюзи  атомної  енергетики  і промисловості.

      Вони  підтримуються  Державним  комітетом  з питань атомної

 енергетики  і  отже,  можна сказати, що оці власники сьогодні не

 узаконені, але вони забезпечують нормальну роботу цих санатрієв.

      Я  хочу підкреслити, що ці санатрії мають виключне значення

 для   трьох   галужей  -Державного  комітету  з  питань  атомної

 енергетики,  Мінчорнобиля  і Мінекобезпеки.

      50% відповичаючих - це  якраз  працівники  цих   галузей.

      Ці  санаторії,  "Горний  має " 500 місця для відпочиваючих,

 "Прикарпаття  "  -400,  причом  у  один  корпус на 500 місць має

 готовність на 80%.

      І   сьогодні   Деркоматом  і  профсоюзи  відповідні  бачать

 можливості,  як  добудувати цей корпус без будь-якого інвестора.

 Тобто не треба віддавати нікому відповідну долю.

      Якщо  ми  приймемо  ту  постанову,  яка  запропонована,  то

 власниками  цих  санаторіїв  є  відповідно  від кількості членів

 профсоюзу,   тановляться   всі   наші   атомні   електростанції:

 Запоріжська,   Південно-Українська,   Рівненська,   Хмельницька,

 Чорнобильська,   Східний   гірничозбачувальний  комбінат  "Жовті

 води",   Придніпровський   хімічний   завод,   науково-виробниче

 об'єднання   "Прип'ять",  Жовтоводське  управління  будівництва,

 завод   "Електрон",   Харківський   фізико-технічний   інститут,

 санаторії  "Горний"  і  санаторій  "Прикарпаття"  вони  як члени

 профспілок  теж  стають власниками цих санаторіїв. Ну, і не буду

 перераховувати інші організації відповідною своєю долею.

      Я  хочу  сказати,  що  ось  уже 5 років, як ці санаторії не

 мають  власника. І тільки дякуючи добрій волі профсоюзів галузі,

 вони   зберігаються   і   є  у  працездатному  вигляді.  Я  можу

 перерахувати,  отут  в  мене навіть пронумеровано, 8 кроків, які

 були  зроблені відповідними постановами Верховної Ради, Кабінету

 Міністрів  для  того,  щоб це питання упорядкувати, але до цього

 часу  воно  не  упорядковане.  Єдине з цих 8 кроків, а саме крок

 рішення з'їзду відповідних профспілок про те, щоб взяти під своє

 управління  ці  санаторії,  виявився ефективним. Всі інші або не

 виконувалися,   або   були   неефективними.

      Тому  я  не хочу перераховувати всі ці постанови, якщо буде

 необхідність,  я  перерахую. Але я хочу сказати, що сьогодні для

 того, щоб дійсно підтримати оці галузі, для того, щоб підтримати

 чорнобильців   ми  повинні  прийняти  нашу  постанову  в  такому

 вигляді,  як вона є можна і доопрацбвати, але я вважаю, що це на

 сьогоднішній   день   є,  виходячи  з  тези,  яку  я  казав  про

 ефективність  власника,  це  є  найдений  райіональний  шлях для

 використання цих санаторіїв.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  думаю,  шановні  колеги,  питання

 більше   чим   ясне  і  зрозуміле.  Я  думаю,  що  70  відсотків

 запропоновано  власниці  цих  двох санаторів віддати профспілкам

 працівників енергетики і промисловості і 30 державі.

      Обласна  адміністрація  не  настаює   свою долю там мати. Я

 думаю,  що  потреби  в  цьому  навіть всетаки немає. Енергетикам

 давайте  ми  підем  назустріч,  і державна власніть 30 процентів

 тоже...

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ.       30  відсотків  державної  власності,  як

 контрольний пакет акцій.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Запитання до Пвловського будуть? Будь ласка, 5

 хвилин на запитання, запишіться.

      Сильно   хвилюється   за  власність  області,  яка  не  має

 енергетики атомної.

      5 хвилин виставте, будь ласка.

      Шейко, за ним Оробець.

     

      ШЕЙКО.

      Шейко, 444 Бобровицький виборчий округ.

      Михайло Антоновичу шановний! Я пам'ятаю ми на Президії все-

 таки, розглядаючи питання, яке ви пропонуєте, не дійшли згоди, і

 Президія  повернула  на доопрацювання цей матеріал, як такий, що

 не  підготовлений.  І  сьогодні  вона  раптом  попадає в порядок

 денний.  В  мене  тут  офіційні  документи,  де,  скажімо, проти

 прийняття   рішення,  вами  запропонованого,  голова  Львівської

 обласної  державної адміністрації, не визначився з цього приводу

 Кабінет  Міністрів. Ну держава будувала санаторії обидва, вклала

 туди  70 відстків власності. Тепер з чиєїсь легкої руки хочеться

 зробити  все  навпаки:  державі 30 віддати, а 70 відсотків, як я

 розумію,  ну,  розбазарити, будем так говорити, як це робиться у

 нас  дуже  чемно  в  державі і не тільки по санаторіях. Скажіть,

 будь ласка, ну от....... маючи протест державних адміністрацій і

 невизначеність   Уряду,  чи  може  сьогодні  Верховна  Рада  так

 експромтом приймати рішення?

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ. Я  хочу  відповісти  таким  чином.  Після  от

 відповідного   рішення   колишньої   Президії   Верховної  Ради,

 матеріали  ці  ретельно  вивчались. Більше того, я хочу звернути

 увагу,  що  в  матеріалах  є  відповідний  лист-доручення  віце-

 прем'єра  Пинзеника, Мінекономіки зробити відповідні розрахунки.

 Ці  розрахунки приведені в відповідній таблиці, яка роздана і за

 твердженням Мінекономіки на сьогоднішній день, враховуючи, що ці

 санаторії  біля  20  років введені в експлуатацію, значить, доля

 держави  становить  28,  8  відсотка.  Інше  належить  галузевим

 профсоюзам.

      Пропонується ж і це погоджено з керівництвом Держкоматому -

 вони на це згодні, що 30 відсотків буде державною власністю інше

 належить  не  комусь,  хто  розбазарюється,  а  130 тисяч членів

 профсоюзів.  Я  назвав  головні  організації,  які  мають.......

 санаторії.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Оробець, Ільяшкевич.

     

      ОРОБЕЦЬ

      Юрій   Оробець.   Група  "Реформи",  місто  Київ.  Шановний

 доповідачу!  У  пояснювальній  записці,  тій,  що  нам  роздали,

 написано,  що  санаторії  були  побудовані  на  70  відсотків за

 рахунок  держави.  А  тепер  пропонується,  що лише 30 відсотків

 належить  державі.  Скажіть,  будь  ласка,  де логіка? Чи не є в

 цьому факті р озбазарювання державної власності як такої?

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ.  Шановний  пане  Оробець! Я хочу звернути вашу

 увагу,  що  там  є  2  пояснювальні  записки. Одна, яка сьогодні

 роздана  за  ініціативою  народного депутата Танюка. Ви якраз на

 неї дивились. І є друга записка, в якій сказано, що на стартовій

 позиції  в  60-ті  роки  дійсно  буле  таке  співвідношення:  70

 відсотків  -це держава, внески держави у капітальні вкладення, і

 30  -профспілок.  Після  цього держава не виносила ніякі кошти в

 підтримання   засобів  лікувальних,  ремонтних  таке  інше,  все

 робилося  за рахунок профспілок і Мінекономіки зробив відповідні

 розрахунки ті, які я назвав. Є такі, подивіться.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Єльяшкевич.

     

      ЄЛЬЯШЕВИЧ   Херсон, депутатская группа "Реформы".

      Уважаемый  докладчик,  скажите,  пожалуйста, знаете ли вы о

 существовании  соответствующего  постановления Верховнго Совета,

 по   которому   все  имущество  бывшего  ВЦСПС  должно  являться

 государственной  собственностью  и  которое  по  вине  федерации

 профсоюзов  Украины,  которую  возглавляет  наш коллега народный

 депутат  Стоян,  не  выполнена.  И  так все 100 процентов должны

 находиться  в государственной собственности, знаете ли вы это? И

 почему  этим  постановлением нарушается порядок приватизации, то

 законодательство,  о  котором мы так много говорим, и где выводы

 контрольной комиссии по приватизации?

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ.     Дякую  за запитання, я хочу сказати, що я

 знаю  ще  я називав інші постанови, про які ви не кажете, але як

 раз проблема в тому, що ні одна із цих постанов не виконувалась.

 От  я питаю хто винуватий і чи повинні ми сьогодні звинувачувати

 відповідні  галузеві  профсоюзи,  які на своєму з'їзді взяли під

 своє управління відповідні курорти і їх зберігли на сьогоднішній

 день?  Так от, я хочу відповісти питанням на питання, так от, ви

 за те щоб руйнувати, чи за те, щоб зберігати і підтримувати?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сідайте,  будь ласка. Пудрик Валерій Юрійович,

 співдоповідач.

     

      ПУДРИК В.Ю.

      Уважаемые коллеги, уважаемый председатель!

      Наша  комиссия  этим  делом  занимается  уже  на протяжении

 полутора лет. В частности, лично я - целый год. И что я вам хочу

 сказать.  Знаете,  я  вот  сейчас отложу в сторону свой доклад и

 начну с того, откуда растут ноги.

      Значит,  вопрос  был практически решен, но вдруг появляется

 заявление   товарища...   пана   Танюка  о  том,  что  санаторий

 "Прикарпатье"   проводит   собрание,   где   говорит,   что  они

 отказываются  отходить  к профсоюзам, а хотят остаться во власти

 государства.  И вот протокол этого собрания, где четко написано,

 что  господин  Танюк  присутствует  на этом собрании. Это первая

 бумага.

      Бумага  вторая. Подписання Горинем, председателем облсовета

 Львовской области. Прошу послушать внимательно: "Прошу перенести

 розгляд  цієї постанови на вересень місяць у зв'язку з сумнівами

 щодо  правильних  розрахунків долі та неузгодженості з місцевими

 органами". Вопрос: а причем мисцеви органы до споров государства

 и профсоюзов?! Давайте об этом тоже подумаем...

      Позиция   многих  депутатов  еще  на  прошлой  неделе  была

 одзначной - оставить  эти  санатории у профсоюзов. И у меня есть

 вот здесь бумага от животноводческого управления будівництва -20

 тысяч человек; от "Чернобыля" -10 тысяч человек; Южно-Украинская

 станция... И всего -138 тысяч человек, которые просят оставить в

 ведении профсоюзов. Отчего пошли все эти кулуарные вопросы?

      Значит,  сегодня  утром  (я  думаю,  не  случайно) господин

 Горинь   приехал   сюда,   в  Киев,  и  вот  здесь,  в  кулуарах

 разговаривал  со  многими  депутатами...  Что  мы...  к  чему мы

 придем, если мы сегодня не примем это постановление? Если мы, не

 принимая  это  постановление,  относим на осень, то данная часть

 майна профсоюзов, которое заработали профсоюзы за последние 8-10

 лет,  отходит  государству.  В связи с тем, что сегодня в списке

 предприятий, которые  приватизируются, не хватает количества для

 того,  чтобы внести в них ваучеры, его внесут туда! Обязательно.

 И  в сентябре месяце, в сентябре месяце этого предприятия уже не

 будет вообще! Я имею в виду - этого санатория...

      Давайте...  вот  с  точки  зрения, так сказать, того, что я

 сам - производственник,  вот  я  только  сегодня отдал  Трудовую

 книжку в Верховный Совет и занимался производством. Вы знаете, я

 прошел  весь  путь  от  горнорабочего  очистного  забоя  до 1-го

 руководителя  предприятия.  И вотв той системе кому-то нравится,

 для  кого-то  она была плохая, но для меня, может быть, не очень

 хорошая.  И,  будучи  рабочим  и,  будучи  инженером,  и, будучи

 руководителем  1-м,  я  всегда  отдыхал  в  санаториях,  в домах

 отдыха,  на  турбазах.  Так  вот, чтобы наше грядущее поколение,

 наши  чернобыльцы,  наши  атомщики имели возможность отдыхать, я

 вас благаю: давайте мы оставим их, эти санатории в профсоюзе.

      Вы знаете, я -человек, меня многие здесь знают, могу иногда

 поступиться  принципами,  но никогда не потсуплялся совестью. Вы

 это  знаете  и  при голосовании на Конституции. Я вас прошу -это

 единственный  выход  для  того,  чтобы  сохранить профсоюзам эти

 санатории,  это единственный выход для наших, для будущего наших

 детей.

      Спасибо  за  внимание.  Есть  вопросы,  я отвечу, занимался

 очень скорпулезно, по  каждому вопросу могу ответить.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  До  Валерія Юрійовича є запитання? Будь ласка,

 запишіться, 5 хвилин відведем.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      Танюк, Вітенко.

     

      ТАНЮК, 267 округ, Трускавець Дрогобицької області, там де є

 цей курорт.

      Скажіть  мені  пане Пудрик,   який  тут  зараз  виступає  і

 говорить  про  власність профспілок, скільки порівняно процентів

 витратили  держава  на  будівництво  спального корпусу нового, а

 скільки  профспілка.  За  моїми даними і тут у мене є документи,

 держава  витратила  88,  5 коштів в процентах, а профспілки дали

 заледве... той процент даже, який є. Як можна говорить зараз про

 те,  що  це мусить бути 70%  відійти  профспілці?

      І друге питання. Якщо ви не враховуєте інтереси регіону, то

 як  тоді  простобудуть комунальні проблеми в місті вирішуватися,

 якщо   цей   санаторій   не  буде  користуватись  місцево  водою

 "Нафтусею",  яка  там  є,  не  буде  користуватись  комунальними

 послугами. Дайте відповідь, прошу.

     

      ПУДРИК.  Отвечая  на  первый  вопрос. В середине 60-х годов

 действительно  в майно этих санаториев государство сложило более

 80%. Профсоюзы только 20%

      Но  на последних 10-15 лет санатории ремонтировались только

 за счет профсоюзов, и ни копейки государство туда не давало.

      А  что касается в период незалежної України, то туда вообще

 государственной копейки не вошло. Это ответ на первый вопрос.

      И  в  связи  с  тем,  что санатории, а я выезжал на место и

 смотрел,   санатории   и   сегодня   ремонтируются,   и  сегодня

 перестраиваются, и сегодня строятся новые корпуса, в частности по

 санаторию  "Горному". Значит, частка профсоюзной собственности и

 есть  расчеты  в постанове возрасла вдвое, и сегодня соотношение

 четко  идет  70 на 30.

      Что  касается  коммунальных  услуг,  воды  "Нафтуси"  и так

 далее.  Значит,  давайте  мы  спросим  тех лиц, которые в городе

 ответственны  за  коммунальные  услуги,  были ли случаи неуплаты

 за  воду,  за  коммунальные  услуги,  за  электроэнергию  -таких

 случаев  прошлого года, весны в течение 2-3 месяцев, не было, за

 все   профсоюзы  платят  сполна.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Вітренко,  Дем'ян.

      Держави  тієї,  яка платила,  немає.

     

      ВІТРЕНКО.   Шановний   Валерій  Юрієвич,  я  хочу,  щоб  ви

 відповіли більш ретельніше на питання, бо пан Танюк, який завжди

 керував   економічними  реформами,  він  же  не  знає,  що  таке

 економіка  і  що  таке державна власність загалом, він думає, що

 буде продовжуватись та держава, де Пинзеник представляє державу,

 і  тоді  в тій державній власності, дійсно, вони продадуть і той

 санаторій,  і  всі  джерела.

      То  ви  розкажіть,  будь ласка, бо ми вивчали це питання на

 Комісії,  то  думка  всієї  Комісії,  наскільки  ми цим рішенням

 захищаємо   колективну  власність,  наскільки  ми  зберігаємо  і

 державні інтереси, бо контрольний пакет залишається в державі, і

 наскільки  ми  стимулюємо захист  саме  колективної власності?

      Будь ласка, Валерій Юрійович.

     

      ПУДРИК.  Значит,  что я хочу сказать по этому вопросу. Если

 мы  сегодня  решение не принимаем, то санаторий уходит не только

 от профсоюзов, он уходит и от людей.

      В  данном  случае  30  процентов  наша  комиссия предлагает

 оставить за государством и 70 за профсоюзами. И разговоры о том,

 что профсоюзы что-то распродадут, раздадут быть не может, потому

 что  общая  власность, общая и государствення и профсоюзная. Это

 первый вопрос.

      А  второй  вопрос.  Это  не  даст  возможности  государству

 включить  данный  санаторий  в  список  тех предприятий, который

 будет  приватизироваться  не  сегодня завтра. А его нужно каждый

 день  пополнять,  иначе  ваучеров  наших  с вами уже значительно

 больше, чем тех предприятий, которые нужно приватизировать.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дем'ян, Сахань.

     

      ДЕМ'ЯН. Григорій Дем'ян, 281 виборчий округ.

      Шановний   пане   доповідачу,   я   погоджуюся   цілком  із

 аргументами,  які  навів  депутат Лесь Танюк і тими відомостями,

 які   надійшли   з   Львівської   обласної  Ради,  з  Львівської

 адміністрації.  Не  можна  так  нехтувати  отими  положеннями  і

 фактично  політизувати  оце  звичайне  буденне питання. Не треба

 лукавити я прошу вас і цих, хто цього питання торкається.

     

      ПУДРИК.  Вы  знаете,  я  вам  отвечу  вот  так.  Я  его  не

 политизирую.   Я,   если  так  можно  выразиться,  экомонизирую.

 Проработав  20  лет в угольной промышлености и пройдя все этапы,

 вы  знаете, что быть сегодня руководителем и не быть экономистом

 невозможно. И в экономике я, вы меня извените конечно, я не хочу

 вас  образить,  я  разбираюсь  немножко больше чем и вы, и Танюк

 вместе взятые. Поэтому я говорю так как оно есть.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сахань.

     

      САХАНЬ.

     

      Шановний доповідачу, я хотів би уточнити для себе і можливо

 для   всіх  своїх  колег  таку  деталь,  що,  якщо  ця  власніть

 залишається   державною   власністю,   то   вона   підпадає  під

 приватизацію.  таким  чином  вона  виходить, значить, в приватну

 власність. І якщо вона залишається змішаною власністю профспілок

 і  держави,  таким  чином  вона  залишається,  так  би мовити, в

 користуванні  держави  і  цих  колективів  профспілкових, які на

 сьогодні представляють ці.

      Таким  чином,  наскільки  я  розумію,  ми  відразу вирішуєм

 питання  забезпечення  цього  колективу,  значить, користуванням

 цими ланками. Так?

     

      ПУДРИК.   Вы  абсолютно  правы.  В  данном  случае  держава

 страхует  профсоюзы,  профсоюзы  державу, при этом не ущемляются

 интресы  коллектива.  То  есть,  санатории  благодаря  державе и

 профсоюзам будут существовать, и люди благодаря профсоюзам будут

 там лечиться. А сегодня без этого просто...

      Мы все равно прийдем рано или поздно, что мы будем ездить в

 отпуска,  будем  оздоравливать людей, пройдет еще два, три, пять

 лет,  но  будет  это  когда-то  массовым,  мы  знаем об этом, мы

 переживем это.

      Так давайте сохраним эти пять лет для будущего.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  сідайте, будь ласка. Шановні колеги!

 Голосуєм?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Постанова Верховної Ради про майно...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Отключіть мікрофон.

      Шановні колеги, будем обговорювать це питання?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Сядьте  на місце. Висвітіть хто записаний від фракцій. Одну

 хвилиночку.  Ну дамо виступить, ну подождіть. Шановні колеги, ну

 давайте  вже  не  порушувать  будем  регламент. У нас 3 чоловіки

 записані, їм дамо по 3 хвилини. Танюк, Єльяшкевич, будь ласка.

      Воні і так сьогодні програли....

     

      ТАНЮК.

     

      Шановні  колеги,  я  хочу,  щоб ви просто послухали уважно,

 тому  що це проблема зовсім не така простенька, як вам здається.

 Значить,  сь  про  що розмова йде. Не профспілки будуть володіти

 цими  санаторіями, і це не буде загальна власність. Тому що коли

 воно  переходить до Держкоматому, саме тоді чорнобильці мають на

 те,   щоб   мати   там   путівки.  Держкоматом  ніколи  не  може

 приватизувати цих санаторіїв, тим більше, що профспілки матимуть

 свої 30 відсотків так, як вони мали.

      Ось  у мене в руках довідка, хто робив цей спальний корпус,

 хто  постраждає  на  цьому.  Управління  курортами, Чорноморське

 морське  пароплавство, Рівненська АЄС, Запорізька АЄС, Південно-

 українська   АЄС,   Хмельницька   АЄС,  кафе  "Вільна  України",

 Харківський  фізтехінститут,  "Енергопроект", Чорнобильська АЄС,

 Придніпровський  хімзавод  (Дніпродзержинськ),  "Електрон" Жовті

 води,   Прип'ять   НВО,   ВПО   "Жовті   води",  МП..........  і

 Львівенергоремонт.  Це люди, за гроші яких будували це. Сьогодні

 ми  віддаєм це просто групі профспілкових людей, які створили...

 які  створили компанію, яка не зареєстрована навіть там в місті.

 Це  акціонерне товариство, до якого Україна не матиме відношення

 в  правовом полі. Я хочу вас сказати, що санаторій "Прикарпаття"

 був  побудований  в  основному за рахунок капіталокладень, кошти

 Мін(...........)   машу   СССР   до   1992   року  -9  мільйонів

 карбованців. А кошти ЦК профспілки за цей час -тільки 3 мільйони

 карбованців.  Цебто, 1 до 3. Саме таку пропорцію ми і пропонуємо

 зараз  зберегти.  І  просто  для того, щоб ви зрозуміли чому нам

 все-таки  не  хотілось, щоб ці гроші розбазарювалися, я б хотів,

 щоб,   пане   Пудрик,   ви  зрозуміли,  що  ви  говорите  зовсім

 неправильні цифри.

      Тільки  для  того,  щоб відсвяткувати трьохденний семінар в

 санаторії   "Горному"   профспілки   витратили   за   3  дні  на

 "оздоровительную  кампанию" для 60 чоловік з горілкою, п'янкою і

 приїзжими дівами із Росії витратили 2 мільйони... 2 мільярди 371

 мільйон карбованців. За 3 дні в санаторії "Горному". До моря всі

 поїхали.

      А  для  порівняння. На ремонтні роботи на весь поточний рік

 для   цілого   Прикарпаття   було   виділено  тільки  1  мільярд

 карбованців  320  мільйонів. Ось куди ідуть ваші гроші! Ось кого

 ви  захищаєте!

      І  я  би  хотів,  перше,  ніж ви натиснете кнопку, ви добре

 подумали  -кому  ці  санаторії  будуть  слугувати.  Якщо  ми  на

 сьогодні  відкладемо  питання на осінь і Кабінет Міністрів чітко

 визначить  справді  по  их  документах  долю  власності, ми тоді

 зможемо без гарячки, без політичної суєти все це вирішити.

      Якщо  ми  сьогодні  проголосуємо  за цю несправедливу річ і

 санаторії,  які  не  вклали в 90-х роках ні копійки в ремонти...

 профспілки, які не вклали, стануть власниками, то і це якраз і є

 те,  чого  в и  боїтесь.

      Пані  Вітренко,  я  розумію,  що  ваш  інтелектуалізм  мені

 недоступний,  ви можете сміятися, але оце і є ваш захист народу.

 Ви  (...........)   купці  проданих   людей.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка. Борців за правду ми знаєм.

 Ми  знаєм  вашу  справедливість.  Єльяшкевич, будь ласка. За ним

 Буздуган, да.

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ,  Херсон, депутатская группа "Реформы".

      Уважаемые  коллеги,  я прекрасно понимаю, что сейчас в зале

 бурлят   страсти,   а   вопрос  этот  надо  решать  в  спокойной

 обстановке.  Дело  в  том,  что  еще в 1994 году Верховный Совет

 своим  постановлением  перевел всю собственность бывшего ВЦСПС в

 собственность  государства  -это  100  процентная  собственность

 государства. Так ка после распада Советского Союза и образования

 независимого  государства Украины целый ряд общественных Союзных

 госдарств,  общественных  союзных организаций имели имущество на

 территории Украины, которое оказалось фактически бесхозным, и вы

 знаете  как  оно дальше использовалось -это имущество комсомола,

 профсоюзов, ваир  итак далее, итак далее.

      В  свое  время  профсоюзы,  которых сейчас много, а не один

 профсоюз,   которому   предоставляет  это  Федерация  профсоюзов

 Украины, отраслевые его предтавители его в этом деле учавствуют,

 подписали  соответствующую декларацию, в которой обкявили о том,

 что  вся собственность профсоюзых организаций является неделимой

 и принадлежит всем профсоюзным организациям. К сожалению, до сих

 пор  Федерация  профсоюзов Украины не выполнила ни постановление

 Верховного  Совета  Украины  от  94  года,  ни  передала  это  в

 государственное  имущество  как  положено,  к сожалению молчал и

 Фонд госимущества, не подал иск в арбитраж, как это требует наше

 действующее  законодательство, так и не выполнило договоренности

 со всеми другими профсоюзами.

      Если  мы сейчас примем это волюнтаристское решение, которое

 нарушает  и  Закон  "О  собственности" и нарушает постановление,

 принятое Верховным Советом в 94 году, мы создадим прецендент, по

 которому  имущество  бывших  общественных  организаций Союза ССР

 будет   переходить   ряду  организаций,  пусть  даже  это  будет

 и  профсоюзы  одних,  а не другим. В то же время, мы знаем каким

 образом  используется  сегодня  профсоюзное  имущество  и  каким

 образом  это  профсоюзное  имущество  переходит в руки отдельных

 физических лиц? И это - не секрет...

      По   этому   поводу   идут   масса   споров,  в  том  числе

 имущественных,  между новыми профсоюзами и Федерацией профсоюзов

 Украины.  Я  бы просил всех коллег согласиться с тем, что вопрос

 об   имуществе   профсоюзов   требует   серьезного   внимания  и

 проработки.   Необходимо  вернуться  к  выполнению  Постановлени

 Верховного  Совета  Украины  от  1994 года, чтобы закрепить -это

 государственная   собственность.  И  дальше  нам  решать,  каким

 образом с этой собственностью поступать, чтобы эта собственность

 использовалась в интересах государства, а не отдельных лиц.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Буздуган,  будь  ласка,  давайте 2 хвилини. Не

 надо од Луеи тільки начать... Ваша думка - і все...

     

      БУЗДУГАН  Ю.  О.  Шановні  колеги,  у мене буде до вас одне

 прохання:  давайте  все-таки без політики! А то вже і російських

 дівчат  приплели  до  санаторію...  Давайте... все-таки, якщо ми

 хочемо   вирішити  питання  - вирішити його  правильно,  давайте

 вирішувати його спокійно...

      Друге.  Я  вважаю,  що  це  питання  має  2 аспекти: перший

 аспект - принциповий; другий аспект - юридичний.

     Аспект принциповий - право приватної власності. Читаю проект

 (вже не проект  -  вже  Конституція!),  стаття  13,  частина  4:

 "Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності й

 господарювання,  соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти

 права власності рівні перед законом" -і державна, і профспілкова

 власність рівна! Давайте з цього виходити. Це по-перше.

      По-друге.  Дійсно,  держава  вклала певні кошти. Хоча це ще

 питання,   хто  вкладав - держава  чи  профспілки  Федерації...

 Федерація  профспілок  Радянського  Союзу?  Це  ще  питання, хто

 вкладав - держава, чи профспілки? Але хай буде... Але після того,

 вибачте, і обладнання вкладалося, і ремонти...

      Другий  аспект - власне, аспект юридичний. Я відсилаю знову

 вас  до  Конституції. Стаття 36, пункт 3, речення 2: "Професійні

 спілки  є  громадськими  організаціями,  що об'єднують громадян,

 пов'язаних   спільними  інтересами,  в  тому  числі  і  спільним

 інтересом   на   відпочинок".   Я   перепрошую,   питання   щодо

 використання  профспілкового... щодо використання профспілкового

 майна, ми ще будемо вирішувати в свій час.

      І  комісія  з  цього приводу висловиться, зараз я висловлюю

 позицію  комісії по  цьому конкретьному  питанню.

      Шановні  колеги, зовсім уже по-простому питання стоїть так:

 кому  дістанеться це майно: директорату чи профспілкам? Ну, кого

 ми  захищаємо тут, в цьому  залі?

      Я  пропоную підтримати проект, який внесений від комісії, я

 відверто  кажучи,  не  чекав  саме такого проекту і підтримую, і

 хочу висловити їм  свої найкращі  почуття.

      Дякую  і пропную вам   проголосувати за.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яценко, голова  комісії.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

     

      ЯЦЕНКО.

      Дякую. Шановні колеги...

      

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до  уваги.

     

      ЯЦЕНКО...  Ну, я прошу хвилиночку. Ну, мені ж надано слово.

 Я  дякую.  Чорнобильська  комісія  також  розглядала  це питання

 оскільки воно в певній мірі  стосується і нашої комісії.

      Я  хотів би просто нагадати своїм колегам, щоб вони згадали

 кому   сьогодні   належить    фактично   ці  санаторії,  будинки

 відпочинку,  піонерські  табори, які належали раніше державі і в

 яких  відпочивали діти робітників і селян. Ви були і бачили, хто

 сьогодні  там  відпочиває,  де  раніше  відпочивали колгоспники,

 робітники і так далі.

      І ось, щоб цього не трапилось з працівниками такої важливої

 галузі,  як атомна енергетика, то, я думаю, ми повинні піти саме

 на  такий  шлях.  Ми  повинні  передати,  вчитайтесь  уважно  "у

 власність  професійній  спілці працівників атомної енергетики та

 промисловості    України".    І   там   будуть   відпочивати   і

 оздоровлюватись люди,  які працюють  в цій небезпечній  галузі.

      І  за  моїми  даними  і  за  даними  нашої комісії, Кабінет

 Міністрів   абсолютно  визначився,  ми  погоджували  саме  такий

 розподіл  відсотків, погоджували на засіданні Кабінету Міністрів

 України ,  коли розглядалося  це питання.

      І  стосовно  розбазарювання, якразх таке рішення і зупинить

 таке    розбазарювання    загальнонародної,    загальнодержавної

 власності  і  передачі  її  тим,  хто не заслуговує. Ми повинні

 зафіксувати   це   зафіксувати,   я   прошу  підтримати  Комісію

 Павловського . Дякую.

      

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від  енергетиків Вишневецький, одна хвилина, і

 закінчимо.

     

      ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.  Уважаемые коллеги, три года э ти дома отдыха

 находились  под  управлением  профсоюза  атомщиков.  За три года

 здесь  лечились  люди, которые получали заражение, чернобыльцы и

 так  далее.  Три года управления отраслевым профсоюзом атомщиков

 показали,  что  это профсоюз великолепно, подчеркиваю это слово,

 управляет  этими санаториями и занимаетс я своим делом -лечением

 людей. Опыт  уже  есть.

      Поэтому  необходимо  оставить  дальше  за э тим профсоюзом.

 конституц  У  нас нет никакой уверенности, что дальше, перейдя в

 фонд   государственной   собственности,   и   потом   дальнейшая

 приватизация,  эти шикарные, как говорится, прекрасные санатории

 не  превратятся  потом  в  какие-то  дома  отдыха  для  багачей,

 публичные  дома  или  еще  какие-то  там  казино.

      Поэтому нужно сделать и закрепить тот опыт, который был, то

 есть управления профсоюзом атомщиков. Больше у людей зараженных,

 у   чернобыльцев   такой   возможности   не   будет  -лечится  и

 восстанавливать здоровье. Все.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, щоб наші громадяни знали, за що

 йде  мова,  я коротенько  зачитаю.

      "Постанова  Верховної  Ради про майно санаторія "Горний" та

 "Прикарпаття".  З  метою  визначення суб'єкта права власності на

 майно, що перебувало у віданні ЦК профспілки працівників атомної

 енергетики  та  промисловості колишнього Союзу РСР та відповідно

 до  Постанови  Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року про

 майно загальносоюзних і громадських організацій колишнього Союзу

 РСР,     Верховна  Рада  постановляє:

      1.  Встановиит,  що  майно санатрія "Горний" місто Ялта, та

 "Прикарпаття"  місло  Трускавець,  які  перебували  і віданні ЦК

 профспілок    спілки    працівників    атомної   енергетики   та

 промисловості  колишнього  СОюзу  РСР належить на праві спільної

 часткової   власності  професійній  спілці  процівників  атомної

 енергетики  та промисловості   України   та  державі.

      Частка  загально-державної  власності  у  майні зазаначених

 санаторіїв становить 30 відсотків вартості цього майна.

      Друге. Кабінету Міністрів у встановленому порядку визначити

 органи  управління  часткою  майна зазначених санаторіїв, що є у

 загально-державній власності.

      Я  ставлю  цю  постанову  на голосування. Я прошу за основу

 голосуєм. Прошу підтримати.

     

      "За" -

     

      Шановні колеги, я прошу сядьте на місця. Не показуйте мені.

 Голосуєм за основу. Включіть систему. Голосуєм за основу.

     

      "За" -

     

      Сядь і не махай пальцями.

      Прийнято.

      Ставлю   на   голосування   в  цілому.  Голосуєм.  Я  прошу

 підтримати. Голосуйте. Сахань голосуй.

     

      "За" -

     

      Прийнято.

      Шановні  колеги,  ми  з  вами давали доручення двом комісії

 Суслова...   одну  хвилиночку.  Нам  потрібно  проголосувать  за

 постанову  про  порядок  введення  в  дію  Закону  України  "Про

 внесення змін і доповнень до Закону України "Про цінні папери та

 фондову біржу". Ті зауваження, які були внесенні, доопрацьовані.

      Тому   я   ставлю   на   голосування  цю  постанову.  Прошу

 підтримати. Вона в вас є на руках.

     

      "За" -

     

      Хтось  не  зрозумів.  Зачитать  її.  Я прошу проголосувать.

      Я  прошу  проголосувать. Голосуєм. Не шуми, а голосуй. Це ж

 не в Севастополі, а в Києві.

     

      "За" -

      Списибі. Прийнято.

      Шановні колеги, давайте порадимся. Зараз фракція комуністів

 зустрічається з кандидатом на Прем'єр-міністра, но у нас ще єсть

 п'ять   питань,   які   необхідно   розглянути  сьогодні.  Будем

 продовжувать  роботу?  Про вибори одну хвилину інфорації. Завтра

 ми  о  9  годині голосуєм за суддів, ті кандидати, які ми з вами

 обговорили. Павловський Михайло Антонович, будь ласка.

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

      Шановні народні депутати! По-перше, я хочу запросити членів

 лічильної комісії на 8-45 в кінозал.

      По-друге,  я  хочу  уточнити  порядок  голосування. Разом з

 столами  я  реєстрації будуть в такій же послідовності столи, де

 ви  маєте  розписатись  для того, щоб отримати бюлетні. Запрошую

 всіх  прийняти  участь  в голосуванні. Завтра о 9 годині початок

 голосування. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  На  цьому сесію ми завершуєм. Завтра розпочнем

 роботу о 10 годині.